Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
407 710 € 460 383 € 781 364 € 613 777 € 604 909 € 438 299 € 333 581 € 273 429 € 120 332 € 153 266 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
267 017 € 337 851 € 378 928 € 351 015 € 312 899 € 234 900 € 173 220 € 158 192 € 68 372 € 36 924 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
267 017 € 337 851 € 378 928 € 351 015 € 312 899 € 234 900 € 173 220 € 158 192 € 68 372 € 36 924 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
115 557€ 120 211€ 123 507€ 151 245€ 155 746€ 116 014€ 93 591€ 96 378€ 15 197€ 16 085€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
151 460€ 208 875€ 245 208€ 191 104€ 145 479€ 108 192€ 78 485€ 60 344€ 51 378€ 19 969€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 8 765€ 10 213€ 8 666€ 11 674€ 10 694€ 1 144€ 1 470€ 1 797€ 870€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
140 693 € 122 532 € 402 436 € 262 762 € 292 010 € 203 399 € 160 361 € 115 237 € 51 960 € 116 342 €
015
B.I.
Zásoby
54 338€ 54 338€ 54 338€ 54 338€ 24 167€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
79 601 € 61 621 € 256 927 € 192 263 € 155 259 € 125 883 € 75 302 € 69 084 € 51 960 € 116 342 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
79 601€ 61 621€ 256 927€ 174 692€ 149 018€ 120 505€ 68 892€ 62 865€ 46 662€ 113 855€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
8 785€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
8 786€ 6 241€ 5 378€ 6 410€ 6 219€ 5 298€ 2 487€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
61 092 € 60 911 € 91 171 € 16 161 € 82 413 € 23 178 € 60 892 € 46 153 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
61 092€ 60 911€ 91 171€ 16 161€ 82 413€ 23 178€ 60 892€ 46 153€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
407 710 € 460 383 € 781 364 € 613 777 € 604 909 € 438 299 € 333 581 € 273 429 € 120 332 € 153 266 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
360 629 € 369 239 € 318 962 € 281 885 € 70 982 € 32 990 € 17 163 € 10 962 € 52 € -2 106 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
114 544€ 111 659€ 74 582€ 63 679€ 25 687€ 9 860€ 3 659€ -7 251€ -9 409€ -8 906€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
38 782 € 50 277 € 37 077 € 10 903 € 37 992 € 15 827 € 6 201 € 10 910 € 2 158 € -503 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
47 081 € 91 144 € 462 402 € 331 892 € 533 927 € 405 309 € 316 418 € 262 467 € 120 280 € 155 372 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 156€ 48 023€ 51 018€ 39 937€ 36 970€ 18 468€ 5 195€ 926€ 831€ 741€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
26 995 € 15 519 € 377 612 € 251 470 € 448 398 € 334 670 € 250 910 € 195 336 € 111 277 € 129 863 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
8 485€ 5 348€ 13 207€ 14 980€ 41 884€ 33 345€ 44 058€ 57 743€ 18 080€ 57 316€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 637€ 3 997€ 3 492€ 8 020€ 10 907€ 4 432€ 4 294€ 2 332€ 2 443€ 3 454€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
6 983€ 4 385€ 1 112€ 517€ 5 766€ 1 039€ 2 582€ 6 922€ 2 430€ 3 770€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
4 890€ 1 789€ 359 801€ 227 953€ 389 841€ 295 854€ 199 976€ 128 339€ 88 324€ 65 323€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
750€ 2 043€ 3 613€ 721€ 2 359€ 1 747€ 1 784€ 4 352€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 930€ 27 602€ 33 022€ 38 442€ 44 946€ 51 450€ 57 954€ 64 458€ 6 388€ 20 416€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci