Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ticketportal SK, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 430 518 € 4 389 748 € 3 990 716 € 5 331 463 € 6 609 816 € 6 539 206 € 5 832 443 € 6 848 266 € 4 746 306 € 3 694 544 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
93 631 € 3 657 € 8 155 € 16 593 € 59 403 € 31 464 € 13 159 € 14 335 € 21 933 € 43 375 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
93 631 € 3 657 € 8 155 € 16 593 € 24 665 € 28 630 € 12 598 € 13 774 € 21 372 € 42 814 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
841€ 3 147€ 3 437€ 11 398€ 15 868€ 23 542€ 11 122€ 5 780€ 867€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
73 290€ 510€ 4 718€ 5 195€ 8 797€ 5 088€ 1 476€ 7 994€ 21 372€ 41 947€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 500€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
34 738 € 2 834 € 561 € 561 € 561 € 561 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
-35 239€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
35 239€ 34 738€ 2 834€ 561€ 561€ 561€ 561€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 654 802 € 4 004 050 € 3 695 705 € 4 927 331 € 5 472 309 € 5 928 439 € 5 618 377 € 6 562 563 € 4 708 697 € 3 634 922 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
291 € 423 €
035
B.I.1
Materiál
291€ 423€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
110 093 € 89 990 € 17 829 € 23 067 € 26 810 € 289 659 € 5 987 € 125 572 € 106 414 € 102 978 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
34 746 € 2 671 € 5 868 € 6 418 € 7 282 € 286 713 € 125 572 € 106 414 € 102 978 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
34 746€ 2 671€ 5 868€ 6 418€ 7 282€ 286 713€ 125 572€ 106 414€ 102 978€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
75 347€ 87 319€ 11 961€ 16 649€ 19 528€ 2 946€ 5 987€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
345 729 € 327 424 € 372 917 € 898 164 € 919 899 € 3 266 897 € 4 396 093 € 4 101 046 € 3 739 458 € 2 903 720 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
317 732 € 288 311 € 313 445 € 764 069 € 885 590 € 3 192 261 € 4 393 368 € 4 092 970 € 3 735 955 € 2 850 591 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
133 132€ 52 678€ 19 397€ 9 726€ 288 612€ 383 067€ 116 211€ 284 560€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
184 600€ 235 633€ 294 048€ 754 343€ 596 978€ 2 809 194€ 4 277 157€ 3 808 410€ 3 735 955€ 2 850 591€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
24 980€ 24 980€ 24 980€ 133 809€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 912€ 34 276€ 66€ 26 002€ 74 636€ 450€ 51 808€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 017€ 221€ 216€ 220€ 8 307€ 2 725€ 8 076€ 3 053€ 1 321€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 198 980 € 3 586 636 € 3 304 959 € 4 006 100 € 4 525 309 € 2 371 460 € 1 216 297 € 2 335 945 € 862 825 € 628 224 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 276€ 10 852€ 7 820€ 24 795€ 43 953€ 27 513€ 289 407€ 294 306€ 257 286€ 207 264€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 188 704€ 3 575 784€ 3 297 139€ 3 981 305€ 4 481 356€ 2 343 947€ 926 890€ 2 041 639€ 605 539€ 420 960€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
682 085 € 382 041 € 286 856 € 387 539 € 1 078 104 € 579 303 € 200 907 € 271 368 € 15 676 € 16 247 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 280€ 39 320€ 34 834€ 36 398€ 173 208€ 268 853€ 11 052€ 13 463€ 15 593€ 16 117€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
664 805€ 342 721€ 252 022€ 351 141€ 904 896€ 310 450€ 189 855€ 257 905€ 83€ 130€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 430 518 € 4 389 748 € 3 990 716 € 5 331 463 € 6 609 816 € 6 539 206 € 5 832 443 € 6 848 266 € 4 746 306 € 3 694 544 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
866 329 € 325 694 € 451 894 € 84 961 € 123 099 € 642 622 € 513 522 € 172 933 € 34 788 € 96 728 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
952 671€ 952 671€ 952 671€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 101 € -1 841 € 501 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 101€ -1 841€ 501€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-632 178 € -506 238 € 77 157 € 35 319 € 35 319 € 506 220 € 165 629 € 27 485 € 89 425 € 341 954 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
77 157€ 35 319€ 35 319€ 839 240€ 498 649€ 360 505€ 360 505€ 360 505€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-632 178€ -506 238€ -333 020€ -333 020€ -333 020€ -271 080€ -18 551€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
538 533 € -125 941 € -583 396 € 41 838 € 80 477 € 129 099 € 340 590 € 138 145 € -61 940 € -252 529 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 560 820 € 4 056 368 € 3 530 794 € 5 215 152 € 6 471 677 € 5 882 529 € 5 318 921 € 6 675 333 € 4 711 518 € 3 597 778 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 219 € 1 543 € 2 269 € 3 285 € 3 708 € 42 502 € 4 850 € 5 048 € 2 700 € 1 590 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
37 988 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
37 988€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 219€ 1 543€ 2 269€ 3 285€ 3 708€ 4 514€ 4 850€ 5 048€ 2 700€ 1 590€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
9 983 € 9 983 € 8 616 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
9 983€ 9 983€ 8 616€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 512 973 € 3 984 260 € 3 444 157 € 5 104 606 € 6 374 103 € 5 807 870 € 5 256 004 € 6 630 405 € 4 680 024 € 3 568 483 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 293 313 € 3 745 710 € 3 008 634 € 4 968 751 € 5 846 030 € 5 720 653 € 5 107 072 € 6 449 262 € 4 600 686 € 3 476 678 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
121 758€ 10 412€ 18 851€ 49 178€ 60 595€ 47 762€ 100 978€ 117 972€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 171 555€ 3 735 298€ 2 989 783€ 4 919 573€ 5 785 435€ 5 672 891€ 5 006 094€ 6 331 290€ 4 600 686€ 3 476 678€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
400 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
34 827€ 27 975€ 28 872€ 50 612€ 48 826€ 39 340€ 33 788€ 38 490€ 28 872€ 30 270€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 109€ 68 253€ 18 153€ 28 232€ 26 699€ 36 875€ 19 316€ 22 948€ 14 911€ 18 066€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
52 146€ 5 002€ 5 000€ 38 137€ 33 761€ 11 002€ 57 632€ 113 955€ 34 640€ 43 469€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
112 578€ 137 320€ 383 498€ 18 874€ 18 787€ 38 196€ 5 750€ 915€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
36 645 € 60 582 € 75 752 € 107 261 € 93 866 € 32 157 € 58 067 € 39 880 € 28 794 € 27 705 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 565€ 18 763€ 35 074€ 48 261€ 74 946€ 31 457€ 34 553€ 39 880€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
33 080€ 41 819€ 40 678€ 59 000€ 18 920€ 700€ 23 514€ 28 794€ 27 705€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 369 € 7 686 € 8 028 € 31 350 € 15 040 € 14 055 € 38 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
38€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 369€ 7 686€ 8 028€ 31 350€ 15 040€ 14 055€