Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

eM-Be, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
89 430 € 104 723 € 229 667 € 120 409 € 108 381 € 165 332 € 164 590 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
44 549 € 62 631 € 145 504 € 78 432 € 78 432 € 78 432 € 78 432 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
814 € 814 € 814 € 814 € 814 € 814 € 814 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
814€ 814€ 814€ 814€ 814€ 814€ 814€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
43 735 € 61 817 € 144 690 € 77 618 € 77 618 € 77 618 € 77 618 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 735€ 61 817€ 142 644€ 75 572€ 75 572€ 75 572€ 75 572€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 046€ 2 046€ 2 046€ 2 046€ 2 046€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
44 800 € 42 092 € 83 916 € 41 940 € 29 745 € 86 703 € 86 082 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
43 685 € 41 667 € 82 935 € 41 185 € 24 236 € 86 112 € 85 505 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
-23 753 € -24 120 € -48 192 € -24 072 € -41 052 € 20 879 € 20 852 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
-23 753€ -24 120€ -48 192€ -24 072€ -41 052€ 20 879€ 20 852€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
690€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 934€ 2 283€ 4 120€ 1 753€ 1 784€ 1 039€ 1 149€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
63 504€ 63 504€ 127 007€ 63 504€ 63 504€ 63 504€ 63 504€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 115 € 425 € 981 € 755 € 5 509 € 591 € 577 €
072
B.V.1.
Peniaze
675€ 259€ 174€ 86€ 194€ 80€ 140€
073
B.V.2.
Účty v bankách
440€ 166€ 807€ 669€ 5 315€ 511€ 437€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
81 € 247 € 37 € 204 € 197 € 76 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
81€ 247€ 37€ 204€ 197€ 76€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
89 430 € 104 723 € 229 667 € 120 409 € 108 381 € 165 332 € 164 590 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-199 515 € -183 576 € -398 189 € -198 542 € -197 986 € -215 879 € -229 799 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
814€ 814€ 814€ 814€ 814€ 814€ 814€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
332 € 332 € 663 € 332 € 332 € 332 € 331 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 663€ 332€ 332€ 332€ 331€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-191 361 € -199 978 € -412 655 € -205 771 € -223 664 € -237 584 € -229 485 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 617€ 13 920€ 65 500€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-199 978€ -199 978€ -412 655€ -205 771€ -237 584€ -237 584€ -294 985€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-15 939 € 8 617 € 6 350 € -556 € 17 893 € 13 920 € -8 098 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
288 945 € 288 299 € 627 856 € 318 951 € 306 367 € 381 211 € 394 389 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
906 € 802 € 1 422 € 683 € 583 € 556 € 532 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
906€ 802€ 1 422€ 683€ 583€ 556€ 532€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
246 087 € 287 497 € 542 531 € 276 316 € 263 832 € 338 703 € 349 683 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
137 289 € 137 481 € 278 077 € 139 045 € 138 269 € 199 500 € 201 947 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
137 289€ 137 481€ 278 077€ 139 045€ 138 269€ 199 500€ 201 947€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-67 571€ -25 206€ -99 505€ -43 327€ -12 721€ 21 953€ 29 588€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
815€ 907€ 3 733€ 2 912€ 729€ 350€ 908€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 463€ 5 524€ 14 161€ 7 548€ 42€ 595€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 087€ 424€ 9 329€ 1 770€ 1 145€ 852€ 597€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
169 004€ 168 367€ 336 736€ 168 368€ 136 368€ 116 048€ 116 048€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 0 € 252 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
252€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
41 952€ 83 903€ 41 952€ 41 952€ 41 952€ 43 922€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé