Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
717 534 € 814 274 € 764 112 € 759 687 € 787 793 € 723 025 € 821 850 € 807 381 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
107 361 € 257 955 € 218 719 € 192 398 € 175 731 € 157 179 € 304 266 € 302 313 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
102 979 € 99 479 € 60 243 € 33 922 € 36 612 € 18 060 € 3 765 € 1 811 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
102 979€ 99 479€ 60 243€ 33 922€ 36 612€ 19 025€ 4 267€ 1 811€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
-965€ -502€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 382 € 158 476 € 158 476 € 158 476 € 139 119 € 139 119 € 300 501 € 300 502 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
4 382€ 158 476€ 158 476€ 158 476€ 139 119€ 139 119€ 300 501€ 300 502€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
608 173 € 553 958 € 543 351 € 566 643 € 611 457 € 565 506 € 517 406 € 504 841 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
171 165 € 234 727 € 180 761 € 207 780 € 165 707 € 154 778 € 171 065 € 181 191 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
152 426€ 197 278€ 162 668€ 187 284€ 140 494€ 138 373€ 161 988€ 177 269€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
18 739€ 37 449€ 18 093€ 20 496€ 25 213€ 16 405€ 9 077€ 3 922€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 161 € 35 984 € 35 865 € 37 335 € 35 853 € 35 855 € 24 355 € 24 351 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
334€ 334€ 334€ 334€ 334€ 334€ 334€ 334€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
11 827€ 35 650€ 35 531€ 37 001€ 35 519€ 35 521€ 24 021€ 24 017€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
129 023 € 108 168 € 103 089 € 98 567 € 157 547 € 95 435 € 76 999 € 91 720 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
119 380 € 92 860 € 94 555 € 86 381 € 155 436 € 92 127 € 69 777 € 88 618 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
119 380€ 92 860€ 94 555€ 86 381€ 155 436€ 92 127€ 69 777€ 88 618€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 643€ 15 308€ 8 534€ 12 186€ 2 111€ 3 308€ 7 222€ 3 102€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
295 824 € 175 079 € 223 636 € 222 961 € 252 350 € 279 438 € 244 987 € 207 579 €
072
B.V.1.
Peniaze
-4 017€ -13 993€ -2 063€ -3 912€ 3 563€ 5 391€ 2 177€ 258€
073
B.V.2.
Účty v bankách
299 841€ 189 072€ 225 699€ 226 873€ 248 787€ 274 047€ 242 810€ 207 321€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 000 € 2 361 € 2 042 € 646 € 605 € 340 € 178 € 227 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 000€ 2 361€ 2 042€ 625€ 584€ 319€ 157€ 206€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
21€ 21€ 21€ 21€ 21€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
717 534 € 814 274 € 764 112 € 759 687 € 787 793 € 723 025 € 821 850 € 807 381 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
342 445 € 332 323 € 330 628 € 271 250 € 263 256 € 237 455 € 253 024 € 248 623 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 968 € 7 968 € 7 968 € 7 968 € 7 968 € 7 968 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 968€ 7 968€ 7 968€ 7 968€ 7 968€ 7 968€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
323 691 € 321 996 € 262 617 € 254 625 € 228 823 € 245 721 € 241 320 € 222 525 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
323 691€ 321 996€ 262 617€ 254 625€ 228 823€ 245 721€ 241 320€ 222 525€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 122 € 1 695 € 59 379 € 7 993 € 25 801 € -16 898 € 4 401 € 18 795 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
375 089 € 481 184 € 433 484 € 488 437 € 524 537 € 485 613 € 568 826 € 558 758 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
30 490 € 57 241 € 20 551 € 1 327 € 1 055 € 827 € 676 € 505 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
50 € 50 € 50 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
50€ 50€ 50€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 537€ 2 107€ 1 709€ 1 327€ 1 055€ 827€ 676€ 505€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
27 903€ 55 084€ 18 792€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
320 395 € 400 605 € 392 636 € 465 791 € 522 040 € 479 286 € 565 409 € 557 554 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
73 925 € 150 656 € 117 684 € 174 258 € 176 503 € 112 289 € 200 756 € 192 743 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
73 925€ 150 656€ 117 684€ 174 258€ 176 503€ 112 289€ 200 756€ 192 743€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
226 233€ 236 233€ 259 233€ 277 233€ 334 733€ 354 733€ 356 062€ 356 062€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 896€ 5 168€ 4 872€ 3 676€ 3 061€ 2 999€ 2 566€ 2 463€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 458€ 2 984€ 2 725€ 1 678€ 1 294€ 1 184€ 1 222€ 1 175€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 332€ 814€ 3 277€ 4 196€ 2 631€ 2 028€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 551€ 4 750€ 4 845€ 4 750€ 3 818€ 6 053€ 4 803€ 5 111€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 607 € 6 741 € 3 700 € 4 722 € 4 202 € 8 260 € 5 501 € 3 459 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 607€ 6 741€ 3 700€ 4 722€ 4 202€ 8 260€ 5 501€ 3 459€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ -2 760€ -2 760€ -2 760€ -2 760€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
767 € -43 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
767€ -43€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé