Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 981 707 € 12 679 841 € 11 909 324 € 11 445 636 € 10 359 499 € 9 885 393 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 652 485 € 4 587 077 € 4 588 324 € 4 552 594 € 5 023 005 € 4 856 633 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 618 498 € 4 553 090 € 4 555 157 € 4 523 427 € 4 988 449 € 4 822 077 €
012
A.II.1
Pozemky
735 133€ 735 133€ 735 133€ 735 133€ 735 133€ 735 133€
013
A.II.2
Stavby
1 618 209€ 1 791 893€ 1 484 579€ 1 646 265€ 1 940 172€ 2 115 917€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 037 786€ 823 568€ 1 132 949€ 939 533€ 1 110 648€ 768 531€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 227 374€ 1 202 500€ 1 202 500€ 1 202 500€ 1 202 500€ 1 202 500€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
-4€ -4€ -4€ -4€ -4€ -4€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
33 987 € 33 987 € 33 167 € 29 167 € 34 556 € 34 556 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
33 987€ 33 987€ 33 167€ 29 167€ 34 556€ 34 556€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 058 871 € 7 823 220 € 7 065 620 € 6 703 458 € 5 190 973 € 4 835 148 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
38 440 € 48 842 € 127 747 € 234 836 € 458 183 € 559 884 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
38 440€ 48 842€ 127 747€ 234 836€ 458 183€ 559 884€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 020 214 € 7 759 029 € 6 850 722 € 6 445 893 € 4 689 796 € 4 224 094 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 321 170 € 6 056 121 € 4 973 977 € 4 501 195 € 3 242 117 € 2 958 686 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 321 170€ 6 056 121€ 4 973 977€ 4 501 195€ 3 242 117€ 2 958 686€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
53 401€ 153 433€ 311 224€ 247 124€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 645 643€ 1 549 475€ 1 565 521€ 1 697 574€ 1 447 679€ 1 265 408€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
217 € 15 349 € 87 151 € 22 729 € 42 994 € 51 170 €
072
B.V.1.
Peniaze
123€ 14 660€ 14 615€ 21 949€ 14 248€ 19 945€
073
B.V.2.
Účty v bankách
94€ 689€ 72 536€ 780€ 28 746€ 31 225€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
270 351 € 269 544 € 255 380 € 189 584 € 145 521 € 193 612 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
206 531€ 205 724€ 191 560€ 194 267€ 196 289€ 194 380€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
63 820€ 63 820€ 63 820€ -4 683€ -50 768€ -768€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 981 707 € 12 679 841 € 11 909 324 € 11 445 636 € 10 359 499 € 9 885 393 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
666 533 € 1 669 548 € 1 312 285 € 1 225 865 € 1 293 601 € 1 232 628 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 662 245 € 1 304 326 € 1 218 562 € 1 286 301 € 1 284 019 € 1 178 579 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 880 249€ 1 522 330€ 1 436 566€ 1 436 566€ 1 434 284€ 1 328 844€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-218 004€ -218 004€ -218 004€ -150 265€ -150 265€ -150 265€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 003 015 € 357 919 € 86 420 € -67 739 € 2 279 € 46 746 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 315 174 € 11 244 893 € 10 553 882 € 10 177 719 € 9 022 740 € 8 584 880 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
-23 359 € 103 084 € 228 851 € 458 490 € -24 666 € 30 329 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
126 720€ 252 874€ 482 511€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 208€ 3 931€ 3 544€ 3 546€ 2 901€ 2 762€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-27 567€ -27 567€ -27 567€ -27 567€ -27 567€ 27 567€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
247 640€ 319 655€ 56 038€ 128 375€ 242 118€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 870 154 € 9 566 391 € 9 009 918 € 8 332 143 € 7 966 084 € 7 428 046 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 097 801 € 5 163 978 € 4 500 239 € 4 058 713 € 3 510 747 € 2 416 038 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 097 801€ 5 163 978€ 4 500 239€ 4 058 713€ 3 510 747€ 2 416 038€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 500 000€ 3 500 000€ 3 500 000€ 3 500 000€ 3 644 767€ 4 391 975€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 933€ 5 828€ 7 580€ 11 285€ 11 531€ 9 609€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 727€ 3 455€ 1 565€ 7 044€ 3 960€ 14 456€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-28 106€ 63 317€ -7 815€ -26 013€ 40 164€ 15 211€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 293 799€ 829 813€ 1 008 349€ 781 114€ 754 915€ 580 757€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 155 € 6 111 € 5 639 € 5 558 € 8 766 € 14 647 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 155€ 6 111€ 5 639€ 5 558€ 8 766€ 14 647€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 212 584€ 1 249 652€ 1 253 436€ 1 253 153€ 1 072 556€ 869 740€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-234 600 € 43 157 € 42 052 € 43 158 € 67 885 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
-234 600€ 43 157€ 42 052€ 43 158€ 67 885€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé