Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 062 415€ 1 010 419€ 1 024 850€ 897 768€ 876 631€ 831 397€ 822 350€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 062 415 € 1 010 419 € 1 024 850 € 897 768 € 876 618 € 831 375 € 822 331 € 715 703 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 024 935€ 973 174€ 970 015€ 888 669€ 866 660€ 831 235€ 821 431€ 715 535€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
30 773€ 36 183€ 1 807€ 8 589€ 8 824€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 600€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 107€ 1 062€ 53 028€ 510€ 1 134€ 140€ 900€ 168€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 048 485 € 1 004 324 € 961 113 € 886 606 € 840 434 € 840 656 € 811 990 € 688 481 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
798 647€ 763 658€ 774 476€ 686 489€ 658 931€ 651 975€ 623 952€ 544 475€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 204€ 20 412€ 15 655€ 11 877€ 9 097€ 7 808€ 10 426€ 15 830€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
68 352€ 61 753€ 45 312€ 103 029€ 111 632€ 125 944€ 131 282€ 82 484€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
117 032 € 108 785 € 94 061 € 67 096 € 47 955 € 52 409 € 45 395 € 44 495 €
16
E.1.
Mzdové náklady
81 679€ 75 078€ 64 597€ 47 387€ 34 167€ 37 359€ 30 898€ 30 170€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
28 732€ 26 322€ 22 622€ 14 667€ 9 345€ 10 627€ 10 820€ 10 600€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 621€ 7 385€ 6 842€ 5 042€ 4 443€ 4 423€ 3 677€ 3 725€
20
F.
Dane a poplatky
1 476€ 1 850€ 2 010€ 512€ 261€ 77€ 60€ 188€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 749€ 41 726€ 23 729€ 15 719€ 11 449€ 2 121€ 569€ 39€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 749€ 41 726€ 23 729€ 15 719€ 11 449€ 2 121€ 569€ 39€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 250€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 775€ 6 140€ 5 870€ 1 884€ 1 109€ 322€ 306€ 970€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
13 930 € 6 095 € 63 737 € 11 162 € 36 184 € -9 281 € 10 341 € 27 222 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
174 505 € 163 534 € 136 379 € 95 863 € 95 824 € 45 508 € 55 771 € 72 746 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 € 22 € 20 € 15 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
13 € 22 € 20 € 15 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
13€ 22€ 20€ 15€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 462 € 1 705 € 708 € 289 € 391 € 656 € 908 € 929 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 188 € 1 393 € 416 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 188€ 1 393€ 416€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
274€ 312€ 292€ 289€ 391€ 656€ 908€ 929€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 462 € -1 705 € -708 € -289 € -378 € -634 € -888 € -914 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 468 € 4 390 € 63 029 € 10 873 € 35 806 € -9 915 € 9 453 € 26 308 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 346 € 2 695 € 3 650 € 2 880 € 10 005 € 6 983 € 5 052 € 7 513 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 346€ 2 695€ 3 650€ 2 880€ 10 005€ 6 983€ 5 052€ 7 513€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 122 € 1 695 € 59 379 € 7 993 € 25 801 € -16 898 € 4 401 € 18 795 €