Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
14 839 857 € 11 007 379 € 19 258 359 € 16 469 690 € 25 558 914 € 18 267 106 € 12 866 816 € 11 528 213 € 8 818 908 € 5 032 268 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
947 678 € 1 194 993 € 1 072 339 € 1 670 630 € 1 044 061 € 1 473 679 € 1 009 195 € 644 805 € 329 193 € 758 703 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
947 678 € 1 194 993 € 1 072 339 € 1 670 630 € 1 044 061 € 1 473 679 € 1 009 195 € 644 805 € 329 193 € 758 703 €
012
A.II.1
Pozemky
104 573€
013
A.II.2
Stavby
150 190€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
947 678€ 1 112 930€ 1 010 565€ 1 532 857€ 1 044 061€ 1 473 679€ 996 521€ 644 805€ 329 193€ 503 940€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
82 063€ 61 774€ 137 773€ 2 500€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 174€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 793 164 € 9 660 373 € 17 806 099 € 13 490 614 € 23 269 053 € 15 880 234 € 11 296 646 € 10 388 476 € 8 183 070 € 3 893 796 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 751 129 € 1 278 408 € 4 583 622 € 1 961 989 € 2 854 110 € 2 279 646 € 1 565 996 € 789 370 € 796 193 € 519 441 €
035
B.I.1
Materiál
849€ 596€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 750 280€ 1 277 812€ 4 583 622€ 1 961 989€ 2 854 110€ 2 279 646€ 1 565 996€ 789 370€ 796 193€ 519 441€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
210 516 € 178 341 € 77 699 € 51 265 € 49 792 € 64 258 € 66 607 € 42 870 € 15 603 € 9 095 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
54 524 € 45 820 € 45 820 € 45 820 € 27 133 € 27 110 € 19 149 € 19 139 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
54 524€ 45 820€ 45 820€ 45 820€ 27 133€ 27 110€ 19 149€ 19 139€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
155 992€ 132 521€ 31 879€ 5 445€ 22 659€ 37 148€ 47 458€ 23 731€ 15 603€ 9 095€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 696 285 € 8 183 822 € 13 051 346 € 11 458 408 € 20 332 585 € 13 507 585 € 9 662 737 € 9 434 276 € 7 307 825 € 3 364 459 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 929 007 € 4 552 701 € 3 725 218 € 3 319 905 € 7 304 728 € 4 185 315 € 1 689 837 € 2 434 186 € 887 668 € 999 985 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
356 642€ 2 998 543€ 2 072 715€ 1 109 720€ 2 204 043€ 1 084 471€ 973 685€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 572 365€ 1 554 158€ 1 652 503€ 2 210 185€ 5 100 685€ 3 100 844€ 1 689 837€ 1 460 501€ 887 668€ 999 985€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
7 735 003€ 3 602 737€ 9 219 760€ 7 895 227€ 12 566 370€ 9 317 078€ 7 965 267€ 6 991 205€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
5 839 377€ 1 299 056€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 347€ 82 130€ 236 328€ 450 476€ 41 671€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
32 275€ 28 037€ 24 238€ 6 948€ 11 011€ 5 192€ 7 633€ 8 885€ 580 780€ 1 023 747€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
135 234 € 19 802 € 93 432 € 18 952 € 32 566 € 28 745 € 1 306 € 121 960 € 63 449 € 801 €
072
B.V.1.
Peniaze
139€ 408€ 516€ 1 077€ 323€ 1 035€ 1 242€ 967€ 357€ 642€
073
B.V.2.
