Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 203 185 € 1 057 425 € 832 729 € 757 856 € 585 241 € 536 764 € 478 359 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 159 882 € 1 028 729 € 806 181 € 713 555 € 553 938 € 511 214 € 459 600 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 159 882 € 1 028 729 € 806 181 € 713 555 € 553 938 € 511 214 € 459 600 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
4 129€ 4 552€ 4 976€ 5 399€ 5 823€ 6 246€ 6 669€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 155 753€ 1 024 177€ 801 205€ 708 156€ 548 115€ 504 968€ 452 931€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
43 303 € 28 696 € 26 548 € 44 301 € 31 303 € 25 550 € 18 759 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
32 445 € 27 961 € 26 254 € 34 680 € 30 381 € 25 011 € 11 266 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
30 173€ 26 677€ 23 294€ 27 233€ 30 381€ 24 553€ 8 909€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
373€ 868€ 2 206€ 7 051€ 1 644€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 899€ 416€ 754€ 396€ 458€ 713€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 858 € 735 € 294 € 9 621 € 922 € 539 € 7 493 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
10 858€ 735€ 294€ 9 621€ 922€ 539€ 7 493€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 203 185 € 1 057 425 € 832 729 € 757 856 € 585 241 € 536 764 € 478 359 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
119 890 € 101 266 € 79 585 € 74 342 € 60 355 € 50 036 € 40 798 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
94 461€ 72 780€ 53 550€ 53 550€ 43 397€ 33 993€ 24 910€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
18 624 € 21 681 € 19 230 € 13 987 € 10 319 € 9 238 € 9 083 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 083 295 € 956 159 € 753 144 € 683 514 € 524 886 € 486 728 € 437 561 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
765 155€ 616 816€ 471 823€ 410 397€ 232 251€ 254 305€ 335 943€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
265 970 € 264 033 € 246 904 € 244 248 € 273 010 € 40 648 € 6 448 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
22 081€ 23 789€ 988€ 621€ 28 805€ 29 670€ 3 284€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 372€ 1 248€ 1 248€ 832€ 416€ 831€ 439€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
8 517€ 4 996€ 10 668€ 8 795€ 9 789€ 10 147€ 2 725€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
234 000€ 234 000€ 234 000€ 234 000€ 234 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
33 140€ 17 247€ 11 699€ 2 455€ 5 605€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
52 170€ 42 170€ 17 170€ 17 170€ 17 170€ 186 170€ 95 170€