Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bavaria TT s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 122 233€ 14 914 053€ 11 430 752€ 7 675 108€ 215 034€ 108 770€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 757 854 € 15 505 929 € 12 130 442 € 8 333 385 € 353 299 € 108 611 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
14 525 886€ 11 772 078€ 9 237 668€ 5 890 722€ 134 067€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 596 347€ 3 141 975€ 2 193 084€ 1 784 386€ 80 967€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
152 394€ 133 540€ 263 851€ 170 138€ 4 190€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
431 270€ 312 722€ 351 548€ 439 493€ 132 079€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
51 957€ 145 614€ 84 291€ 48 646€ 1 996€ 108 611€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 428 735 € 15 197 945 € 12 058 778 € 8 249 317 € 583 361 € 323 € 29 656 € 2 465 € 590 € 121 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 412 718€ 10 608 744€ 7 977 829€ 5 127 095€ 117 582€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 837 676€ 1 733 534€ 1 374 176€ 980 993€ 58 652€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 220 486€ 1 184 771€ 1 055 656€ 899 542€ 157 593€ 200€ 250€ 130€ 400€ 121€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 386 253 € 1 237 074 € 1 100 536 € 856 292 € 112 811 €
16
E.1.
Mzdové náklady
996 856€ 895 875€ 797 952€ 617 363€ 81 152€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
350 055€ 313 413€ 278 086€ 216 461€ 28 565€
19
E.4.
Sociálne náklady
39 342€ 27 786€ 24 498€ 22 468€ 3 094€
20
F.
Dane a poplatky
10 349€ 12 519€ 92 612€ 41 670€ 1 749€ 7€ 6€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
120 312€ 99 246€ 79 272€ 11 304€ 1 586€ 2 335€ 190€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
120 312€ 99 246€ 79 272€ 11 304€ 1 586€ 2 335€ 190€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
391 320€ 268 212€ 315 200€ 256 638€ 130 566€ 25 668€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
49 621€ 53 845€ 63 497€ 75 783€ 2 822€ 116€ 3 732€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
329 119 € 307 984 € 71 664 € 84 068 € -230 062 € -323 € 78 955 € -2 465 € -590 € -121 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 803 747 € 1 520 544 € 1 286 942 € 837 616 € -114 603 € -200 € -250 € -130 € -400 € -121 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
47 086 € 34 127 € 42 729 € 8 811 € 3 403 € 1 362 € 159 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
47 086 € 34 127 € 41 884 € 8 811 € 3 403 € 1 362 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
47 086€ 1 362€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
34 127€ 41 884€ 8 811€ 3 403€
42
XII.
Kurzové zisky
845€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
159€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
105 906 € 138 760 € 102 041 € 85 819 € 5 668 € 215 € 93 093 € 154 € 12 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
97 031 € 128 145 € 92 091 € 76 766 € 2 033 € 2 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 601€ 784€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
94 430€ 128 145€ 92 091€ 76 766€ 1 249€ 2€
52
O.
Kurzové straty
49€ 26€ 47€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 875€ 10 615€ 9 901€ 9 027€ 3 588€ 215€ 93 091€ 154€ 12€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-58 820 € -104 633 € -59 312 € -77 008 € -2 265 € 1 147 € -92 934 € -154 € -12 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
270 299 € 203 351 € 12 352 € 7 060 € -232 327 € 824 € -13 979 € -2 619 € -602 € -121 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
50 479 € 50 529 € -8 476 € 9 897 € 480 € 480 € 480 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
56 010€ 9 802€ 2 600€ 480€ 480€ 480€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 531€ 40 727€ -8 476€ 7 297€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
219 820 € 152 822 € 20 828 € -2 837 € -232 327 € 344 € -14 459 € -3 099 € -1 082 € -121 €