Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 411 218 000 € 10 533 033 000 € 9 919 042 000 € 9 488 645 000 € 3 535 734 321 € 3 465 680 526 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 239 236 000 € 8 264 821 000 € 7 921 592 000 € 7 590 195 000 € 2 750 619 355 € 2 635 355 353 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 933 000 € 6 957 000 € 6 038 000 € 5 645 000 € 26 274 324 € 25 248 795 €
005
A.I.2
Software
5 371 000€ 6 387 000€ 5 941 000€ 5 307 000€ 10 165 505€ 16 224 092€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
227 000€ 250 000€ 14 000€ 24 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
335 000€ 320 000€ 83 000€ 314 000€ 16 108 819€ 9 024 703€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
9 205 648 000 € 8 231 009 000 € 7 900 232 000 € 7 569 391 000 € 2 703 830 318 € 2 585 830 477 €
012
A.II.1
Pozemky
85 065 000€ 40 784 000€ 41 018 000€ 40 931 000€ 9 763 462€ 9 859 087€
013
A.II.2
Stavby
1 372 294 000€ 1 342 331 000€ 1 390 892 000€ 1 436 348 000€ 530 429 281€ 564 219 146€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 137 702 000€ 1 743 732 000€ 1 845 506 000€ 1 928 286 000€ 1 166 274 263€ 1 243 647 273€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
288 000€ 317 000€ 1 374 000€ 56 000€ 284 530€ 287 859€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 583 019 000€ 5 083 463 000€ 4 602 077 000€ 4 136 106 000€ 897 755 381€ 736 986 351€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
27 280 000€ 20 382 000€ 19 365 000€ 27 664 000€ 99 323 401€ 30 830 761€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
27 655 000 € 26 855 000 € 15 322 000 € 15 159 000 € 20 514 713 € 24 276 081 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
27 655 000€ 26 855 000€ 15 322 000€ 15 159 000€ 7 384 177€ 12 368 350€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
12 294 870€ 11 184 420€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
835 666€ 718 311€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 5 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 154 889 000 € 2 264 682 000 € 1 969 071 000 € 1 870 185 000 € 717 241 268 € 671 692 717 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
336 328 000 € 340 394 000 € 330 607 000 € 354 996 000 € 155 946 712 € 155 552 306 €
032
B.I.1
Materiál
336 328 000€ 340 394 000€ 309 370 000€ 333 743 000€ 154 687 679€ 153 221 890€
036
B.I.5
Tovar
0€ 3 564€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 21 237 000€ 21 253 000€ 1 259 033€ 2 326 852€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 452 309 000 € 1 332 388 000 € 1 236 723 000 € 1 144 835 000 € 131 462 515 € 137 107 072 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
131 359 202€ 136 950 071€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 452 309 000€ 1 332 388 000€ 1 236 723 000€ 1 144 835 000€ 103 313€ 157 001€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
361 621 000 € 583 308 000 € 379 719 000 € 339 231 000 € 244 279 833 € 202 725 568 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
176 980 000€ 154 446 000€ 108 270 000€ 120 553 000€ 208 928 905€ 199 252 544€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
6 960 536€ 2 308 813€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 816 000€ 3 434 000€ 4 408 000€ 6 825 000€ 28 251 356€ 459 616€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
182 825 000€ 425 428 000€ 267 041 000€ 211 853 000€ 139 036€ 704 595€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 631 000 € 8 592 000 € 22 022 000 € 31 123 000 € 185 552 208 € 176 307 771 €
056
B.IV.1
Peniaze
385 764€ 353 729€
057
B.IV.2
Účty v bankách
112 707 400€ 64 810 050€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
72 459 044€ 111 143 992€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
17 093 000 € 3 530 000 € 28 379 000 € 28 265 000 € 67 873 698 € 158 632 456 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 4 734 000€ 5 182 000€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 960 000€ 2 986 000€ 6 936 000€ 13 809 000€ 55 653 793€ 142 124 905€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 133 000€ 544 000€ 16 709 000€ 9 274 000€ 12 219 905€ 16 507 551€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 411 218 000 € 10 533 033 000 € 9 919 042 000 € 9 488 645 000 € 3 535 734 321 € 3 465 680 526 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 489 316 000 € 3 924 505 000 € 4 012 201 000 € 3 936 356 000 € 2 595 808 501 € 2 393 947 334 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 269 296 000 € 1 269 296 000 € 1 269 296 000 € 1 269 296 000 € 1 269 295 725 € 1 269 295 725 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 269 296 000€ 1 269 296 000€ 1 269 296 000€ 1 269 296 000€ 1 269 295 725€ 1 269 295 725€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 364 393 000 € 2 881 948 000 € 2 901 558 000 € 2 897 224 000 € 417 559 818 € 417 184 129 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
283 342 328€ 283 342 328€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
126 929 572€ 126 929 572€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
7 394 895€ 7 019 206€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-106 977€ -106 977€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
190 892 000 € 126 495 000 € 216 848 000 € 211 470 000 € 118 541 299 € 101 593 999 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
101 132 716€ 84 185 416€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
190 892 000€ 126 495 000€ 216 848 000€ 211 470 000€ 17 408 583€ 17 408 583€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-353 234 000 € -377 587 000 € -441 634 000 € -558 467 000 € 585 439 645 € 360 044 074 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
539 847 400€ 314 769 261€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-353 234 000€ -377 587 000€ -441 634 000€ -558 467 000€ 45 592 245€ 45 274 813€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
17 969 000 € 24 353 000 € 66 133 000 € 116 833 000 € 204 972 014 € 245 829 407 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 921 902 000 € 6 608 528 000 € 5 906 841 000 € 5 552 289 000 € 869 318 405 € 918 394 460 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 414 198 000 € 2 264 673 000 € 2 097 127 000 € 2 039 602 000 € 126 321 616 € 165 532 167 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
2 360 092€ 3 056 731€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
56 955 677€ 97 296 524€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 337 992 000€ 2 191 177 000€ 2 035 548 000€ 1 983 484 000€ 58 561 358€ 60 150 926€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
76 206 000€ 73 496 000€ 61 579 000€ 56 118 000€ 8 444 489€ 5 027 986€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
528 301 000 € 492 499 000 € 412 537 000 € 364 363 000 € 353 362 484 € 353 442 930 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
195 296 872€ 195 296 872€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
499 075€ 579 521€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
99 167 000€ 202 450 000€ 103 725 000€ 78 194 000€ 3 780€ 3 780€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
429 134 000€ 290 049 000€ 308 812 000€ 286 169 000€ 157 562 757€ 157 562 757€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
504 144 000 € 746 398 000 € 589 730 000 € 617 077 000 € 284 368 869 € 314 521 209 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
245 925 000€ 288 440 000€ 272 496 000€ 300 311 000€ 114 072 628€ 124 275 306€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
114 790 003€ 97 089 400€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
24 880 945€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 26 557 325€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 5 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
28 887 000€ 25 586 000€ 24 781 000€ 22 028 000€ 12 035 300€ 12 040 925€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 097 000€ 4 985 000€ 4 674 000€ 4 661 000€ 3 782 123€ 3 695 321€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
28 946 000€ 10 717 000€ 5 813 000€ 2 984 000€ 13 628 594€ 50 023 545€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
195 289 000€ 416 670 000€ 281 966 000€ 287 093 000€ 1 179 276€ 834 387€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 475 259 000 € 3 104 958 000 € 2 807 447 000 € 2 531 247 000 € 105 265 436 € 84 898 154 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 266 826 000€ 2 921 793 000€ 2 474 399 000€ 1 295 024 000€ 102 632 718€ 81 961 580€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
208 433 000€ 183 165 000€ 333 048 000€ 1 236 223 000€ 2 632 718€ 2 936 574€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
70 607 415 € 153 338 732 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 920 808€ 2 812 017€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
68 686 607€ 150 526 715€