Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 086 731 € 3 436 631 € 4 043 072 € 3 344 697 € 2 992 980 € 3 620 747 € 2 623 552 € 3 000 647 € 3 365 867 € 3 039 956 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 965 310 € 1 722 422 € 1 629 376 € 1 640 301 € 1 665 456 € 1 701 296 € 1 093 811 € 199 017 € 179 374 € 138 529 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 542 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
8 542€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 952 621 € 1 718 399 € 1 625 565 € 1 636 365 € 1 661 540 € 1 697 380 € 1 090 110 € 195 317 € 175 414 € 134 569 €
012
A.II.1
Pozemky
759 889€ 759 889€ 759 888€ 759 888€ 759 889€ 759 889€ 126 000€
013
A.II.2
Stavby
774 266€ 774 266€ 774 266€ 774 266€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 518€ 20 443€ 12 698€ 43 694€ 94 868€ 159 518€ 187 037€ 195 317€ 175 414€ 134 569€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 841 363€ 938 067€ 852 979€ 58 517€ 32 517€ 3 707€ 2 807€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
327 851€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 147 € 4 023 € 3 811 € 3 936 € 3 916 € 3 916 € 3 701 € 3 700 € 3 960 € 3 960 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
4 147€ 4 023€ 3 811€ 3 936€ 3 916€ 3 916€ 3 701€ 3 700€ 3 960€ 3 960€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 883 692 € 1 431 334 € 998 215 € 1 614 726 € 1 319 248 € 1 914 359 € 1 424 220 € 2 791 320 € 2 182 699 € 2 896 316 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
376 € 7 749 € 7 645 € 7 708 € 42 749 € 215 €
035
B.I.1
Materiál
376€ 7 749€ 7 645€ 7 708€ 42 749€ 215€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 398 € 1 005 € 2 432 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 398€ 1 005€ 2 432€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 149 514 € 829 585 € 719 831 € 839 286 € 967 845 € 843 015 € 1 227 883 € 684 254 € 1 779 485 € 2 151 802 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 941 004 € 829 436 € 673 876 € 815 607 € 966 426 € 807 043 € 1 098 270 € 665 022 € 1 632 137 € 2 150 596 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 941 004€ 829 436€ 673 876€ 815 607€ 966 426€ 807 043€ 1 098 270€ 665 022€ 1 632 137€ 2 150 596€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
54 048€ 42 866€ 13 671€ 1 419€ 35 718€ 129 613€ 19 232€ 147 348€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
154 462€ 149€ 3 089€ 10 008€ 254€ 1 206€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
731 404 € 592 995 € 268 307 € 767 732 € 308 654 € 1 071 129 € 196 337 € 2 107 066 € 403 214 € 744 514 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 040€ 8 257€ 2 743€ 4 181€ 7 830€ 5 223€ 10 474€ 15 845€ 5 268€ 23 770€
073
B.V.2.
Účty v bankách
729 364€ 584 738€ 265 564€ 763 551€ 300 824€ 1 065 906€ 185 863€ 2 091 221€ 397 946€ 720 744€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 237 729 € 282 875 € 1 415 481 € 89 670 € 8 276 € 5 092 € 105 521 € 10 310 € 1 003 794 € 5 111 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
107 016€ 155 182€ 30 156€ 47 403€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
79 057€ 75 433€ 40 974€ 42 267€ 8 276€ 5 092€ 6 771€ 10 310€ 17 781€ 5 111€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 051 656€ 52 260€ 1 344 351€ 98 750€ 986 013€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 086 731 € 3 436 631 € 4 043 072 € 3 344 697 € 2 992 980 € 3 620 747 € 2 623 552 € 3 000 647 € 3 365 867 € 3 039 956 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 650 883 € 2 639 506 € 1 902 598 € 1 500 929 € 1 425 904 € 1 714 961 € 1 769 132 € 1 515 687 € 250 175 € 977 204 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 599 666 € 1 462 758 € 1 241 071 € 1 386 064 € 1 244 477 € 1 514 458 € 1 475 847 € 335 € 154 711 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 599 666€ 1 462 758€ 1 241 071€ 1 386 064€ 1 244 477€ 1 514 458€ 1 475 847€ 335€ 154 711€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 011 377 € 1 136 908 € 621 687 € 75 025 € 141 587 € 160 663 € 253 445 € 1 475 512 € 210 335 € 782 653 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 365 680 € 663 314 € 1 930 594 € 1 557 568 € 1 465 826 € 1 905 786 € 854 420 € 1 484 960 € 3 115 692 € 2 062 752 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
120 036 € 2 033 € 401 815 € 785 327 € 659 547 € 646 962 € 31 246 € 55 639 € 11 715 € 10 286 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
119 243 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
119 243€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100 687€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
7 623€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
793€ 2 033€ 2 972€ 1 438€ 478€ 4 424€ 8 163€ 10 482€ 9 797€ 8 043€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
398 843€ 684 266€ 659 066€ 642 535€ 23 079€ 37 532€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-1 064€ 3€ 3€ 4€ 2€ 1 918€ 2 243€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
695 206€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 903 613 € 620 790 € 1 498 888 € 746 941 € 778 622 € 1 229 990 € 768 086 € 1 406 325 € 3 082 388 € 2 016 668 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 653 978 € 316 920 € 1 261 447 € 603 360 € 461 501 € 1 007 043 € 528 799 € 662 065 € 2 509 505 € 1 527 831 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 653 978€ 316 920€ 1 261 447€ 603 360€ 461 501€ 1 007 043€ 528 799€ 662 065€ 2 509 505€ 1 527 831€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 687€ 100 688€ 100 687€ 120 009€ 104 687€ 104 687€ 121 284€ 424 099€ 121 284€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
98 451€ 49 108€ 43 859€ 56 159€ 67 740€ 50 697€ 55 121€ 72 852€ 34 308€ 48 880€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
43 902€ 28 601€ 44 415€ 32 654€ 41 221€ 33 128€ 29 039€ 26 985€ 16 347€ 17 329€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 468€ 125 473€ 47 017€ 53 571€ 77 040€ 18 947€ 9 738€ 350 041€ 13 159€ 264 684€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
127€ 1 463€ 1 197€ 11 111€ 15 488€ 40 702€ 173 098€ 84 970€ 36 660€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
43 273 € 39 290 € 28 868 € 24 552 € 27 657 € 28 834 € 55 088 € 22 996 € 21 589 € 16 367 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
37 173€ 34 505€ 23 283€ 19 467€ 22 572€ 23 749€ 25 920€ 22 996€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 100€ 4 785€ 5 585€ 5 085€ 5 085€ 5 085€ 29 168€ 21 589€ 16 367€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
603 552€ 1 201€ 1 023€ 748€ 19 431€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
70 168 € 133 811 € 209 880 € 286 200 € 101 250 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
798€ 57 240€ 133 560€ 209 880€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
69 370€ 76 571€ 76 320€ 76 320€ 101 250€