Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 378 899€ 20 595 673€ 22 394 079€ 26 132 028€ 74 264 465€ 67 512 866€ 57 354 842€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 421 951 € 20 620 788 € 22 520 050 € 26 229 065 € 74 535 575 € 67 607 002 € 57 550 266 € 41 386 489 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 378 899€ 20 595 673€ 22 394 079€ 26 132 028€ 74 264 465€ 67 490 288€ 57 258 116€ 41 209 128€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 091€ 10 002€ 53 115€ 13 174€ 88 913€ 25€ 87 169€ 39 470€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40 961€ 15 113€ 72 856€ 83 863€ 182 197€ 116 689€ 204 981€ 137 891€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 077 529 € 21 009 846 € 21 646 613 € 24 022 622 € 72 355 891 € 65 746 521 € 56 145 364 € 40 863 978 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
36 765€ 96 090€ 272 775€ 145 697€ 79 427€ 100 078€ 57 187€ 60 681€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
6 296 455€ 10 381 211€ 12 950 575€ 15 693 534€ 15 359 366€ 14 049 618€ 12 236 961€ 9 803 720€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 461 611 € 2 812 445 € 2 073 057 € 2 015 046 € 1 674 940 € 1 475 845 € 1 245 402 € 1 070 050 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 061 997€ 2 043 638€ 1 497 578€ 1 460 157€ 1 219 617€ 1 089 862€ 908 530€ 774 777€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
364 330€ 712 145€ 525 242€ 501 918€ 418 337€ 356 781€ 309 661€ 271 318€
19
E.4.
Sociálne náklady
35 284€ 56 662€ 50 237€ 52 971€ 36 986€ 29 202€ 27 211€ 23 955€
20
F.
Dane a poplatky
6 143 977€ 7 438 006€ 6 112 969€ 5 885 670€ 5 344 611€ 5 379 196€ 4 748 836€ 3 412 124€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 947€ 77 181€ 86 703€ 75 318€ 59 119€ 15 660€ 13 174€ 25 377€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74 947€ 77 181€ 86 703€ 75 318€ 59 119€ 15 660€ 13 174€ 25 377€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
46 296€ 9 544€ 82 220€ 24€ 99 395€ 42 463€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 049€ 1 482€ 7 793€ 4 937€ 25 287€ 21 923€ 16 437€ 3 510€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
61 725€ 203 431€ 96 445€ 192 876€ 49 730 921€ 44 704 177€ 37 727 972€ 26 446 053€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 655 578 € -389 058 € 873 437 € 2 206 443 € 2 179 684 € 1 860 481 € 1 404 902 € 522 511 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 045 679 € 10 118 372 € 9 170 729 € 10 292 797 € 58 825 672 € 53 340 592 € 44 963 968 € 31 344 727 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 139 € 10 € 45 201 € 15 558 € 17 503 € 22 950 € 9 586 € 8 739 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
43 104 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
43 104€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 139 € 0 € 1 495 € 15 550 € 17 502 € 22 578 € 9 557 € 8 739 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 292€ 15 000€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 139€ 203€ 550€ 17 502€ 22 578€ 9 557€ 8 739€
42
XII.
Kurzové zisky
10€ 8€ 1€ 372€ 29€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
602€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
17 481 € 15 053 € 4 703 € 18 645 € 7 024 € 79 538 € 6 687 € 13 927 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 851 € 7 879 € 9 844 € 226 € 1 958 € 2 900 € 8 302 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 561€ 9 844€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 851€ 2 318€ 226€ 1 958€ 2 900€ 8 302€
52
O.
Kurzové straty
12€ 1€ 3€ 5€ 740€ 1€ 4€ 22€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 618€ 7 173€ 4 700€ 8 796€ 6 058€ 77 579€ 3 783€ 5 603€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 342 € -15 043 € 40 498 € -3 087 € 10 479 € -56 588 € 2 899 € -5 188 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 667 920 € -404 101 € 913 935 € 2 203 356 € 2 190 163 € 1 803 893 € 1 407 801 € 517 323 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-316 675 € -23 053 € 196 959 € 503 379 € 504 834 € 415 398 € 315 587 € 120 344 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
232 548€ 502 154€ 497 491€ 420 086€ 319 477€ 120 654€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-316 675€ -23 053€ -35 589€ 1 225€ 7 343€ -4 688€ -3 890€ -310€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 351 245 € -381 048 € 716 976 € 1 699 977 € 1 685 329 € 1 388 495 € 1 092 214 € 396 979 €