Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

YURA Corporation Slovakia, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
501 920 636 € 355 043 083 € 379 991 090 € 383 222 256 € 364 872 002 € 371 098 646 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 580 260€ 23 430 519€ 20 086 523€ 21 806 430€ 21 887 181€ 18 467 741€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
458 096 987€ 322 862 417€ 358 166 957€ 359 204 840€ 340 987 669€ 349 812 831€
05
III.
Tržby z predaja služieb
968 710€ 179 067€ 35 784€ 42 106€ 76 892€ 113 613€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 010 149€ 6 122 073€ 1 349 729€ 1 391 477€ 1 171 987€ 1 817 453€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 264 530€ 2 449 007€ 352 097€ 777 403€ 748 273€ 887 009€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
515 319 567 € 369 511 355 € 390 620 937 € 380 975 111 € 354 722 074 € 353 274 987 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35 281 258€ 28 105 649€ 19 724 527€ 20 125 735€ 12 757 530€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
420 124 469€ 288 127 493€ 341 267 101€ 314 258 491€ 288 725 759€ 293 999 546€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
22 573 774€ 18 559 189€ 20 229 793€ 20 624 234€ 18 928 802€ 18 631 562€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 536 332 € 27 586 780 € 25 985 686 € 24 876 790 € 25 021 335 € 25 877 360 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 178 129€ 19 722 267€ 18 414 170€ 17 793 463€ 17 624 585€ 18 460 199€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 017 580€ 6 470 369€ 6 140 915€ 5 712 160€ 5 939 451€ 5 833 032€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 340 623€ 1 394 144€ 1 430 602€ 1 371 167€ 1 457 299€ 1 584 129€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
972 534€ 1 104 826€ 1 167 334€ 1 106 615€ 1 122 798€ 1 497 382€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 618 770€ 5 568 188€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 212 430€ 459 230€ 1 971 023€ 384 454€ 797 645€ 511 607€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-13 398 931 € -14 468 272 € -10 629 847 € 2 247 144 € 10 149 928 € 17 823 659 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 666 456 € 11 679 672 € 16 792 370 € 26 446 124 € 35 171 446 € 43 005 547 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
453 851 € 491 207 € 14 815 814 € 1 213 354 € 816 758 € 817 307 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 396 482 € 792 963 € 396 482 € 396 482 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 396 482€ 792 963€ 396 482€ 396 482€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
453 368 € 466 011 € 419 230 € 420 000 € 419 935 € 420 664 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
453 368€ 466 011€ 419 230€ 420 000€ 419 935€ 420 664€
42
XII.
Kurzové zisky
483€ 25 196€ 102€ 391€ 341€ 161€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14 000 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
434 462 € 324 489 € 238 483 € 197 597 € 181 430 € 10 248 133 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 10 000 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
151 519 € 196 888 € 104 863 € 57 200 € 38 869 € 32 657 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
151 519€ 196 888€ 104 863€ 57 200€ 38 869€ 32 657€
52
O.
Kurzové straty
205 815€ 50 033€ 39 635€ 31 590€ 26 497€ 17 309€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
77 128€ 77 568€ 93 859€ 108 806€ 116 064€ 198 168€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
19 389 € 166 718 € 14 577 331 € 1 015 757 € 635 328 € -9 430 827 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-13 379 542 € -14 301 554 € 3 947 484 € 3 262 901 € 10 785 256 € 8 392 832 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-5 074 311 € -924 326 € 257 708 € 813 134 € 2 477 850 € 4 385 150 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 1 627 197€ 2 242 771€ 5 187 289€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 074 311€ -924 326€ 257 708€ -814 063€ 235 079€ -802 139€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-8 305 231 € -13 377 228 € 3 689 775 € 2 449 767 € 8 307 406 € 4 007 682 €