Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 787 830 € 4 697 278 € 5 221 826 € 5 125 129 € 5 435 893 € 4 354 745 € 3 819 631 € 3 310 559 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
977 419 € 230 574 € 310 767 € 273 529 € 324 591 € 62 850 € 424 € 97 993 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
133 172 € 208 119 € 281 837 € 273 529 € 324 591 € 62 850 € 424 € 97 993 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
10 049€ 10 444€ 9 408€ 3 600€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
123 123€ 197 675€ 272 429€ 267 929€ 320 785€ 58 838€ 424€ 97 993€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 806€ 4 012€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
844 247 € 22 455 € 28 930 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
20 519€ 22 455€ 28 930€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
823 728€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 792 218 € 4 415 399 € 4 818 372 € 4 801 019 € 5 007 775 € 4 204 264 € 3 721 777 € 3 146 694 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
41 € 3 209 € 7 612 € 418 € 3 029 € 3 256 € 2 299 € 192 €
035
B.I.1
Materiál
41€ 3 209€ 7 612€ 418€ 3 029€ 3 256€ 2 299€ 192€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
371 385 € 54 710 € 31 657 € 3 993 € 4 636 € 41 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
371 385€ 54 710€ 31 657€ 3 993€ 4 636€ 41€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 194 338 € 2 526 046 € 3 163 874 € 3 347 945 € 2 619 221 € 2 333 123 € 2 480 316 € 1 697 940 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 300 696 € 1 536 538 € 2 066 380 € 2 237 798 € 2 237 909 € 2 311 786 € 2 468 713 € 1 644 517 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 300 696€ 1 536 538€ 2 066 380€ 2 237 798€ 2 237 909€ 2 311 786€ 2 468 713€ 1 644 517€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
110€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
744 297€ 969 245€ 1 018 739€ 749 231€ 27 967€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
11 603€ 25 456€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
149 345€ 20 263€ 78 645€ 360 916€ 381 312€ 21 337€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
226 454 € 1 831 434 € 1 615 229 € 1 452 656 € 2 381 532 € 1 863 249 € 1 239 121 € 1 448 562 €
072
B.V.1.
Peniaze
55 720€ 56 401€ 57 694€ 49 506€ 133 105€ 81 379€ 170 838€ 72 808€
073
B.V.2.
Účty v bankách
170 734€ 1 775 033€ 1 557 535€ 1 403 150€ 2 248 427€ 1 781 870€ 1 068 283€ 1 375 754€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
18 193 € 51 305 € 92 687 € 50 581 € 103 527 € 87 631 € 97 430 € 65 872 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
702€ 2 616€ 4 889€ 21 296€ 42 265€ 1 117€ 26 573€ 39 490€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 491€ 42 122€ 87 277€ 28 706€ 56 205€ 80 980€ 63 496€ 25 573€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 567€ 521€ 579€ 5 057€ 5 534€ 7 361€ 809€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 787 830 € 4 697 278 € 5 221 826 € 5 125 129 € 5 435 893 € 4 354 745 € 3 819 631 € 3 310 559 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 568 760 € 1 221 964 € 1 609 487 € 2 840 231 € 2 825 583 € 2 528 749 € 2 232 468 € 1 537 233 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
335 000 € 335 000 € 335 000 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
335 000€ 335 000€ 335 000€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 61 827 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 61 827€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-259 214 € -257 278 € -250 803 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-259 214€ -257 278€ -250 803€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 035 905 € 716 976 € -3 513 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 035 905€ 716 976€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 513€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 351 245 € -381 048 € 716 976 € 1 699 977 € 1 685 329 € 1 388 495 € 1 092 214 € 396 979 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 219 070 € 3 475 314 € 3 609 219 € 2 283 798 € 2 609 310 € 1 819 696 € 1 577 363 € 1 763 826 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
48 497 € 40 383 € 30 664 € 27 685 € 24 663 € 13 377 € 8 761 € 8 274 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
48 497€ 40 383€ 30 664€ 23 753€ 17 963€ 13 377€ 8 668€ 4 331€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 932€ 6 700€ 93€ 3 943€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
434 773€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 702 383 € 2 413 569 € 3 514 610 € 2 185 358 € 2 377 028 € 1 750 868 € 1 522 518 € 1 719 041 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
614 688 € 327 259 € 1 341 593 € 1 499 133 € 1 676 523 € 747 315 € 724 623 € 1 036 496 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
614 688€ 327 259€ 1 341 593€ 1 499 133€ 1 676 523€ 747 315€ 724 623€ 1 036 496€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
916 198€ 1 702 977€ 1 702 977€ 26 490€ 25 990€ 421 989€ 143 536€ 241 858€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
64 992€ 92 789€ 94 855€ 99 564€ 88 382€ 74 869€ 61 860€ 67 604€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
39 105€ 73 748€ 65 577€ 63 043€ 48 659€ 45 964€ 38 664€ 40 392€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 917€ 16 586€ 11 610€ 40 565€ 85 880€ 108 343€ 210 986€ 5 211€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
58 483€ 200 210€ 297 998€ 456 563€ 451 594€ 352 388€ 342 849€ 327 480€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
33 417 € 64 841 € 63 938 € 70 755 € 57 393 € 55 451 € 46 084 € 36 511 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 217€ 60 641€ 59 504€ 65 638€ 53 879€ 53 018€ 46 084€ 36 511€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 200€ 4 200€ 4 434€ 5 117€ 3 514€ 2 433€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
434 773€ 7€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
521 748€ 150 226€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 120 € 1 100 € 1 000 € 6 300 € 9 800 € 9 500 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 120€ 1 100€ 1 000€ 6 300€ 9 800€ 9 500€