Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ticketportal SK, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 123 032€ 594 431€ 498 665€ 2 884 401€ 2 769 093€ 2 406 634€ 2 449 668€ 2 305 148€ 2 111 756€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 205 966 € 785 911 € 669 017 € 2 912 013 € 2 785 503 € 2 429 775 € 2 469 345 € 2 313 001 € 2 071 398 € 1 881 299 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
391€ 1 768€ 10 435€ 13 917€ 19 544€ 17 702€ 29 764€ 21 711€ 29 354€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 122 641€ 594 431€ 496 898€ 2 873 966€ 2 755 176€ 2 387 090€ 2 431 966€ 2 275 383€ 1 816 205€ 1 842 399€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 083€ 3 550€ 2 584€ 6 528€ 10 625€ 2 083€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
82 934€ 191 480€ 169 268€ 24 062€ 13 826€ 16 613€ 9 052€ 7 854€ 233 482€ 7 463€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 523 986 € 1 022 285 € 1 248 418 € 2 661 001 € 2 588 379 € 2 236 127 € 2 060 758 € 2 035 216 € 2 062 441 € 2 093 945 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
68€ 413€ 2 534€ 5 244€ 9 247€ 4 542€ 11 241€ 4 782€ 11 718€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
29 955€ 18 335€ 19 901€ 78 201€ 77 865€ 93 239€ 67 017€ 73 522€ 62 072€ 77 726€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
810 322€ 422 713€ 476 578€ 1 398 834€ 1 350 017€ 1 186 813€ 1 127 883€ 1 058 183€ 977 890€ 1 073 619€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
679 195 € 570 043 € 716 008 € 1 151 528 € 992 805 € 857 304 € 732 913 € 617 686 € 590 851 € 587 545 €
16
E.1.
Mzdové náklady
496 450€ 408 080€ 503 288€ 849 045€ 738 146€ 637 225€ 547 519€ 458 402€ 432 974€ 452 155€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3 244€ 3 240€ 3 330€ 3 420€ 2 817€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
159 923€ 144 254€ 182 020€ 269 870€ 226 166€ 196 098€ 166 915€ 142 623€ 142 733€ 121 199€
19
E.4.
Sociálne náklady
19 578€ 14 469€ 27 370€ 29 193€ 25 676€ 23 981€ 18 479€ 16 661€ 15 144€ 14 191€
20
F.
Dane a poplatky
1 006€ 2 476€ 753€ 1 012€ 638€ 1 216€ 975€ 16 022€ 1 162€ 1 384€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 989€ 4 498€ 8 438€ 6 094€ 10 857€ 5 327€ 7 599€ 14 070€ 21 442€ 34 921€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 989€ 4 498€ 8 438€ 6 094€ 10 857€ 5 327€ 7 599€ 14 070€ 21 442€ 34 921€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 978€ 1 009€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-8 603€ -99 361€ 23 463€ 29 034€ 69 212€ 74 931€ 105 345€ 225 731€ 155 726€ 283 563€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 054€ 103 581€ 2 864€ -8 214€ 81 741€ 8 050€ 14 484€ 18 761€ 248 516€ 22 460€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
681 980 € -236 374 € -579 401 € 251 012 € 197 124 € 193 648 € 408 587 € 277 785 € 8 957 € -212 646 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 282 687 € 153 383 € 1 774 € 1 404 832 € 1 335 967 € 1 117 335 € 1 250 226 € 1 162 201 € 793 172 € 708 690 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
40 649 € 70 633 € 36 215 € 37 299 € 40 870 € 85 228 € 124 208 € 56 329 € 40 358 € 59 129 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
198 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
198€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 668 € 14 709 € 31 570 € 26 546 € 39 460 € 62 630 € 105 495 € 44 464 € 23 136 € 36 070 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
789€ 4 845€ 6 591€ 45 424€ 3 585€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9 668€ 14 709€ 30 781€ 21 701€ 32 869€ 17 206€ 101 910€ 44 464€ 23 136€ 36 070€
42
XII.
Kurzové zisky
30 981€ 55 726€ 4 645€ 10 752€ 1 403€ 22 598€ 18 703€ 11 832€ 17 203€ 22 923€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 7€ 10€ 33€ 19€ 136€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
146 664 € 35 558 € 35 522 € 192 368 € 145 569 € 97 674 € 87 931 € 88 752 € 77 947 € 84 328 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-260€ -2 342€ 35 239€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
199 € 68 € 105 € 138 € 4 179 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
199€ 68€ 105€ 138€ 4 179€
52
O.
Kurzové straty
461€ 709€ 7 119€ 2 531€ 15 526€ 9 526€ 1 100€ 1 455€ 3 852€ 4 151€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
146 203€ 35 109€ 30 745€ 154 399€ 130 043€ 88 148€ 86 763€ 87 192€ 73 957€ 75 998€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-106 015 € 35 075 € 693 € -155 069 € -104 699 € -12 446 € 36 277 € -32 423 € -37 589 € -25 199 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
575 965 € -201 299 € -578 708 € 95 943 € 92 425 € 181 202 € 444 864 € 245 362 € -28 632 € -237 845 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
37 432 € -75 358 € 4 688 € 54 105 € 11 948 € 52 103 € 104 274 € 107 217 € 33 308 € 14 684 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
25 460€ 51 225€ 28 531€ 49 062€ 110 261€ 107 217€ 33 308€ 14 684€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
11 972€ -75 358€ 4 688€ 2 880€ -16 583€ 3 041€ -5 987€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
538 533 € -125 941 € -583 396 € 41 838 € 80 477 € 129 099 € 340 590 € 138 145 € -61 940 € -252 529 €