Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bohnenkamp s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 212 813 € 23 400 061 € 19 186 155 € 15 225 261 € 13 573 672 € 10 876 717 € 8 745 554 € 7 801 038 € 6 974 168 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 264 422 € 10 438 481 € 7 707 512 € 2 792 865 € 2 823 952 € 2 829 238 € 1 922 538 € 1 821 531 € 1 798 482 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
63 007 € 43 679 € 29 115 € 825 € 13 802 € 31 503 € 33 539 € 12 016 € 3 707 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
6 527€ 10 443€ 825€ 13 802€ 31 503€ 33 539€ 1 774€ 3 707€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
56 480€ 33 236€ 29 115€ 10 242€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 529 644 € 6 661 788 € 4 363 846 € 2 740 098 € 2 810 150 € 2 797 735 € 1 888 999 € 1 809 515 € 1 794 775 €
012
A.II.1
Pozemky
589 667€ 589 667€ 583 973€ 583 973€ 531 823€ 404 819€ 373 519€ 150 333€ 150 333€
013
A.II.2
Stavby
5 108 510€ 5 380 103€ 1 823 279€ 1 984 247€ 2 145 215€ 2 294 198€ 1 368 381€ 1 491 633€ 1 619 488€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
724 446€ 638 050€ 254 076€ 157 598€ 74 417€ 98 718€ 147 099€ 25 945€ 24 954€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
107 021€ 53 968€ 1 702 518€ 14 280€ 141 604€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
58 695€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
8 671 771 € 3 733 014 € 3 314 551 € 51 942 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
9 618€ 9 618€ 1 155€ 1 155€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
8 662 153€ 3 723 396€ 3 313 396€ 50 787€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 891 991 € 12 885 679 € 11 228 595 € 12 295 275 € 10 689 767 € 7 957 979 € 6 729 263 € 5 951 099 € 5 151 466 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 742 937 € 7 743 480 € 6 389 945 € 5 607 628 € 5 860 522 € 4 322 974 € 3 646 975 € 3 839 837 € 3 107 738 €
035
B.I.1
Materiál
359€ 489€ 514€ 831€ 595€ 316€ 240€ 263€ 178€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
126 199€ 133 228€ 75 402€ 61 576€ 119 606€ 50 374€ 69 271€ 67 496€ 150 142€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
7 987 074€ 6 322 514€ 5 679 909€ 5 016 002€ 5 035 047€ 3 834 289€ 3 151 733€ 3 094 787€ 2 493 558€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 629 305€ 1 287 249€ 634 120€ 529 219€ 705 274€ 437 995€ 425 731€ 677 291€ 463 860€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 621 862 € 3 140 542 € 2 702 116 € 2 630 373 € 2 843 645 € 2 663 298 € 2 059 211 € 1 648 449 € 1 181 568 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 840 126 € 2 435 846 € 2 017 086 € 2 254 609 € 2 280 236 € 2 106 282 € 1 752 461 € 1 398 904 € 995 446 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
138 574€ 24 206€ 50 735€ 7 600€ 0€ 1 304€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 701 552€ 2 411 640€ 1 966 351€ 2 247 009€ 2 280 236€ 2 106 282€ 1 751 157€ 1 398 904€ 995 446€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
781 366€ 704 119€ 681 128€ 369 930€ 550 030€ 546 720€ 298 704€ 241 478€ 181 367€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
370€ 577€ 3 902€ 5 834€ 13 379€ 10 296€ 8 046€ 8 067€ 4 755€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 527 192 € 2 001 657 € 2 136 534 € 4 057 274 € 1 985 600 € 971 707 € 1 023 077 € 462 813 € 862 160 €
072
B.V.1.
Peniaze
984€ 1 264€ 263€ 1 138€ 123€ 1 568€ 3 135€ 5 121€ 1 123€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 526 208€ 2 000 393€ 2 136 271€ 4 056 136€ 1 985 477€ 970 139€ 1 019 942€ 457 692€ 861 037€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
56 400 € 75 901 € 250 048 € 137 121 € 59 953 € 89 500 € 93 753 € 28 408 € 24 220 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 069€ 42 310€ 35 744€ 40 257€ 27 023€ 38 002€ 26 707€ 28 408€ 24 220€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
33 331€ 33 591€ 214 304€ 96 864€ 32 930€ 51 498€ 67 046€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 212 813 € 23 400 061 € 19 186 155 € 15 225 261 € 13 573 672 € 10 876 717 € 8 745 554 € 7 801 038 € 6 974 168 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
22 540 178 € 17 816 557 € 15 313 333 € 13 178 444 € 11 009 680 € 8 614 364 € 5 950 496 € 4 638 537 € 3 430 630 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
750 017 € 750 017 € 750 017 € 750 017 € 750 017 € 750 017 € 750 017 € 750 017 € 750 017 €
082
A.I.1
Základné imanie
750 017€ 750 017€ 750 017€ 750 017€ 750 017€ 750 017€ 750 017€ 750 017€ 750 017€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
75 002 € 75 002 € 75 002 € 75 002 € 75 002 € 75 002 € 75 002 € 75 002 € 75 002 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
75 002€ 75 002€ 75 002€ 75 002€ 75 002€ 75 002€ 75 002€ 75 002€ 75 002€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 991 538 € 14 488 314 € 12 353 426 € 10 184 661 € 7 789 345 € 5 125 477 € 3 813 518 € 2 605 611 € 1 561 599 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 991 538€ 14 488 314€ 12 353 426€ 10 184 661€ 7 789 345€ 5 125 477€ 4 096 608€ 2 888 701€ 1 844 689€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -283 090€ -283 090€ -283 090€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 723 621 € 2 503 224 € 2 134 888 € 2 168 764 € 2 395 316 € 2 663 868 € 1 311 959 € 1 207 907 € 1 044 012 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 672 635 € 5 583 025 € 3 872 822 € 2 046 817 € 2 563 992 € 2 262 353 € 2 795 058 € 3 162 501 € 3 543 538 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
217 446 € 189 604 € 146 869 € 124 452 € 118 783 € 131 706 € 1 591 104 € 1 663 331 € 1 720 428 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 455 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 521 446€ 1 581 446€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 089€ 5 092€ 4 368€ 4 094€ 3 267€ 3 233€ 2 784€ 2 296€ 1 973€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
47 424€ 29 664€ 14 503€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
163 933€ 154 848€ 127 998€ 120 358€ 115 516€ 128 473€ 133 320€ 139 589€ 137 009€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 367 300€ 2 341 120€ 1 286 259€ 229 086€ 395 490€ 561 894€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 228 874 € 1 803 852 € 1 438 891 € 1 393 004 € 1 771 864 € 1 352 960 € 1 140 288 € 1 432 221 € 1 797 194 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 342 564 € 1 533 649 € 1 274 062 € 1 248 749 € 1 597 730 € 832 449 € 967 358 € 1 218 652 € 1 394 641 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
428 981€ 689 989€ 537 184€ 728 143€ 826 728€ 481 602€ 517 388€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
913 583€ 843 660€ 736 878€ 520 606€ 771 002€ 350 847€ 449 970€ 1 218 652€ 1 394 641€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
60 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
60 000€ 293 119€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
110 697€ 97 583€ 76 999€ 83 883€ 73 689€ 86 115€ 38 692€ 36 438€ 27 115€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
59 573€ 51 331€ 40 880€ 41 998€ 38 226€ 29 835€ 20 521€ 18 699€ 13 601€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
648 697€ 95 687€ 17 091€ 18 374€ 16 508€ 404 561€ 39 009€ 98 432€ 65 817€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
67 343€ 25 602€ 29 859€ 45 711€ 14 708€ 2 901€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
112 699 € 104 375 € 122 271 € 133 871 € 111 451 € 49 389 € 63 666 € 66 949 € 25 916 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
42 699€ 34 375€ 52 271€ 63 871€ 51 451€ 49 389€ 33 666€ 29 949€ 25 916€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 60 000€ 30 000€ 37 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 746 316€ 1 144 074€ 878 532€ 166 404€ 166 404€ 166 404€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
479 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
479€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé