Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 646 529 € 2 137 464 € 5 055 809 € 4 825 765 € 4 390 569 € 4 026 630 € 4 128 873 € 4 295 569 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
176 742 € 1 231 808 € 3 921 541 € 4 047 853 € 3 438 508 € 3 520 131 € 3 713 216 € 3 793 174 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
176 742 € 1 231 808 € 1 387 215 € 1 513 527 € 1 565 015 € 1 646 638 € 1 899 723 € 1 979 690 €
012
A.II.1
Pozemky
14 420€ 1 034 390€ 1 174 328€ 1 231 846€ 1 231 846€ 1 231 846€ 1 244 048€ 1 244 048€
013
A.II.2
Stavby
136 676€ 165 007€ 182 714€ 210 787€ 238 582€ 266 379€ 461 845€ 508 522€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 765€ 12 027€ 42 647€ 66 340€ 120 166€ 165 583€ 217 020€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 646€ 25 646€ 18 146€ 28 247€ 28 247€ 28 247€ 28 247€ 10 100€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 534 326 € 2 534 326 € 1 873 493 € 1 873 493 € 1 813 493 € 1 813 484 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 621 822€ 1 621 822€ 1 621 822€ 1 621 822€ 1 621 822€ 1 621 822€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
912 495€ 912 495€ 251 662€ 251 662€ 191 662€ 191 662€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
9€ 9€ 9€ 9€ 9€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 469 606 € 903 339 € 1 133 774 € 777 472 € 951 779 € 506 217 € 415 637 € 502 216 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
122 155 € 159 342 € 67 561 € 276 433 € 4 874 € 4 874 € 6 €
035
B.I.1
Materiál
39 676€ 9 610€ 4 874€ 4 874€ 4 874€ 6€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
54 593€ 57 951€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
82 479€ 104 749€ 271 559€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 467 891 € 731 740 € 899 661 € 620 952 € 616 034 € 468 513 € 389 706 € 499 431 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 467 886 € 729 824 € 887 965 € 619 040 € 592 283 € 450 817 € 383 891 € 460 546 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 467 886€ 729 824€ 887 965€ 619 040€ 592 283€ 450 817€ 383 891€ 460 546€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
21€ 21€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 784€ 21 853€ 15 828€ 3 801€ 36 885€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5€ 1 916€ 1 912€ 1 912€ 1 877€ 1 847€ 2 014€ 2 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 715 € 49 444 € 74 771 € 88 959 € 59 312 € 32 830 € 21 057 € 2 779 €
072
B.V.1.
Peniaze
640€ 42 513€ 43 028€ 67 327€ 37 010€ 15 095€ 18 824€ 2 599€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 075€ 6 931€ 31 743€ 21 632€ 22 302€ 17 735€ 2 233€ 180€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
181 € 2 317 € 494 € 440 € 282 € 282 € 20 € 179 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
181€ 2 317€ 494€ 440€ 282€ 282€ 20€ 179€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 646 529 € 2 137 464 € 5 055 809 € 4 825 765 € 4 390 569 € 4 026 630 € 4 128 873 € 4 295 569 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-372 091 € 108 201 € 3 132 494 € 3 239 648 € 3 316 198 € 3 432 305 € 3 173 648 € 3 295 030 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 624 760 € 4 624 760 € 4 624 760 € 4 624 760 € 4 624 760 € 4 624 760 € 4 624 760 € 4 624 760 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 624 760€ 4 624 760€ 4 624 760€ 4 624 760€ 4 624 760€ 4 624 760€ 4 624 760€ 4 624 760€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
54 452 € 54 452 € 54 452 € 54 452 € 54 452 € 54 452 € 54 452 € 54 452 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
54 452€ 54 452€ 54 452€ 54 452€ 54 452€ 54 452€ 54 452€ 54 452€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-919 248 € -3 255 058 € -720 731 € -720 731 € -720 731 € -720 731 € -720 731 € -720 731 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-919 248€ -3 255 058€ -720 731€ -720 731€ -720 731€ -720 731€ -720 731€ -720 731€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 315 953 € -965 850 € -718 833 € -642 283 € -579 761 € -744 640 € -663 451 € -668 139 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 488€ 9 488€ 4 800€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 315 953€ -965 850€ -718 833€ -642 283€ -579 761€ -754 128€ -672 939€ -672 939€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 816 102 € -350 103 € -107 154 € -76 550 € -62 522 € 218 464 € -121 382 € 4 688 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 018 620 € 2 020 076 € 1 914 466 € 1 577 168 € 1 074 371 € 594 325 € 955 225 € 999 013 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 895 € 6 497 € 8 737 € 13 060 € 12 710 € 54 248 € 96 645 € 114 049 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 752€ 52 306€ 94 740€ 112 162€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 895€ 1 974€ 1 960€ 1 956€ 1 958€ 1 942€ 1 905€ 1 887€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 523€ 6 777€ 11 104€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
459 914€ 459 914€ 526 594€ 588 062€ 644 819€ 250 500€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 538 604 € 1 465 593 € 1 315 491 € 913 489 € 363 217 € 289 577 € 396 131 € 404 668 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 521 591 € 1 446 923 € 1 303 607 € 873 532 € 340 419 € 240 212 € 374 621 € 352 089 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 521 591€ 1 446 923€ 1 303 607€ 873 532€ 340 419€ 240 212€ 374 621€ 352 089€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 315€ 4 315€ 4 315€ 4 315€ 4 315€ 4 315€ 4 315€ 4 315€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
162€ 2 240€ 2 007€ 895€ 633€ -415€ 535€ 4 297€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
20€ 1 249€ 1 276€ 1 201€ 1 069€ 365€ 325€ 2 871€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 516€ 8 612€ 2 092€ 32 269€ 1 564€ 29 883€ 1 118€ 4 639€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 254€ 2 194€ 1 277€ 15 217€ 15 217€ 15 217€ 36 457€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 296 € 2 296 € 1 822 € 1 218 € 345 € 1 869 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 296€ 2 296€ 1 822€ 1 218€ 345€ 1 869€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 207€ 84 776€ 61 348€ 60 735€ 52 407€ 317 300€ 384 123€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
144 804€ 94 304€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
9 187 € 8 849 € 8 949 € 1 526 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
284€ 1 019€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 903€ 8 849€ 8 949€ 507€