Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2022
30.06.2023
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
76 899 083 € 76 329 525 € 69 477 979 € 84 677 423 € 88 662 939 € 86 001 991 € 84 698 663 € 79 621 695 € 75 988 913 € 75 818 070 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
26 404 127 € 44 642 454 € 42 622 979 € 46 499 367 € 47 107 594 € 43 852 230 € 40 892 633 € 42 979 055 € 43 357 916 € 45 067 358 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
177 516 € 285 128 € 351 726 € 1 084 334 € 773 584 € 514 427 € 230 996 € 49 637 € 39 747 € 68 434 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
128 530€ 284 422€ 346 575€ 1 078 584€ 293 266€ 237 185€ 103 549€ 42 305€ 10 587€ 64 425€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
706€ 5 151€ 5 750€
007
A.I.4
Goodwill
48 986€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
480 318€ 277 242€ 127 447€ 7 332€ 4 009€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
29 160€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 741 656 € 25 754 903 € 25 453 746 € 26 120 445 € 27 947 232 € 24 815 290 € 23 854 222 € 26 105 237 € 26 269 191 € 27 749 205 €
012
A.II.1
Pozemky
62 218€ 8 653 329€ 8 653 329€ 5 049 763€ 4 350 266€
013
A.II.2
Stavby
387 331€ 7 585 853€ 8 602 123€ 10 572 670€ 11 683 087€ 9 959 222€ 9 824 908€ 11 662 926€ 12 746 583€ 13 800 851€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 769 862€ 5 959 029€ 4 618 301€ 5 990 029€ 6 048 240€ 5 853 169€ 5 410 737€ 5 836 144€ 4 996 375€ 5 308 664€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
522 245€ 18 227€ 41 528€ 56 808€ 192 148€ 196 732€ 12 410€ 39 962€ 153 419€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 538 465€ 3 538 465€ 4 451 175€ 5 673 491€ 8 806 167€ 8 606 167€ 8 606 167€ 8 486 271€ 8 486 271€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
17 484 955 € 18 602 423 € 16 817 507 € 19 294 588 € 18 386 778 € 18 522 513 € 16 807 415 € 16 824 181 € 17 048 978 € 17 249 719 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
15 958 602€ 16 523 026€ 14 079 130€ 15 660 506€ 14 154 161€ 14 175 670€ 14 030 403€ 13 322 611€ 13 718 048€ 13 862 336€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
504 548€ 873 003€ 873 003€ 695 814€ 695 814€ 695 814€ 695 814€ 695 814€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
177 005€ 820 992€ 632 363€ 965 363€ 1 259 363€ 1 452 363€ 203 530€ 2 433 055€ 2 435 282€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
213 808€ 215 391€ 203 530€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 021 805€ 1 029 389€ 1 044 382€ 1 756 438€ 2 063 632€ 1 924 265€ 425 305€ 667 476€ 897 875€ 952 101€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
549 467€ 294 000€ 252 000€ 1 934 750€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
10€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
49 621 065 € 31 279 166 € 26 102 372 € 37 598 048 € 41 235 261 € 41 809 932 € 43 168 963 € 36 068 012 € 32 123 443 € 30 194 508 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
33 385 948 € 14 724 618 € 15 384 188 € 14 321 564 € 20 420 261 € 19 946 754 € 20 302 619 € 15 481 715 € 13 580 619 € 9 947 446 €
035
B.I.1
Materiál
1 813 168€ 1 540 081€ 1 336 701€ 1 470 909€ 1 636 496€ 1 743 947€ 1 638 529€ 1 826 676€ 1 645 800€ 1 589 319€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
446 109€ 234 363€ 175 384€ 297 827€ 315 141€ 323 752€ 225 163€ 242 090€ 165 605€ 311 680€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
30 912 721€ 12 641 560€ 13 302 427€ 12 327 998€ 17 761 418€ 17 586 318€ 18 022 858€ 13 064 427€ 11 344 351€ 7 537 895€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
213 950€ 308 614€ 569 676€ 224 830€ 707 206€ 292 737€ 416 069€ 348 522€ 424 863€ 508 552€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
277 726 € 0 € 0 € 100 000 € 150 000 € 200 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
100 000€ 150 000€ 200 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
277 726€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 229 342 € 7 538 413 € 10 537 256 € 23 147 163 € 20 376 499 € 21 401 176 € 22 461 520 € 20 126 817 € 18 080 436 € 19 828 519 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 535 973 € 4 265 520 € 3 351 030 € 3 844 546 € 4 752 659 € 7 894 775 € 7 662 965 € 5 536 793 € 17 988 564 € 19 397 106 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
741 388€ 416 163€ 307 615€ 630 876€ 622 871€ 1 018 755€ 934 469€ 816 174€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 453€ 2 425€ 2 470€ 14 814€ 45 258€ 62 567€ 9 844€ 7 818€ 17 988 564€ 19 397 106€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 790 132€ 3 846 932€ 3 040 945€ 3 198 856€ 4 084 530€ 6 813 453€ 6 718 652€ 4 712 801€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
7 339 730€ 3 240 117€ 6 790 409€ 17 026 607€ 12 820 850€ 12 335 385€ 14 096 097€ 13 833 296€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
14 654€ 2 242 357€ 2 201 307€ 1 027 895€ 667 750€ 700 419€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
-80€ -106€ -108€ 408€ 25€ 419€ 72€ 48€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
297 235€ 24 041€ 373 163€ 21 585€ 593 573€ 132 915€ 1 224€ 30 414€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
56 484€ 8 841€ 8 108€ 11 660€ 8 085€ 9 787€ 34 636€ 56 261€ 90 648€ 400 999€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
728 049 € 9 016 135 € 180 928 € 129 321 € 438 501 € 462 002 € 404 824 € 359 480 € 312 388 € 218 543 €
072
B.V.1.
Peniaze
338 551€ 177 925€ 158 769€ 119 920€ 132 624€ 104 549€ 183 558€ 154 129€ 146 224€ 125 160€
073
B.V.2.
Účty v bankách
389 498€ 8 838 210€ 22 159€ 9 401€ 305 877€ 357 453€ 221 266€ 205 351€ 166 164€ 93 383€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
873 891 € 407 905 € 752 628 € 580 008 € 320 084 € 339 829 € 637 067 € 574 628 € 507 554 € 556 204 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
34 939€ 47 400€ 58 778€ 213 926€ 366 328€ 148 104€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
637 790€ 53 016€ 39 928€ 100 147€ 224 026€ 18 826€ 145 633€ 348 771€ 452 774€ 496 063€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
201 162€ 354 889€ 712 700€ 432 461€ 37 280€ 107 077€ 125 106€ 77 753€ 54 780€ 60 141€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
76 899 083 € 76 329 525 € 69 477 979 € 84 677 423 € 88 662 939 € 86 001 991 € 84 698 663 € 79 621 695 € 75 988 913 € 75 818 070 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 932 167 € 35 754 901 € 32 320 806 € 26 008 335 € 23 190 961 € 21 852 928 € 19 215 072 € 17 388 229 € 16 113 579 € 14 834 385 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
389 266 € 389 266 € 389 266 € 389 266 € 389 266 € 389 266 € 389 266 € 389 266 € 389 266 € 389 266 €
082
A.I.1
Základné imanie
389 266€ 389 266€ 389 266€ 389 266€ 389 266€ 389 266€ 389 266€ 389 266€ 389 266€ 389 266€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 247€ 6 247€ 6 247€ 6 247€ 6 247€ 6 247€ 6 247€ 6 247€ 6 247€ 6 247€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
88 490 € 88 490 € 88 490 € 88 490 € 88 490 € 88 490 € 88 490 € 88 490 € 88 490 € 88 490 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
88 490€ 88 490€ 88 490€ 88 490€ 88 490€ 88 490€ 88 490€ 88 490€ 88 490€ 88 490€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
912 966 € 912 966 € 912 966 € 912 966 € 912 966 € 912 966 € 912 966 € 912 966 € 912 966 € 912 966 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
912 966€ 912 966€ 912 966€ 912 966€ 912 966€ 912 966€ 912 966€ 912 966€ 912 966€ 912 966€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 623 148 € 30 923 837 € 22 611 366 € 20 741 359 € 20 455 959 € 17 818 103 € 15 991 261 € 14 716 610 € 13 450 363 € 13 083 904 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 623 148€ 30 923 837€ 22 611 366€ 20 741 359€ 20 455 959€ 17 818 103€ 15 991 261€ 14 980 360€ 13 714 113€ 13 701 166€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-263 750€ -263 750€ -617 262€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-87 950 € 3 434 095 € 8 312 471 € 3 870 007 € 1 338 033 € 2 637 856 € 1 826 842 € 1 274 650 € 1 266 247 € 353 512 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
67 702 609 € 40 537 847 € 37 094 261 € 58 615 454 € 65 366 011 € 64 090 686 € 65 410 327 € 62 146 677 € 59 651 109 € 60 787 164 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 832 253 € 8 731 234 € 3 347 154 € 5 003 818 € 7 058 885 € 9 726 171 € 9 692 489 € 12 376 731 € 16 511 744 € 18 142 498 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
14 719 471 € 5 285 615 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 719 471€ 5 285 615€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 111 228€ 3 111 228€ 4 738 655€ 6 482 654€ 8 120 240€ 6 361 804€ 7 454 950€ 9 958 380€ 10 007 377€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
112 782€ 47 541€ 28 782€ 24 780€ 16 277€ 11 252€ 10 762€ 6 119€ 4 403€ 2 622€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 237€ 6 066€ 10 707€ 363 702€ 1 374 068€ 2 895 027€ 4 171 168€ 5 725 726€ 7 425 624€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
