Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DH Telecom, s.r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 316 € 276 866 € 5 380 385 € 7 112 731 € 5 966 816 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 546 € 54 831 € 72 992 € 71 269 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 546 € 54 831 € 72 992 € 71 269 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 546€ 54 831€ 72 992€ 71 269€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 234 € 258 935 € 5 321 027 € 7 037 590 € 5 894 402 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 013 €
035
B.I.1
Materiál
5 013€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 613 € 254 532 € 5 314 265 € 6 222 228 € 5 882 604 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
585 € 173 174 € 5 270 069 € 6 184 353 € 5 774 710 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
90 225€ 83 325€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
8 328€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
585€ 82 949€ 5 178 416€ 6 184 353€ 5 774 710€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
229€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 799€ 65 081€ 29 011€ 29 972€ 17 930€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
16 277€ 15 185€ 7 903€ 89 964€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
2 € 2 € 2 € 2 € 2 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
2€ 2€ 2€ 2€ 2€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
619 € 4 401 € 6 760 € 815 360 € 6 783 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 237€ 5 099€ 3 896€ 4 922€
073
B.V.2.
Účty v bankách
619€ 1 164€ 1 661€ 811 464€ 1 861€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
82 € 1 385 € 4 527 € 2 149 € 1 145 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
82€ 1 006€ 4 527€ 1 765€ 1 145€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
379€ 384€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 316 € 276 866 € 5 380 385 € 7 112 731 € 5 966 816 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-12 395 447 € -2 956 464 € 459 126 € 63 435 € 558 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
37 000 € 37 000 € 37 000 € 37 000 € 37 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
37 000€ 37 000€ 37 000€ 37 000€ 37 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
32 000€ 32 000€ 32 000€ 32 000€ 32 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 700 € 3 700 € 3 700 € 3 700 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 700€ 3 700€ 3 700€ 3 700€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 029 165 € 386 426 € -9 264 € -72 142 € -194 100 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
386 426€ 76 438€ 13 561€ 13 561€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 029 165€ -85 702€ -85 703€ -207 661€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-9 438 982 € -3 415 590 € 395 690 € 62 877 € 125 658 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 400 763 € 3 233 330 € 4 921 259 € 7 049 296 € 5 966 240 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
368 € 372 € 7 008 € 15 609 € 23 388 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
368€ 371€ 209€ 56€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 759€ 15 318€ 23 388€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1€ 40€ 235€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
20 415€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 400 395 € 3 152 240 € 4 534 584 € 6 986 657 € 5 875 141 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 031 776 € 3 144 169 € 4 429 281 € 6 974 674 € 5 828 679 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
29 535€ 55 206€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
597€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 031 776€ 3 114 634€ 4 373 478€ 6 974 674€ 5 828 679€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2€ 2€ 2€ 2€ 2€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 249€ 3 565€ 2 346€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 818€ 2 283€ 1 467€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 368 417€ 920€ 86 545€ 521€ 33 692€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
200€ 82€ 12 908€ 7 647€ 12 768€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 671 € 4 520 € 47 030 € 29 628 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 671€ 4 520€ 47 030€ 29 628€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
74 047€ 375 147€ 17 668€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
18 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
18€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé