Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IIH a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
117 000€ 1 053€ 6 120€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
117 001 € 33 500 € 1 053 € 6 120 € 2 940 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
117 000€ 6 120€ 2 940€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 33 500€ 1 053€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
119 022 € 82 253 € 7 888 € 1 796 € 2 295 € 1 386 € 2 393 € 2 366 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 556€ 300€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
97 548€ 34 953€ 7 888€ 1 796€ 2 277€ 1 386€ 2 367€ 2 366€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 332 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 455€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
864€
19
E.4.
Sociálne náklady
13€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
86€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
86€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 500€ 47 000€ 18€ 26€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 021 € -48 753 € -7 888 € -1 796 € -1 242 € 4 734 € -2 393 € 574 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 896 € -35 253 € -7 888 € -1 796 € -2 277 € 4 734 € -2 367 € 574 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 897 080 € 1 627 290 € 679 449 € 1 345 714 € 1 870 290 € 410 879 € 11 833 € 176 184 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 002 500€ 362 992€ 4 250€ 10€ 138€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 863 885 € 1 227 157 € 668 262 € 1 340 651 € 1 865 286 € 409 815 € 10 909 € 175 260 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
2 863 885€ 1 227 157€ 668 262€ 1 340 651€ 1 865 286€ 409 815€ 10 909€ 175 260€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
30 695 € 36 391 € 6 937 € 5 053 € 5 004 € 926 € 924 € 924 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
30 695€ 36 391€ 6 937€ 5 053€ 5 004€ 926€ 924€ 924€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
750€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
791 659 € 31 429 € 4 346 € 243 € 2 757 € 1 096 € 65 € 54 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
790 896€ 30 990€ 4 250€ 10€ 137€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
143 € 27 € 157 € 1 982 € 883 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
143€ 27€ 157€ 1 982€ 883€
52
O.
Kurzové straty
576€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
763€ 296€ 69€ 76€ 199€ 76€ 65€ 54€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
3 105 421 € 1 595 861 € 675 103 € 1 345 471 € 1 867 533 € 409 783 € 11 768 € 176 130 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 103 400 € 1 547 108 € 667 215 € 1 343 675 € 1 866 291 € 414 517 € 9 375 € 176 704 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 611 € 71 190 € 480 € 483 € 481 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 611€ 71 190€ 480€ 483€ 481€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 091 789 € 1 475 918 € 667 215 € 1 343 195 € 1 865 808 € 414 036 € 8 895 € 176 704 €