Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ingka Centres Slovensko s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 401 006€ 24 398 332€ 20 041 994€ 19 967 521€ 21 659 952€ 20 722 217€ 21 980 392€ 23 517 799€ 15 586 180€ 23 295 000€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 047 865 € 24 451 939 € 20 128 462 € 20 056 538 € 21 810 443 € 21 573 398 € 22 817 037 € 26 740 810 € 15 669 630 € 23 294 275 € 22 802 920 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
27 401 006€ 24 398 332€ 20 041 994€ 19 967 521€ 21 659 952€ 20 722 217€ 21 980 392€ 23 517 799€ 15 586 180€ 23 201 087€ 22 695 757€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
68 638€ 80 238€ 61 761€ 127 337€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8€ 30 238€ 131€ 37€ 3 025 493€ 411€ 6 057€ 52 955€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 646 859€ 53 599€ 86 468€ 89 017€ 51 615€ 770 812€ 774 847€ 70 181€ 83 039€ 87 131€ 54 208€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 280 561 € 19 820 643 € 16 910 213 € 17 425 856 € 17 199 036 € 15 594 386 € 15 181 104 € 16 058 242 € 9 546 263 € 14 510 299 € 14 673 713 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
7 397 252€ 3 921 552€ 2 656 866€ 2 704 164€ 2 905 082€ 2 345 084€ 2 431 686€ 2 408 332€ 1 834 251€ 2 556 753€ 2 731 892€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 078 471€ 6 948 785€ 5 919 907€ 6 107 065€ 5 821 871€ 5 420 689€ 5 084 958€ 4 685 678€ 3 012 079€ 4 712 475€ 4 576 371€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
888 541 € 891 610 € 737 937 € 895 752 € 1 136 058 € 1 106 281 € 1 200 168 € 1 101 746 € 708 251 € 1 049 585 € 1 193 989 €
16
E.1.
Mzdové náklady
621 492€ 636 958€ 529 762€ 586 745€ 743 461€ 803 495€ 865 272€ 812 116€ 522 931€ 781 961€ 853 668€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
225 812€ 232 768€ 185 474€ 201 713€ 283 220€ 265 756€ 308 275€ 260 046€ 149 578€ 235 058€ 256 495€
19
E.4.
Sociálne náklady
41 237€ 21 884€ 22 701€ 107 294€ 109 377€ 37 030€ 26 621€ 29 584€ 35 742€ 32 566€ 83 826€
20
F.
Dane a poplatky
505 273€ 506 452€ 505 348€ 466 756€ 379 088€ 379 536€ 379 353€ 362 465€ 239 912€ 345 890€ 347 061€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 103 271€ 7 066 156€ 7 110 705€ 6 906 222€ 6 576 751€ 5 997 277€ 5 827 743€ 5 646 465€ 3 616 425€ 5 478 297€ 5 374 187€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 103 271€ 7 066 156€ 7 110 705€ 6 906 222€ 6 576 751€ 5 997 277€ 5 827 743€ 5 646 465€ 3 616 425€ 5 478 297€ 5 374 187€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
33 067€ 0€ 1 503 998€ 148€ 100€ 52 951€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
44 910€ 26 106€ -237 764€ 191 022€ 16 654€ 156 659€ 69 255€ -6 523€ -34 399€ -26 166€ 67 120€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
262 843€ 459 982€ 217 214€ 154 875€ 330 465€ 188 860€ 187 941€ 356 081€ 169 596€ 393 365€ 330 142€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 767 304 € 4 631 296 € 3 218 249 € 2 630 682 € 4 611 407 € 5 979 012 € 7 635 933 € 10 682 568 € 6 123 367 € 8 783 976 € 8 129 207 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 925 283 € 13 527 995 € 11 465 221 € 11 156 292 € 13 001 637 € 13 036 682 € 14 525 509 € 16 551 126 € 10 739 850 € 15 931 859 € 15 387 494 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
134 313 € 262 € 644 € 1 310 € 52 € 32 € 6 306 € 618 € 224 € 726 € 1 460 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
133 948 € 173 € 617 € 618 € 224 € 722 € 1 306 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
133 948€ 173€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
617€ 618€ 224€ 722€ 1 306€
42
XII.
Kurzové zisky
365€ 89€ 644€ 1 310€ 12€ 5 689€ 0€ 4€ 154€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
52€ 20€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
303 146 € 427 844 € 541 206 € 644 016 € 660 052 € 391 738 € 404 205 € 820 079 € 970 949 € 1 641 839 € 2 501 798 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
285 564 € 377 648 € 508 998 € 615 073 € 639 421 € 375 475 € 386 355 € 565 796 € 485 176 € 1 629 126 € 2 493 357 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
285 564€ 377 648€ 508 998€ 615 072€ 639 421€ 370 306€ 305 854€ 317 713€ 100 071€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€ 5 169€ 80 501€ 248 083€ 385 105€ 1 629 126€ 2 493 357€
52
O.
Kurzové straty
9 461€ 11 912€ 4 091€ 14 105€ 14 160€ 10 553€ 11 758€ 5 819€ 2 459€ 5 605€ 887€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 121€ 38 284€ 28 117€ 14 838€ 6 471€ 5 710€ 6 092€ 248 464€ 483 314€ 7 108€ 7 554€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-168 833 € -427 582 € -540 562 € -642 706 € -660 000 € -391 706 € -397 899 € -819 461 € -970 725 € -1 641 113 € -2 500 338 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 598 471 € 4 203 714 € 2 677 687 € 1 987 976 € 3 951 407 € 5 587 306 € 7 238 034 € 9 863 107 € 5 152 642 € 7 142 863 € 5 628 869 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
977 008 € 901 815 € 588 363 € 455 627 € 829 535 € 1 185 144 € 1 416 958 € 2 188 213 € 1 173 087 € 1 626 186 € 1 259 927 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 228 361€ 863 746€ 408 123€ 324 079€ 676 160€ 1 038 007€ 1 574 319€ 2 037 686€ 739 208€ 1 460 999€ 1 179 035€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-251 353€ 38 069€ 180 240€ 131 548€ 153 375€ 147 137€ -157 361€ 150 527€ 433 879€ 165 187€ 80 892€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 621 463 € 3 301 899 € 2 089 324 € 1 532 349 € 3 121 872 € 4 402 162 € 5 821 076 € 7 674 894 € 3 979 555 € 5 516 677 € 4 368 942 €