Účty v bankách
135 095€ 19 394€ 92 916€ 17 875€ 32 243€ 27 710€ 64€ 120 993€ 63 092€ 159€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
99 015 € 152 013 € 379 921 € 1 308 446 € 1 245 800 € 913 193 € 560 975 € 494 932 € 306 645 € 379 769 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 3 071€ 5 573€ 954€ 2 815€ 34 540€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
87 799€ 119 013€ 66 348€ 72 622€ 59 814€ 68 090€ 61 489€ 32 163€ 42 355€ 93 388€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 216€ 33 000€ 313 573€ 1 235 824€ 1 182 915€ 839 530€ 498 532€ 462 769€ 261 475€ 251 841€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
14 839 857 € 11 007 379 € 19 258 359 € 16 469 690 € 25 558 914 € 18 267 106 € 12 866 816 € 11 528 213 € 8 818 908 € 5 032 268 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 473 440 € 2 518 930 € 3 684 316 € 2 898 648 € 1 852 724 € 3 680 025 € 2 962 575 € 2 196 240 € 1 714 773 € 1 181 487 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 643 € 6 643 € 6 643 € 6 643 € 6 643 € 6 643 € 6 643 € 6 643 € 6 643 € 6 643 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
6 643€ 6 643€ 6 643€ 6 643€ 6 643€ 6 643€ 6 643€ 6 643€ 6 643€ 6 643€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 433 173 € 1 831 594 € 2 858 814 € 1 812 891 € 7 € 7 € 7 € -20 922 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 433 173€ 1 831 594€ 2 858 814€ 1 812 891€ 7€ 7€ 7€ -20 922€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 000 434 € 647 503 € 785 669 € 1 045 924 € 1 812 884 € 3 640 185 € 2 922 735 € 2 156 407 € 1 674 940 € 1 162 576 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 323 907 € 6 248 330 € 11 815 488 € 10 152 081 € 20 563 790 € 12 970 473 € 9 375 195 € 8 665 331 € 7 090 823 € 3 691 001 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 927 € 6 072 € 5 429 € 4 588 € 4 433 € 8 015 € 8 467 € 7 198 € 6 514 € 9 962 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 927€ 6 072€ 5 429€ 4 588€ 4 433€ 8 015€ 8 467€ 7 198€ 6 514€ 9 962€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 614 915 € 5 583 398 € 11 661 433 € 10 089 480 € 20 325 338 € 12 825 089 € 8 517 830 € 8 621 095 € 7 045 630 € 3 648 172 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 931 579 € 4 368 455 € 10 173 390 € 8 867 239 € 9 978 406 € 7 263 462 € 3 714 647 € 5 941 169 € 4 893 030 € 2 128 605 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
31 114€ 192 430€ 62 899€ 110 451€ 1 722€ 2 645€ 167 183€ 736€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 900 465€ 4 176 025€ 10 110 491€ 8 756 788€ 9 976 684€ 7 260 817€ 3 547 464€ 5 940 433€ 4 893 030€ 2 128 605€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 562 921€ 2 922 735€ 3 831 339€ 1 674 940€ 1 141 654€ 1 350 240€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
87 054€ 84 037€ 86 134€ 94 611€ 67 856€ 122 540€ 79 627€ 60 745€ 29 302€ 21 935€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
47 172€ 46 509€ 50 526€ 50 092€ 42 470€ 52 916€ 34 152€ 23 308€ 20 021€ 15 780€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 549 095€ 1 084 352€ 1 351 338€ 1 077 538€ 3 320 586€ 2 463 436€ 848 038€ 899 099€ 945 812€ 123 645€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15€ 45€ 45€ 353 099€ 10 027€ 21 834€ 15 811€ 7 967€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
692 744 € 653 396 € 143 558 € 51 550 € 227 445 € 131 206 € 170 487 € 30 889 € 34 730 € 28 568 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 657€ 31 176€ 37 918€ 42 150€ 44 765€ 40 078€ 38 765€ 24 969€ 34 730€ 28 568€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
675 087€ 622 220€ 105 640€ 9 400€ 182 680€ 91 128€ 131 722€ 5 920€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 321€ 5 464€ 5 068€ 6 463€ 6 574€ 6 163€ 5 929€ 6 149€ 3 949€ 4 299€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
672 482€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 042 510 € 2 240 119 € 3 758 555 € 3 418 961 € 3 142 400 € 1 616 608 € 529 046 € 666 642 € 13 312 € 159 780 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 042 510€ 2 240 119€ 3 758 555€ 3 418 961€ 3 142 400€ 1 616 608€ 529 046€ 666 642€ 13 312€ 159 780€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé