Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 523 049 € 25 607 745 € 25 777 383 € 28 446 557 € 30 482 943 € 32 056 462 € 33 963 085 € 74 463 224 € 83 811 050 € 76 319 072 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 938 430 € 2 203 971 € 2 213 271 € 2 234 295 € 2 610 220 € 2 744 315 € 2 142 334 € 1 543 296 € 1 001 717 € 515 945 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
446 € 1 398 € 3 288 € 9 176 € 12 342 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
446€ 1 398€ 3 288€ 9 176€ 12 342€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 300 € 30 324 € 57 713 € 109 362 € 144 538 € 172 192 € 133 102 € 6 705 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 300€ 30 324€ 57 713€ 109 362€ 144 538€ 172 192€ 133 102€ 6 705€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 938 430 € 2 203 971 € 2 203 971 € 2 203 971 € 2 552 507 € 2 634 507 € 1 996 398 € 1 367 816 € 859 439 € 496 898 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 938 430€ 1 938 430€ 1 938 430€ 1 938 430€ 1 938 430€ 1 938 430€ 1 300 321€ 671 739€ 163 362€ 148 362€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
348 536€ 348 536€ 348 536€ 348 536€ 348 536€ 348 536€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
265 541€ 265 541€ 265 541€ 265 541€ 347 541€ 347 541€ 347 541€ 347 541€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 584 619 € 23 400 355 € 23 561 173 € 26 196 444 € 27 863 810 € 29 296 191 € 31 795 897 € 72 882 553 € 82 758 298 € 75 488 577 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 807 572 € 1 951 526 € 2 006 064 € 2 051 202 € 5 301 865 € 7 156 406 € 2 831 702 € 2 867 498 € 172 936 € 425 483 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 071 574 € 4 687 938 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 071 574€ 4 687 938€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 807 572€ 1 951 526€ 2 006 064€ 2 051 202€ 2 230 291€ 2 468 468€ 2 831 702€ 2 867 498€ 172 936€ 425 483€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
21 589 776 € 21 376 565 € 21 452 450 € 24 036 170 € 22 219 967 € 21 676 115 € 28 858 348 € 69 179 565 € 82 410 065 € 74 789 037 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 842 949 € 3 911 070 € 5 138 743 € 8 430 071 € 6 652 400 € 4 341 525 € 11 172 855 € 19 642 835 € 39 144 940 € 36 879 583 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 842 949€ 3 911 070€ 5 138 743€ 8 430 071€ 6 652 400€ 4 341 525€ 11 172 855€ 19 642 835€ 39 144 940€ 36 879 583€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
13 871 735€ 11 811 075€ 9 884 345€ 8 383 564€ 7 421 535€ 4 698 114€ 1 053 730€ 30 909 851€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
37 117€ 37 117€ 121 407€ 1 742 872€ 4 413 353€ 5 280 171€ 34 452 905€ 30 930 297€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
857€ 371€ 110€ 297€ 159€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
140€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 874 235€ 5 654 049€ 6 392 245€ 7 185 308€ 8 024 485€ 10 893 604€ 12 218 410€ 13 346 411€ 8 812 220€ 6 978 998€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
187 271 € 72 264 € 102 659 € 109 072 € 341 978 € 463 670 € 105 847 € 835 490 € 175 297 € 274 057 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 129€ 4 855€ 3 896€ 2 235€ 749€ 1 306€ 11 246€ 25 456€ 14 423€ 47 560€
073
B.V.2.
Účty v bankách
177 142€ 67 409€ 98 763€ 106 837€ 341 229€ 462 364€ 94 601€ 810 034€ 160 874€ 226 497€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 419 € 2 939 € 15 818 € 8 913 € 15 956 € 24 854 € 37 375 € 51 035 € 314 550 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 419€ 2 939€ 15 818€ 8 913€ 15 956€ 24 854€ 37 375€ 51 035€ 314 550€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 523 049 € 25 607 745 € 25 777 383 € 28 446 557 € 30 482 943 € 32 056 462 € 33 963 085 € 74 463 224 € 83 811 050 € 76 319 072 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 058 209 € 2 789 910 € 2 767 204 € 2 579 633 € 2 405 531 € 1 630 897 € 2 128 535 € 2 172 382 € 11 811 067 € 10 729 583 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 638 785 € 6 638 785 € 6 638 785 € 6 638 785 € 6 638 785 € 6 638 785 € 6 638 785 € 6 638 785 € 6 638 785 € 6 638 785 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 638 785€ 6 638 785€ 6 638 785€ 6 638 785€ 6 638 785€ 6 638 785€ 6 638 785€ 6 638 785€ 6 638 785€ 6 638 785€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 512 754 € -4 535 460 € -4 723 031 € -4 897 133 € -5 671 766 € -5 174 129 € -5 130 282 € -7 191 597 € 3 426 919 € 6 962 988 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 598 746€ 7 576 040€ 7 388 469€ 7 214 367€ 6 439 734€ 6 439 734€ 6 439 734€ 4 378 419€ 14 996 935€ 14 996 935€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 111 500€ -12 111 500€ -12 111 500€ -12 111 500€ -12 111 500€ -11 613 863€ -11 570 016€ -11 570 016€ -11 570 016€ -8 033 947€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
268 299 € 22 706 € 187 571 € 174 102 € 774 633 € -497 638 € -43 847 € 2 061 315 € 1 081 484 € -3 536 069 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 464 840 € 22 760 328 € 22 873 345 € 25 408 607 € 27 030 681 € 29 056 044 € 29 955 100 € 66 495 508 € 65 543 612 € 58 602 641 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 033 871 € 6 760 627 € 6 391 613 € 3 495 568 € 3 511 150 € 3 337 500 € 3 287 628 € 12 890 567 € 13 324 654 € 10 698 965 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
7 033 871€ 6 760 627€ 6 391 613€ 3 495 568€ 3 511 150€ 3 337 500€ 3 286 084€ 12 882 810€ 13 311 787€ 10 684 254€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 544€ 7 757€ 12 867€ 14 711€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
171 413€ 299 609€ 914 641€ 1 145 000€ 1 487 500€ 1 437 500€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 135 772 € 11 288 605 € 11 556 369 € 16 523 975 € 16 985 305 € 16 948 993 € 16 433 309 € 43 459 478 € 41 980 140 € 38 891 180 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
170 777 € 201 110 € 123 331 € 339 121 € 274 938 € 676 585 € 1 020 294 € 837 635 € 1 623 777 € 1 215 856 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
170 777€ 201 110€ 123 331€ 339 121€ 274 938€ 676 585€ 1 020 294€ 837 635€ 1 623 777€ 1 215 856€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 095 006€ 7 185 457€ 7 663 345€ 8 247 411€ 9 146 374€ 8 975 591€ 7 917 331€ 11 391 367€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
11 072 367€ 11 072 367€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
65 017€ 54 107€ 53 550€ 57 556€ 70 857€ 91 339€ 126 771€ 119 240€ 108 035€ 90 284€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
282 199€ 207 744€ 96 519€ 162 095€ 203 562€ 305 646€ 346 397€ 168 709€ 207 239€ 214 285€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
233 760€ 354 944€ 335 992€ 284 711€ 266 970€ 216 183€ 204 419€ 193 352€ 70 797€ 74 639€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 289 013€ 3 285 243€ 3 283 632€ 7 433 081€ 7 022 604€ 6 683 649€ 6 818 097€ 30 749 175€ 28 897 925€ 26 223 749€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
48 147 € 78 666 € 89 330 € 110 474 € 114 052 € 108 873 € 100 283 € 122 672 € 102 887 € 455 833 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
48 147€ 43 746€ 54 410€ 75 554€ 90 772€ 97 233€ 88 643€ 111 032€ 102 887€ 85 322€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
34 920€ 34 920€ 34 920€ 23 280€ 11 640€ 11 640€ 11 640€ 370 511€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
171 413€ 308 650€ 912 915€ 1 432 523€ 1 306 123€ 875 072€ 1 442 500€ 1 325 541€ 871 258€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 247 050€ 4 461 017€ 4 355 970€ 4 365 675€ 4 987 651€ 7 054 946€ 8 344 167€ 7 435 291€ 7 322 890€ 6 247 905€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
57 507 € 136 834 € 458 317 € 1 046 731 € 1 369 521 € 1 879 450 € 5 795 334 € 6 456 371 € 6 986 848 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
57 458€ 136 620€ 451 994€ 820 824€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
57 507€ 79 376€ 321 697€ 594 737€ 548 697€ 1 879 450€ 5 795 334€ 6 456 371€ 6 986 848€