Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 685 043 € 11 089 908 € 9 092 609 € 7 453 009 € 11 090 137 € 9 902 639 € 10 531 432 € 9 255 068 € 8 561 426 € 7 368 008 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 180 459 € 3 023 906 € 2 062 389 € 2 036 910 € 1 940 147 € 1 556 455 € 1 259 030 € 1 210 496 € 1 157 782 € 1 003 423 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 5 075 € 13 775 € 11 349 € 6 210 € 4 536 € 0 € 0 € 8 250 € 17 740 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 5 075€ 13 775€ 1 349€ 6 210€ 4 536€ 0€ 0€ 8 250€ 17 740€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 10 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 180 459 € 3 018 831 € 2 048 614 € 2 025 561 € 1 933 937 € 1 551 919 € 1 259 030 € 1 210 496 € 1 149 532 € 985 683 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
426 840€ 387 730€ 345 251€ 243 157€ 178 954€ 224 546€ 189 089€ 136 225€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 242 473€ 1 012 343€ 1 165 014€ 1 241 883€ 1 211 375€ 843 115€ 825 164€ 978 495€ 1 149 532€ 985 683€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
507 883€ 466 696€ 350 935€ 312 232€ 251 642€ 289 262€ 160 065€ 19 216€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 263€ 69 052€ 187 414€ 165 289€ 291 966€ 194 996€ 0€ 76 560€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 188 840€ 0€ 84 712€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 894 170€ 0€ 63 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 767 007 € 6 801 712 € 6 142 896 € 4 622 698 € 7 913 871 € 7 078 259 € 8 728 795 € 7 556 106 € 6 960 253 € 5 963 586 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
14 € 11 € 9 € 10 € 10 €
035
B.I.1
Materiál
14€ 11€ 9€ 10€ 10€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
539 € 408 € 794 € 179 € 0 € 229 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
539€ 408€ 794€ 179€ 0€ 229€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 709 800 € 6 543 300 € 5 862 500 € 4 493 507 € 7 586 491 € 7 059 190 € 8 530 965 € 7 499 453 € 6 665 563 € 5 836 694 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 229 929 € 6 067 987 € 5 518 845 € 4 162 582 € 7 285 754 € 6 120 518 € 7 895 519 € 6 934 845 € 6 375 090 € 5 706 363 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 229 929€ 6 067 987€ 5 518 845€ 4 162 582€ 7 285 754€ 6 120 518€ 7 895 519€ 6 934 845€ 6 375 090€ 5 706 363€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 479 871€ 475 313€ 343 655€ 330 925€ 300 737€ 938 672€ 635 446€ 564 608€ 265 473€ 130 331€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 25 000€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
56 654 € 257 993 € 279 593 € 129 002 € 327 370 € 18 840 € 197 830 € 56 653 € 294 690 € 126 892 €
072
B.V.1.
Peniaze
448€ 78€ 1 939€ 1 793€ 2 405€ 617€ 2 634€ 9 057€ 10 243€ 6 931€
073
B.V.2.
Účty v bankách
56 206€ 257 915€ 277 654€ 127 209€ 324 965€ 18 223€ 195 196€ 47 596€ 284 447€ 119 961€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 737 577 € 1 264 290 € 887 324 € 793 401 € 1 236 119 € 1 267 925 € 543 607 € 488 466 € 443 391 € 400 999 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 370€ 4 118€ 520€ 514€ 525€ 73€ 131€ 132€ 72€ 65€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 733 207€ 1 260 172€ 886 804€ 792 887€ 1 235 594€ 1 267 852€ 543 476€ 488 334€ 443 319€ 400 934€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 685 043 € 11 089 908 € 9 092 609 € 7 453 009 € 11 090 137 € 9 902 639 € 10 531 432 € 9 255 068 € 8 561 426 € 7 368 008 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
144 246 € 141 220 € 135 879 € 135 045 € 132 731 € 130 154 € 122 449 € 121 055 € 118 771 € 113 630 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
17 990€ 17 990€ 17 990€ 17 990€ 17 990€ 17 990€ 17 990€ 17 990€ 17 990€ 17 990€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
22 259 € 20 599 € 17 279 € 18 259 € 18 259 € 18 259 € 13 279 € 13 279 € 11 619 € 6 639 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
22 259€ 20 599€ 17 279€ 18 259€ 18 259€ 18 259€ 13 279€ 13 279€ 11 619€ 6 639€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
10 765 € 10 563 € 10 381 € 10 150 € 9 892 € 9 620 € 9 481 € 9 418 € 9 402 € 9 211 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
10 765€ 10 563€ 10 381€ 10 150€ 9 892€ 9 620€ 9 481€ 9 418€ 9 402€ 9 211€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
81 908 € 80 089 € 78 457 € 76 374 € 74 054 € 71 602 € 70 348 € 69 786 € 69 641 € 67 927 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
81 908€ 80 089€ 78 457€ 76 374€ 74 054€ 71 602€ 70 348€ 69 786€ 69 641€ 67 927€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 366 € 2 021 € 1 814 € 2 314 € 2 578 € 2 725 € 1 393 € 624 € 161 € 1 905 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 360 337 € 8 785 887 € 6 901 475 € 5 251 361 € 9 034 841 € 8 216 402 € 9 055 531 € 7 831 527 € 7 266 414 € 6 238 464 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
904 € 140 307 € 526 € 416 € 250 € 113 € 1 349 € 2 933 € 4 349 € 7 488 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 139 608€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
904€ 699€ 526€ 416€ 250€ 113€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 1 349€ 2 933€ 4 349€ 7 488€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 355 100 € 8 641 273 € 6 896 162 € 5 246 746 € 9 031 639 € 8 214 692 € 9 053 592 € 7 827 834 € 7 261 305 € 6 230 116 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 730 103 € 7 992 169 € 6 889 997 € 5 241 450 € 9 027 360 € 8 209 125 € 9 053 592 € 7 827 834 € 7 258 139 € 6 230 116 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 730 103€ 7 992 169€ 6 889 997€ 5 241 450€ 9 027 360€ 8 209 125€ 9 053 592€ 7 827 834€ 7 258 139€ 6 230 116€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 485€ 3 264€ 2 711€ 2 419€ 2 059€ 1 549€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 187€ 2 021€ 1 686€ 1 505€ 1 153€ 946€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 188€ 750€ 1 768€ 1 372€ 968€ 3 072€ 0€ 3 166€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
618 137€ 643 069€ 0€ 99€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 333 € 4 307 € 4 264 € 4 199 € 2 952 € 1 597 € 590 € 760 € 760 € 860 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 333€ 4 307€ 4 264€ 4 199€ 2 952€ 1 597€ 590€ 760€ 760€ 860€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 523€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 180 460 € 2 162 801 € 2 055 255 € 2 066 603 € 1 922 565 € 1 556 083 € 1 353 452 € 1 302 486 € 1 176 241 € 1 015 914 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 430 504€ 1 580 115€ 1 370 120€ 1 460 910€ 1 269 301€ 1 038 220€ 869 260€ 576 152€ 776 546€ 709 037€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
749 956€ 582 686€ 685 135€ 605 693€ 653 264€ 517 863€ 484 192€ 726 334€ 399 695€ 306 877€