Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
63 884 € 27 531 € 16 188 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
44 089 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
44 089 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 089€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
19 795 € 27 531 € 16 188 €
015
B.I.
Zásoby
11 114€ 6 568€ 10 653€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
8 535 € 18 661 € 3 101 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 430€ 8 536€ 3 101€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
7 105€ 10 125€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
146 € 2 302 € 2 434 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
146€ 2 302€ 2 434€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
63 884 € 27 531 € 16 188 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-28 154 € -28 770 € -30 309 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
46 639 € 46 639 € 46 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
46 639€ 46 639€ 46 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
5 254€ 5 254€ 5 254€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-80 663€ -82 129€ -51 357€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
616 € 1 466 € -30 845 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
92 038 € 56 301 € 46 497 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 716€ 1 150€ 874€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
90 322 € 50 122 € 36 997 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
38 549€ 15 074€ 5 274€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
38 193€ 21 662€ 19 358€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
12 178€ 4 576€ 2 679€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 402€ 8 810€ 9 686€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
5 029€ 8 626€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci