Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 065 301 € 403 924 € 352 257 € 321 468 € 337 336 € 324 185 € 331 602 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
679 021€ 41 859€ 26 503€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
320 161€ 306 250€ 290 922€ 273 006€ 265 530€ 256 978€ 267 048€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
24 674€ 62 250€ 35 500€ 31 583€ 34 604€ 20 300€ 17 100€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 445€ 35 424€ 25 835€ 16 879€ 37 202€ 5 048€ 20 951€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 020 126 € 354 738 € 313 626 € 291 366 € 314 349 € 302 945 € 302 393 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
674 199€ 40 689€ 26 066€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
15 528€ 18 142€ 15 288€ 22 077€ 14 914€ 17 946€ 16 674€
11
C.
Služby
97 401€ 74 120€ 73 757€ 68 330€ 61 510€ 41 615€ 66 190€
12
D.
Osobné náklady
5 456€ 5 087€ 5 013€ 5 013€ 5 013€ 4 991€ 4 991€
13
E.
Dane a poplatky
8 718€ 13 470€ 9 338€ 12 673€ 8 595€ 9 468€ 10 061€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
129 336€ 144 561€ 138 978€ 126 336€ 183 665€ 139 642€ 154 261€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
89 488€ 99 358€ 71 252€ 56 937€ 40 652€ 48 594€ 24 150€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
45 175 € 49 186 € 38 631 € 30 102 € 22 987 € 21 240 € 29 209 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
212 054 € 213 988 € 201 877 € 182 599 € 189 106 € 198 587 € 184 621 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
21 593 € 21 668 € 14 287 € 12 009 € 9 906 € 9 546 € 17 401 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
20 175€ 20 218€ 13 372€ 11 271€ 9 434€ 9 246€ 16 692€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 418€ 1 450€ 915€ 738€ 472€ 300€ 709€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-21 593 € -21 668 € -14 287 € -12 009 € -9 906 € -9 546 € -17 401 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
23 582 € 27 518 € 24 344 € 18 093 € 13 081 € 11 694 € 11 808 €
36
P.
Daň z príjmov
4 958€ 5 837€ 5 114€ 4 106€ 2 762€ 2 456€ 2 725€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
18 624 € 21 681 € 19 230 € 13 987 € 10 319 € 9 238 € 9 083 €