Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DH Telecom, s.r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
297 296€ 1 745 371€ 31 803 012€ 47 923 857€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
328 986 € 1 808 489 € 31 760 919 € 47 906 394 € 36 078 599 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
297 296€ 1 745 371€ 30 906 781€ 47 898 365€ 36 073 152€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
20 708€ 29 167€ 5 200€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 982€ 33 951€ 854 138€ 2 829€ 5 447€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 766 011 € 5 207 648 € 31 235 472 € 47 812 395 € 35 924 045 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
473€ 11 297€ 16 270€ 21 704€ 11 836€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
238 420€ 1 510 852€ 30 277 844€ 47 669 906€ 35 869 575€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 415 € 82 008 € 75 289 € 35 394 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 056€ 58 797€ 54 060€ 25 156€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 932€ 21 085€ 19 480€ 9 128€
19
E.4.
Sociálne náklady
427€ 2 126€ 1 749€ 1 110€
20
F.
Dane a poplatky
8 369 841€ 8 865€ 32 538€ 53 056€ 28 902€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 005€ 16 429€ 28 068€ 23 007€ 10 859€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 005€ 16 429€ 28 068€ 23 007€ 10 859€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 540€ 21 856€ 5 013€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 553 943€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 132 317€ 2 398€ 805 463€ 4 315€ 2 873€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-9 437 025 € -3 399 159 € 525 447 € 93 999 € 154 554 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
58 403 € 223 222 € 612 667 € 206 755 € 191 741 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
91 € 9 709 € 42 092 € 17 464 € 26 629 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 311 € 312 € 894 € 2 138 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 311€ 312€ 894€ 2 138€
42
XII.
Kurzové zisky
81€ 8 701€ 41 780€ 16 570€ 24 491€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 697€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 049 € 21 184 € 54 081 € 27 450 € 21 863 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
361 € 5 899 € 11 319 € 3 553 € 2 456 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
361€ 5 899€ 11 319€ 3 553€ 2 456€
52
O.
Kurzové straty
541€ 9 364€ 35 064€ 17 269€ 18 423€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 147€ 5 921€ 7 698€ 6 628€ 984€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 958 € -11 475 € -11 989 € -9 986 € 4 766 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-9 438 983 € -3 410 634 € 513 458 € 84 013 € 159 320 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 € 4 956 € 117 768 € 21 136 € 33 662 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 996€ 117 963€ 20 901€ 33 662€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1€ -40€ -195€ 235€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-9 438 982 € -3 415 590 € 395 690 € 62 877 € 125 658 €