285 613€ 201 078€ 229 676€ 196 252€ 220 611€ 424 896€ 744 494€ 823 235€ 706 875€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
134 321 € 179 142 € 206 460 € 140 708 € 1 546 784 € 1 294 151 € 959 419 € 447 241 € 93 359 € 165 496 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
134 321€ 179 142€ 206 460€ 140 708€ 1 546 784€ 1 294 151€ 959 419€ 447 241€ 93 359€ 165 496€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
663 140€ 789 460€ 4 800 818€ 6 236 034€ 6 222 210€ 9 457 519€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
45 042 640 € 24 307 867 € 18 169 556 € 19 026 683 € 28 793 048 € 36 352 069 € 33 998 662 € 30 449 310 € 25 702 941 € 23 886 587 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
26 621 527 € 11 334 758 € 6 414 151 € 7 469 320 € 20 773 588 € 28 970 062 € 26 660 545 € 22 531 529 € 19 394 015 € 15 413 206 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
290 826€ 183 805€ 149 989€ 449 495€ 409 263€ 710 167€ 412 287€ 340 994€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
20 261€ 546€ 1 597€ 1 677€ 110€ 22 511€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
26 310 440€ 11 150 953€ 6 264 162€ 7 019 279€ 20 362 728€ 28 258 218€ 26 248 148€ 22 168 024€ 19 394 015€ 15 413 206€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
16 363 991€ 10 991 429€ 8 179 639€ 6 266 729€ 3 776 771€ 2 859 411€ 2 365 870€ 3 718 234€ 1 332 586€ 2 224 692€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
188 873€ 188 873€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
29 419€ 3 568€ 10 629€ 10 523€ 13 015€ 295 852€ 11 235€ 2 226 629€ 2 204 605€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
722 068€ 641 144€ 533 553€ 682 931€ 651 805€ 573 374€ 649 276€ 528 950€ 446 388€ 429 329€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
538 195€ 459 901€ 380 807€ 523 178€ 491 191€ 423 977€ 414 898€ 349 687€ 314 742€ 298 030€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
519 907€ 833 807€ 505 886€ 1 191 444€ 151 957€ 186 004€ 698 092€ 482 890€ 218 535€ 694 196€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
276 952€ 17 409€ 2 151 952€ 2 882 452€ 2 937 213€ 3 326 226€ 2 725 256€ 2 637 912€ 1 770 046€ 2 622 529€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 577 961 € 1 734 862 € 1 249 296 € 3 271 277 € 908 498 € 1 479 358 € 953 966 € 1 043 542 € 711 872 € 715 779 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
537 330€ 291 788€ 221 601€ 270 493€ 285 850€ 263 393€ 271 346€ 230 246€ 413 064€ 365 134€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 040 631€ 1 443 074€ 1 027 695€ 3 000 784€ 622 648€ 1 215 965€ 682 620€ 813 296€ 298 808€ 350 645€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 586 054€ 2 628 243€ 9 416 288€ 11 834 944€ 10 726 625€ 3 609 792€ 1 074 369€ 9 118 766€ 8 594 878€ 9 635 661€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 529 380€ 2 293 359€ 3 916 047€ 14 537 206€ 10 096 137€ 5 406 935€ 9 273 903€ 8 711 087€ 8 036 315€ 8 241 143€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
264 307 € 36 777 € 62 912 € 53 634 € 105 967 € 58 377 € 73 264 € 86 789 € 224 225 € 196 521 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
134 379€ 21 895€ 31 436€ 20 008€ 17 149€ 15 942€ 29 764€ 38 195€ 34 017€ 34 330€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
41 979€ 42 435€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
129 928€ 14 882€ 31 476€ 33 626€ 46 839€ 43 500€ 48 594€ 190 208€ 162 191€