Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROXENTA Private Equity, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
312 354€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
312 354€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
114 500 € 1 601 034 € 2 064 956 € 1 764 723 € 1 444 235 € 1 267 873 € 3 947 479 € 305 894 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
114 500€ 1 601 034€ 2 064 956€ 1 764 723€ 2 093 552€ 1 167 941€ 3 316 909€ 305 894€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-649 317€ 99 932€ 630 570€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
443 292 € 851 073 € 1 397 017 € 1 281 969 € 1 152 411 € 994 028 € 3 489 135 € 510 974 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 137€ 54 873€ 65 020€ 47 142€ 47 461€ 69 621€ 49 111€ 242 631€
10
B.2
Služby
423 155€ 796 200€ 1 331 997€ 1 234 827€ 1 104 950€ 924 407€ 3 440 024€ 268 343€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-328 792 € 749 961 € 667 939 € 482 754 € 291 824 € 273 845 € 458 344 € -205 080 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
378 424 € 474 837 € 407 194 € 402 691 € 248 260 € 110 664 € 10 770 €
13
C.1
Mzdové náklady
273 230€ 344 736€ 295 416€ 285 042€ 181 818€ 72 637€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
95 741€ 118 498€ 102 602€ 96 992€ 62 715€ 25 142€
16
C.4
Sociálne náklady
9 453€ 11 603€ 9 176€ 20 657€ 3 727€ 12 885€ 10 770€
17
D
Dane a poplatky
2 109€ 1 739€ 4 329€ 5 169€ 2 690€ 2 190€ 4 452€ 1 132€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 933€ 48 738€ 35 505€ 58 815€ 3 198€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
29 000€ 33 333€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
29 000€ 40 000€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
454 779€ 36 906€ 40 000€ 5 041€ 21 418€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 473€ 1 222€ 23 542€ 3 489€ 3 874€ 3 062€ 18 565€ 6 767€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-316 952 € 260 331 € 232 874 € 111 405 € 30 333 € 127 465 € 387 160 € -216 176 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 572 373€ 10 270 993€ 4 219 354€ 20 881€ 3 291 083€ 3 033 951€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
5 359 000€ 10 003 000€ 4 211 000€ 2 020 881€ 3 297 226€ 3 010 100€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 029 303 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
2 029 303€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
308 938€ 259€ 545€ 437€ 36€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
26 617€ 693€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
928€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
398 603€ 602 471€ 735 520€ 760 956€ 5 247€ 1 362€ 340€
39
N
Nákladové úroky
1 042 377€ 310 228€ 690 222€ 808 918€ 652 817€ 185 368€ 187 294€ 66 612€
40
XI.
Kurzové zisky
6 189€ 758€ 850€ 5 465€ 107€ 380€ 596€ 26€
41
O
Kurzové straty
8 638€ 564€ 1 713€ 2 191€ 1 707€ 1 682€ 463€ 540€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
21 745€ 21 140€ 161 839€ 254 506€ 9 379€ 4 893€ 1 303€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
123 481€ 198 202€ 254 172€ 253 567€ 51 644€ 3 979€ 402€ 61 458€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-225 648 € -219 103 € -172 593 € -66 240 € 58 676 € -156 914 € -183 934 € -128 244 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-542 600 € 41 228 € 60 281 € 45 165 € 89 009 € -29 449 € 203 226 € -344 420 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
53 999 € 22 127 € 14 805 € 24 638 € 13 490 € 36 658 € 64 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
53 999€ 22 127€ 14 805€ 24 638€ 13 490€ 36 658€ 64€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-542 600 € -12 771 € 38 154 € 30 360 € 64 371 € -42 939 € 166 568 € -344 484 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-542 600 € 41 228 € 60 281 € 45 165 € 89 009 € -29 449 € 203 226 € -344 420 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-542 600 € -12 771 € 38 154 € 30 360 € 64 371 € -42 939 € 166 568 € -344 484 €