Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 723 547 € 16 391 021 € 17 082 708 € 16 518 790 € 13 344 469 € 8 742 885 € 7 852 953 € 9 214 476 € 9 190 672 € 8 251 392 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 500 511 € 15 210 610 € 15 934 245 € 15 246 142 € 12 129 830 € 6 609 057 € 7 316 714 € 8 406 197 € 8 589 058 € 7 879 515 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 242 € 1 875 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 242€ 1 875€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 500 511 € 15 192 380 € 15 913 773 € 15 224 739 € 12 103 166 € 6 601 718 € 7 309 375 € 8 398 858 € 8 581 719 € 7 872 176 €
012
A.II.1
Pozemky
2 423 485€ 2 162 101€ 2 160 336€ 1 664 048€ 1 658 452€ 1 128 452€ 1 128 452€ 1 128 452€ 1 128 452€ 1 128 452€
013
A.II.2
Stavby
9 319 439€ 9 480 574€ 7 798 700€ 7 948 359€ 4 088 478€ 642 808€ 647 636€ 652 464€ 696 890€ 741 317€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 281 255€ 2 639 022€ 3 147 527€ 4 053 005€ 4 363 131€ 3 717 273€ 4 303 285€ 5 337 410€ 5 474 042€ 5 298 396€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
164 105€ 256 428€ 2 350 420€ 800 949€ 1 491 061€ 611 141€ 727 958€ 778 488€ 780 291€ 201 967€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
312 227€ 654 255€ 456 790€ 758 378€ 502 044€ 502 044€ 502 044€ 502 044€ 502 044€ 502 044€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
18 230 € 18 230 € 19 528 € 26 664 € 7 339 € 7 339 € 7 339 € 7 339 € 7 339 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
18 230€ 18 230€ 19 528€ 19 325€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
7 339€ 7 339€ 7 339€ 7 339€ 7 339€ 7 339€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 081 113 € 1 045 147 € 1 008 210 € 1 132 289 € 795 912 € 2 001 704 € 515 532 € 775 401 € 572 430 € 346 746 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 065 € 10 165 € 10 401 € 85 799 € 86 709 € 57 286 € 57 475 € 870 € 4 344 € 4 880 €
035
B.I.1
Materiál
4 065€ 10 165€ 10 401€ 18 360€ 7 979€ 3 474€ 4 010€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
67 439€ 78 730€ 57 286€ 57 475€ 870€ 870€ 870€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
342 000 € 120 495 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
342 000€ 120 495€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
263 888 € 470 522 € 361 327 € 173 703 € 293 086 € 1 271 243 € 260 533 € 662 973 € 461 789 € 242 033 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
161 249 € 146 392 € 94 083 € 69 105 € 221 687 € 830 016 € 237 671 € 629 573 € 317 127 € 242 019 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
161 249€ 146 392€ 94 083€ 69 105€ 221 687€ 830 016€ 237 671€ 629 573€ 317 127€ 242 019€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73 487€ 304 736€ 254 752€ 84 752€ 6 699€ 62€ 138 662€ 14€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29 152€ 19 394€ 12 492€ 19 846€ 64 700€ 441 227€ 22 800€ 33 400€ 6 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
813 160 € 564 460 € 294 482 € 752 292 € 416 117 € 673 175 € 197 524 € 111 558 € 106 297 € 99 833 €
072
B.V.1.
Peniaze
87 187€ 29 913€ 38 864€ 314 209€ 39 617€ 258 413€ 147 894€ 83 757€ 84 607€ 83 242€
073
B.V.2.
Účty v bankách
725 973€ 534 547€ 255 618€ 438 083€ 376 500€ 414 762€ 49 630€ 27 801€ 21 690€ 16 591€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
141 923 € 135 264 € 140 253 € 140 359 € 418 727 € 132 124 € 20 707 € 32 878 € 29 184 € 25 131 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
135 435€ 128 777€ 130 631€ 130 737€ 418 673€ 132 124€ 20 707€ 32 878€ 29 184€ 25 129€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 488€ 6 487€ 9 622€ 9 622€ 54€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 723 547 € 16 391 021 € 17 082 708 € 16 518 790 € 13 344 469 € 8 742 885 € 7 852 953 € 9 214 476 € 9 190 672 € 8 251 392 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 146 137 € 1 756 785 € 2 154 915 € 2 127 929 € 1 119 216 € 1 178 319 € 1 022 900 € 1 190 357 € 1 062 118 € 857 214 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 1 000 € 1 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 1 000€ 1 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
656 786 € 1 054 914 € 1 027 929 € 19 216 € 35 821 € -77 100 € 90 357 € -37 881 € -143 785 € -69 871 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
656 786€ 1 054 914€ 1 027 929€ 35 821€ 35 821€ 128 238€ 128 239€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 605€ -205 338€ -37 882€ -37 881€ -143 785€ -69 871€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
389 351 € -398 129 € 26 986 € 1 008 713 € -16 605 € 155 419 € -167 457 € 128 238 € 204 903 € -73 915 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 889 693 € 13 829 814 € 14 060 394 € 13 247 076 € 10 829 267 € 5 837 270 € 4 725 566 € 5 426 654 € 6 019 945 € 4 802 444 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 673 638 € 5 238 207 € 5 235 334 € 3 973 911 € 7 337 033 € 2 569 703 € 2 382 905 € 2 644 266 € 3 010 675 € 2 281 855 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 075 195 € 3 008 367 € 2 280 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 075 195€ 3 008 367€ 2 280 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 545 275€ 2 815 690€ 2 779 311€ 1 515 570€ 964 992€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 032 000€ 2 330 000€ 2 230 000€ 2 145 000€ 3 184 000€ 2 505 000€ 2 379 367€ 2 641 367€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 215€ 12 868€ 11 753€ 9 867€ 6 768€ 4 759€ 3 538€ 2 899€ 2 308€ 1 855€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
8 294€ 70 273€ 115 514€ 181 635€ 36 437€ 59 944€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
73 854€ 9 376€ 98 756€ 121 839€ 69 641€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
5 159 376€ 6 069 648€ 6 849 454€ 4 783 398€ 440 000€ 1 290 000€ 1 680 000€ 1 860 000€ 2 040 000€ 2 040 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 496 350 € 1 234 423 € 1 063 377 € 3 110 992 € 2 566 992 € 1 977 567 € 662 661 € 913 766 € 961 448 € 168 170 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
563 213 € 292 344 € 181 126 € 1 814 154 € 2 140 919 € 709 559 € 577 052 € 826 071 € 947 202 € 147 343 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
563 213€ 292 344€ 181 126€ 1 814 154€ 2 140 919€ 709 559€ 577 052€ 826 071€ 947 202€ 147 343€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 159€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 052€ 15 126€ 13 433€ 42 917€ 30 929€ 17 222€ 8 814€ 11 930€ 6 069€ 3 824€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
60 398€ 62 335€ 38 973€ 27 493€ 18 556€ 10 917€ 5 586€ 7 729€ 4 036€ 2 651€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
42 998€ 43 726€ 33 570€ 233 494€ 186 561€ 70 993€ 71 209€ 8 036€ 4 141€ 11 036€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
810 689€ 820 892€ 796 275€ 991 775€ 190 027€ 1 168 876€ 60 000€ 3 316€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 180 € 8 923 € 21 918 € 65 252 € 45 242 € 8 622 € 7 822 € 2 052 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 180€ 8 523€ 13 918€ 46 452€ 36 042€ 8 622€ 7 822€ 2 052€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
400€ 8 000€ 18 800€ 9 200€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 552 149€ 1 278 613€ 890 311€ 1 313 523€ 440 000€ 180 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
130 367€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
687 717 € 804 422 € 867 399 € 1 143 785 € 1 395 986 € 1 727 296 € 2 104 487 € 2 597 465 € 2 108 609 € 2 591 734 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
467 263€ 578 441€ 523 340€ 792 558€ 1 075 408€ 1 395 882€ 1 604 235€ 2 097 914€ 1 709 410€ 2 129 600€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
220 454€ 225 981€ 344 059€ 351 227€ 320 578€ 331 414€ 500 252€ 499 551€ 399 199€ 462 134€