Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 921 164 € 20 074 343 € 3 453 943 € 2 764 116 € 3 343 374 € 3 336 904 € 4 209 434 € 3 814 439 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 310 € 18 997 € 36 083 € 53 077 € 72 495 € 9 286 € 17 570 € 30 445 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 310 € 18 997 € 36 083 € 53 077 € 72 495 € 9 286 € 17 570 € 30 445 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 902€ 2 295€ 2 689€ 3 082€ 3 476€ 3 870€ 4 263€ 4 656€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 408€ 16 702€ 33 394€ 49 995€ 69 019€ 5 416€ 13 307€ 25 789€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 909 406 € 20 048 261 € 3 409 817 € 2 699 613 € 3 262 366 € 3 297 058 € 4 164 097 € 3 772 934 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
21 001 € 62 873 € 45 466 € 43 853 € 30 651 € 13 045 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
21 001€ 62 873€ 45 466€ 43 853€ 30 651€ 13 045€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 883 815 € 19 980 880 € 3 359 255 € 2 652 608 € 1 739 296 € 3 182 200 € 3 970 812 € 3 735 576 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 453 939 € 19 105 726 € 2 730 928 € 1 260 480 € 1 630 205 € 2 058 139 € 2 665 723 € 2 212 064 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
17 592€ 9 847€ 5 666€ 18 758€ 3€ 396€ 68 120€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 436 347€ 19 095 879€ 2 730 928€ 1 254 814€ 1 611 447€ 2 058 136€ 2 665 327€ 2 143 944€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
912 441€ 874 674€ 281 898€ 1 091 582€ 1 096 513€ 1 291 412€ 1 496 071€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
181 821€ 345 014€ 299 648€ 109 013€ 27 548€ 11 756€ 24 632€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
335 614€ 480€ 1 415€ 898€ 78€ 1 921€ 2 809€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 590 € 4 508 € 5 096 € 3 152 € 1 492 419 € 101 813 € 193 285 € 37 358 €
072
B.V.1.
Peniaze
103€ 165€ 205€ 173€ 229€ 196€ 226€ 101€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 487€ 4 343€ 4 891€ 2 979€ 1 492 190€ 101 617€ 193 059€ 37 257€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 448 € 7 085 € 8 043 € 11 426 € 8 513 € 30 560 € 27 767 € 11 060 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 448€ 7 085€ 8 043€ 11 426€ 8 513€ 6 390€ 8 792€ 11 060€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
24 170€ 18 975€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 921 164 € 20 074 343 € 3 453 943 € 2 764 116 € 3 343 374 € 3 336 904 € 4 209 434 € 3 814 439 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 331 854 € 688 086 € 1 087 159 € 1 777 040 € 2 262 835 € 2 582 413 € 2 623 162 € 2 610 790 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
323 641 € 323 641 € 323 641 € 323 641 € 323 641 € 323 641 € 323 641 € 323 641 €
082
A.I.1
Základné imanie
323 641€ 323 641€ 323 641€ 323 641€ 323 641€ 323 641€ 323 641€ 323 641€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
32 364 € 32 364 € 32 364 € 32 364 € 32 364 € 32 364 € 32 364 € 32 364 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
32 364€ 32 364€ 32 364€ 32 364€ 32 364€ 32 364€ 32 364€ 32 364€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
72 081 € 72 154 € 72 035 € 71 830 € 71 408 € 67 157 € 54 785 € 61 898 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
72 081€ 72 154€ 72 035€ 71 830€ 71 408€ 67 157€ 54 785€ 61 898€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 903 768 € 259 927 € 659 119 € 1 349 205 € 1 835 422 € 2 159 251 € 2 212 372 € 2 192 887 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
589 310 € 19 386 257 € 2 366 784 € 987 076 € 1 080 539 € 754 491 € 1 586 272 € 1 203 649 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 656 € 1 989 € 2 029 € 2 317 € 2 093 € 1 456 € 1 986 € 1 441 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 656€ 1 989€ 2 029€ 2 317€ 2 093€ 1 456€ 808€ 252€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 178€ 1 189€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
516 031 € 18 124 794 € 2 278 990 € 830 304 € 956 442 € 670 667 € 1 461 390 € 1 155 754 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
364 335 € 980 472 € 2 278 445 € 829 779 € 955 899 € 670 130 € 1 460 428 € 1 153 975 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
269 817€ 823 723€ 720 670€ 854 494€ 594 479€ 1 297 165€ 1 026 203€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
94 518€ 156 749€ 2 278 445€ 109 109€ 101 405€ 75 651€ 163 263€ 127 772€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
106€ 1 551€ 212€ 81€ 218€ 643€ 1 443€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
151 590€ 17 142 771€ 333€ 444€ 543€ 319€ 319€ 336€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
71 623 € 1 259 474 € 85 765 € 154 455 € 122 004 € 82 368 € 122 896 € 46 454 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 359€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
71 623€ 1 259 474€ 85 765€ 145 096€ 122 004€ 82 368€ 122 896€ 46 454€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé