Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 324 954€ 1 378 965€ 3 864 478€ 7 306 891€ 3 229 202€ 6 777 952€ 2 121 174€ 2 585 442€ 2 236 041€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 502 633 € 2 316 505 € 4 504 032 € 7 623 041 € 3 587 350 € 6 776 690 € 2 120 438 € 2 585 430 € 2 236 032 € 1 699 076 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
197 946€ 84 163€ 149 036€ 305 831€ 347 240€ 170 783€ 113 107€ 42 766€ 11 040€ 72 755€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 127 008€ 1 294 802€ 3 715 441€ 7 001 061€ 2 881 961€ 6 072 623€ 1 491 383€ 1 922 735€ 1 696 630€ 1 061 419€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 971€ 435 851€ 95 018€ 16 634€ 21 367€ 48 696€ 7 961€ 45 950€ 24 158€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
164 708€ 501 689€ 544 537€ 299 515€ 336 782€ 484 588€ 507 987€ 573 979€ 504 204€ 564 902€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 691 774 € 2 549 876 € 4 201 354 € 5 995 638 € 3 441 637 € 6 526 040 € 2 200 368 € 2 378 530 € 1 931 930 € 1 660 481 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
197 943€ 84 033€ 136 534€ 160 575€ 191 728€ 88 223€ 128 404€ 1 978€ 28 350€ 40 143€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
583 283€ 302 390€ 673 208€ 650 604€ 429 762€ 3 510 804€ 275 647€ 345 259€ 200 701€ 200 081€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 301 197€ 580 250€ 1 235 981€ 2 861 385€ 1 157 740€ 1 647 326€ 365 714€ 598 237€ 485 176€ 217 457€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
373 849 € 306 030 € 559 657 € 830 946 € 550 347 € 283 712 € 189 830 € 170 241 € 126 250 € 75 574 €
16
E.1.
Mzdové náklady
266 211€ 218 099€ 402 932€ 592 207€ 397 074€ 207 245€ 135 802€ 121 027€ 89 735€ 53 241€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
92 662€ 76 322€ 133 599€ 204 560€ 131 365€ 63 104€ 45 071€ 42 008€ 31 437€ 18 646€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 976€ 11 609€ 23 126€ 34 179€ 21 908€ 13 363€ 8 957€ 7 206€ 5 078€ 3 687€
20
F.
Dane a poplatky
16 904€ 7 649€ 8 284€ 14 215€ 10 834€ 7 740€ 3 356€ 4 280€ 3 587€ 3 973€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 155 423€ 1 158 857€ 1 528 607€ 1 395 398€ 931 865€ 940 453€ 1 163 069€ 1 189 436€ 1 042 773€ 1 088 981€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 155 423€ 1 158 857€ 1 528 607€ 1 395 398€ 931 865€ 940 453€ 1 163 069€ 1 189 436€ 1 042 773€ 1 088 981€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 925€ 16 886€ 147€ 6 279€ 11 437€ 17 875€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
10 388€ 35 700€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
63 175€ 102 742€ 42 197€ 71 980€ 127 382€ 36 345€ 74 348€ 69 099€ 27 218€ 34 272€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
810 859 € -233 371 € 302 678 € 1 627 403 € 145 713 € 250 650 € -79 930 € 206 900 € 304 102 € 38 595 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 242 531 € 412 292 € 1 818 754 € 3 634 328 € 1 449 971 € 997 053 € 834 725 € 1 020 027 € 993 443 € 676 493 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 460 € 7 126 € 677 € 3 754 € 1 308 € 1 262 € 736 € 12 € 9 € 7 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
12 115 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
12 115€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
36 € 7 126 € 28 € 3 170 € 35 € 5 € 3 € 3 € 6 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
36€ 7 126€ 28€ 3 170€ 35€ 5€ 3€ 3€ 6€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
309€ 649€ 584€ 1 273€ 1 257€ 733€ 9€ 3€ 4€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
321 408 € 261 260 € 267 396 € 338 359 € 136 476 € 89 788 € 85 382 € 75 793 € 96 327 € 112 517 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
258 257 € 254 335 € 226 856 € 160 907 € 76 893 € 64 001 € 78 422 € 69 514 € 92 609 € 102 069 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
258 257€ 254 335€ 226 856€ 160 907€ 76 893€ 64 001€ 78 422€ 69 514€ 92 609€ 102 069€
52
O.
Kurzové straty
93€ 44€ 11 036€ 2 976€ 2 869€ 2 637€ 533€ 471€ 15€ 306€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
63 058€ 6 881€ 29 504€ 174 476€ 56 714€ 23 150€ 6 427€ 5 808€ 3 703€ 10 142€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-308 948 € -254 134 € -266 719 € -334 605 € -135 168 € -88 526 € -84 646 € -75 781 € -96 318 € -112 510 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
501 911 € -487 505 € 35 959 € 1 292 798 € 10 545 € 162 124 € -164 576 € 131 119 € 207 784 € -73 915 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
112 560 € -89 376 € 8 973 € 284 085 € 27 150 € 6 705 € 2 881 € 2 881 € 2 881 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
48 082€ 5€ 32 057€ 231 887€ 7€ 6 705€ 2 881€ 2 881€ 2 881€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
64 478€ -89 381€ -23 084€ 52 198€ 27 143€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
389 351 € -398 129 € 26 986 € 1 008 713 € -16 605 € 155 419 € -167 457 € 128 238 € 204 903 € -73 915 €