Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavský samosprávny kraj

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
397 899 870€ 369 544 454€ 335 578 185€ 310 928 167€ 290 926 684€ 270 719 839€ 258 050 910€ 252 305 203€ 242 563 946€ 235 403 026€ 238 798 573€ 233 301 747€ 207 050 457€ 200 909 344€ 152 642 757€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
86 248 192€ 72 816 745€ 127 989 784€ 124 250 879€ 108 823 163€ 100 604 354€ 92 493 090€ 82 551 178€ 71 002 259€ 67 071 708€ 64 407 718€ 74 696 758€ 64 385 232€ 62 530 486€ 39 563 722€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 116 984€ 884 624€ 879 161€ 1 197 772€ 1 333 080€ 1 723 479€ 1 269 636€ 1 590 929€ 472 248€ 470 334€ 541 750€ 434 523€ 541 812€ 370 219€ 539 071€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
758 823€ 578 292€ 708 553€ 1 010 555€ 1 253 275€ 1 598 085€ 1 160 807€ 1 430 053€ 223 125€ 118 832€ 272 936€ 203 547€ 207 972€ 159 755€ 252 095€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
53 419€ 37 117€ 15 235€ 16 602€ 22 158€ 27 714€ 20 395€ 21 874€ 47 790€ 72 000€ 80 471€ 155 837€ 258 701€ 210 465€ 286 977€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
217 312€ 269 215€ 2 373€ 17 615€ 57 647€ 97 679€ 88 434€ 139 002€ 189 570€ 240 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
87 430€ 153 000€ 153 000€ 11 763€ 39 363€ 188 343€ 75 139€ 75 139€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
85 082 131€ 71 860 468€ 127 038 969€ 123 008 954€ 107 445 930€ 98 836 723€ 74 398 951€ 64 135 745€ 54 820 111€ 50 891 474€ 47 216 067€ 53 313 843€ 42 898 347€ 41 214 279€ 38 457 200€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
35 378 677€ 35 279 407€ 43 628 156€ 42 097 983€ 39 501 984€ 43 466 842€ 22 652 814€ 17 403 721€ 13 304 754€ 12 273 642€ 12 233 670€ 5 590 944€ 4 651 081€ 4 181 378€ 13 012 937€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
26 930€ 26 930€ 26 930€ 26 930€ 26 930€ 26 930€ 26 930€ 23 930€ 23 930€ 23 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
18 668 945€ 16 267 043€ 71 793 716€ 74 185 974€ 60 065 516€ 50 261 145€ 45 773 630€ 39 699 713€ 38 219 099€ 35 813 999€ 30 418 752€ 42 466 030€ 35 551 672€ 14 279 383€ 12 846 788€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
887 569€ 532 874€ 705 023€ 1 093 437€ 1 513 543€ 1 880 606€ 1 724 694€ 1 246 895€ 943 297€ 871 778€ 1 122 085€ 1 554 321€ 1 059 507€ 1 360 677€ 1 585 298€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
384 608€ 437 436€ 478 224€ 524 265€ 686 901€ 797 242€ 977 626€ 984 893€ 763 727€ 541 990€ 662 278€ 691 851€ 821 007€ 970 471€ 991 455€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 33 215€ 37 295€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
7 663€ 20 195€ 33 422€ 47 522€ 61 622€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 569 902€ 15 578€ 9 546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
28 165 500€ 19 316 777€ 10 406 921€ 5 080 364€ 5 651 056€ 2 403 958€ 3 227 679€ 4 776 593€ 1 565 302€ 1 356 589€ 2 771 620€ 2 990 501€ 781 658€ 20 341 633€ 9 921 806€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
49 077€ 71 653€ 71 653€ 44 153€ 44 153€ 44 153€ 16 824 503€ 16 824 503€ 15 709 900€ 15 709 900€ 16 649 900€ 20 948 392€ 20 945 073€ 20 945 987€ 567 450€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
49 077€ 71 653€ 71 653€ 44 153€ 44 153€ 44 153€ 16 824 503€ 16 824 503€ 15 709 900€ 15 709 900€ 16 649 900€ 20 729 900€ 20 726 581€ 20 726 576€ 44 148€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 218 493€ 218 493€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 219 412€ 423 720€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 99 582€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
311 329 712€ 296 263 328€ 207 317 774€ 186 521 739€ 181 889 536€ 169 936 495€ 165 460 436€ 169 664 921€ 171 474 707€ 168 292 393€ 174 269 195€ 158 496 185€ 142 503 904€ 138 294 548€ 113 032 435€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
100 935€ 103 199€ 124 226€ 25 106€ 37 107€ 34 684€ 41 942€ 34 885€ 173 093€ 50 749€ 47 059€ 51 446€ 32 767€ 29 615€ 42 431€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
100 935€ 103 199€ 124 226€ 25 106€ 37 107€ 34 684€ 41 942€ 34 885€ 173 093€ 50 749€ 47 059€ 51 446€ 32 767€ 29 615€ 42 431€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
265 145 234€ 239 916 036€ 163 978 146€ 164 484 288€ 160 150 214€ 151 433 073€ 150 837 293€ 155 789 596€ 158 903 947€ 161 087 991€ 161 094 443€ 145 830 041€ 136 619 269€ 133 356 477€ 107 635 621€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
514 186€ 360 776€ 387 925€ 384 160€ 397 200€ 376 017€ 359 599€ 392 700€ 256 429€ 324 499€ 341 120€ 303 103€ 234 964€ 221 587€ 148 415€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
264 631 048€ 239 555 260€ 163 590 221€ 164 100 128€ 159 753 015€ 151 057 056€ 150 477 694€ 155 396 896€ 158 133 871€ 159 074 207€ 160 186 409€ 144 017 228€ 136 246 152€ 133 134 889€ 107 487 206€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
513 646€ 1 689 285€ 566 914€ 1 509 710€ 138 153€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
5 146€ 5 412€ 3 587€ 3 587€ 3 587€ 3 587€ 150 000€ 150 000€ 20 833€ 11 341€ 1 898€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
5 146€ 5 412€ 3 587€ 3 587€ 3 587€ 3 587€ 150 000€ 150 000€ 20 833€ 11 341€ 1 898€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
219 030€ 2 633 109€ 267 342€ 467 189€ 354 644€ 256 081€ 396 648€ 224 866€ 79 202€ 284 564€ 370 891€ 361 223€ 476 291€ 377 856€ 402 757€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 67 837€ 13 749€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
17 631€ 16 499€ 8 351€ 6 362€ 19 363€ 32 775€ 27 816€ 21 386€ 43 097€ 60 840€ 49 299€ 25 421€ 4 893€ 12 986€ 35 279€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
16 295€ 559 434€ 115 614€ 42 818€ 49 933€ 83 980€ 209 723€ 21 297€ 15 123€ 139 841€ 75 866€ 41 611€ 121 324€ 142 735€ 125 673€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 755€ 1 116€ 1 466€ 1 440€ 11 581€ 199€ 7€ 5 032€ 177€ 35€ 758€ 617€ 517€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
1 993€ 120 418€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
114 180€ 1 079 949€ 17 049€ 53 609€ 125 347€ 26 994€ 81 008€ 155 052€ 4 179€ 24 656€ 14 036€ 4 796€ 23 134€ 150 632€ 228 056€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
5 924€ 68 964€ 43 861€ 64 881€ 0€ 75 822€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
69 169€ 976 111€ 118 937€ 295 436€ 158 562€ 100 751€ 77 902€ 27 124€ 11 771€ 13 196€ 46 358€ 288 637€ 250 500€ 3 150€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
45 859 366€ 53 605 571€ 42 915 418€ 21 496 354€ 21 273 983€ 18 139 070€ 14 184 552€ 13 615 575€ 12 168 466€ 6 719 090€ 12 224 906€ 11 245 006€ 4 373 232€ 4 530 600€ 4 951 626€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 4€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
20 185€ 35 327€ 25 636€ 37 847€ 17 280€ 15 797€ 11 135€ 15 465€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
45 859 366€ 53 605 571€ 42 915 418€ 21 496 354€ 21 273 983€ 18 139 070€ 14 184 552€ 13 595 389€ 12 133 139€ 6 693 454€ 12 187 059€ 11 227 726€ 4 357 431€ 4 519 465€ 4 936 161€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
70 000€ 70 000€ 511 063€ 997 127€ 1 000 446€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
511 063€ 997 127€ 1 000 446€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
70 000€ 70 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
29 055€ 45 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
29 055€ 45 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
321 966€ 464 381€ 270 627€ 155 550€ 213 985€ 178 990€ 97 384€ 89 104€ 86 979€ 38 925€ 121 660€ 108 804€ 161 321€ 84 310€ 46 600€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
164 871€ 307 286€ 125 155€ 155 550€ 68 202€ 33 207€ 64 207€ 89 104€ 86 979€ 38 925€ 121 660€ 108 804€ 161 321€ 84 310€ 46 600€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
157 095€ 157 095€ 145 472€ 145 783€ 145 783€ 33 177€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
397 899 870€ 369 544 454€ 335 578 185€ 310 928 167€ 290 926 684€ 270 719 839€ 258 050 910€ 252 305 203€ 242 563 946€ 235 403 026€ 238 798 573€ 233 301 747€ 207 050 457€ 200 909 344€ 152 642 757€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
257 338 199€ 246 078 813€ 227 039 189€ 214 814 293€ 208 399 876€ 199 704 835€ 197 061 199€ 193 579 984€ 186 951 856€ 178 658 929€ 175 551 584€ 179 369 099€ 171 961 765€ 173 008 433€ 142 785 294€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 11 048 915€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
257 338 199€ 246 078 813€ 227 039 189€ 214 814 293€ 208 399 876€ 199 704 835€ 186 012 284€ 182 531 069€ 175 902 941€ 167 610 014€ 164 502 669€ 168 320 184€ 160 912 850€ 161 959 518€ 142 785 294€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
246 078 813€ 228 384 852€ 216 069 795€ 208 399 876€ 199 704 835€ 186 217 349€ 182 335 813€ 173 887 549€ 167 705 899€ 164 502 669€ 168 320 184€ 163 368 196€ 162 335 923€ 161 646 769€ 137 201 664€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
11 259 386€ 17 693 961€ 10 969 394€ 6 414 417€ 8 695 041€ 13 487 486€ 3 676 470€ 8 643 520€ 8 197 042€ 3 107 345€ -3 817 515€ 4 951 988€ -1 423 073€ 312 749€ 5 583 629€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
89 167 086€ 82 381 376€ 72 481 993€ 59 971 399€ 58 881 155€ 54 656 789€ 44 679 483€ 42 674 208€ 40 086 894€ 41 694 866€ 49 591 483€ 43 147 887€ 32 440 658€ 27 241 034€ 9 185 334€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
660 132€ 681 610€ 2 732 873€ 532 056€ 1 015 865€ 2 507 395€ 1 661 974€ 1 733 061€ 1 673 949€ 2 010 322€ 6 122 947€ 3 072 115€ 3 017 910€ 2 191 199€ 177 548€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
170 909€ 184 338€ 146 496€ 139 681€ 494 486€ 798 853€ 726 019€ 691 369€ 1 406 776€ 1 209 468€ 4 995 651€ 1 937 384€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 177 548€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
489 223€ 497 273€ 2 586 377€ 392 375€ 521 379€ 1 708 541€ 935 955€ 1 041 692€ 267 174€ 800 854€ 1 127 296€ 1 134 731€ 3 017 910€ 2 191 199€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 522 265€ 4 954 250€ 5 743 592€ 4 488 245€ 5 252 860€ 4 598 313€ 3 001 187€ 129 677€ 0€ 0€ 0€ 508€ 366 151€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 517 482€ 4 947 006€ 5 743 592€ 4 488 023€ 5 251 349€ 4 598 313€ 3 001 187€ 128 736€ 0€ 0€ 0€ 508€ 366 151€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
4 783€ 7 244€ 222€ 1 511€ 941€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
225 293€ 43 726€ 133 465€ 42 397€ 47 530€ 71 294€ 39 931€ 33 584€ 21 487€ 26 319€ 15 893€ 69 323€ 30 454€ 17 648€ 26 201€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
47 083€ 16 952€ 30 293€ 42 397€ 32 360€ 35 775€ 39 931€ 33 584€ 21 487€ 26 319€ 15 893€ 30 539€ 30 454€ 17 648€ 26 201€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
178 210€ 26 774€ 103 172€ 15 170€ 35 518€ 0€ 38 784€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 195 727€ 3 993 958€ 2 520 066€ 1 327 888€ 2 359 924€ 3 010 648€ 2 909 755€ 1 113 755€ 1 308 808€ 879 632€ 1 441 974€ 2 672 393€ 2 975 623€ 5 212 394€ 1 282 240€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
209 526€ 1 348 533€ 1 037 496€ 365 435€ 1 601 140€ 1 937 320€ 1 727 894€ 420 311€ 497 886€ 223 834€ 551 109€ 890 467€ 1 774 954€ 4 095 228€ 897 639€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
19 239€ 20 640€ 282€ 13 150€ 2 866€ 825€ 705€ 504€ 0€ 0€ 1 823€ 1 823€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1€ 0€ 0€ 524€ 894€ 10 158€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 778€ 3 778€ 12 284€ 5 658€ 3 457€ 6 139€ 0€ 27 349€ 0€ 67 837€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 940 865€ 1 601 410€ 776 256€ 333 051€ 212 298€ 356 726€ 136 435€ 99 930€ 231 208€ 168 998€ 389 588€ 896 767€ 712 321€ 276 406€ 53 320€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
547 097€ 540 334€ 289 496€ 229 406€ 227 701€ 371 691€ 310 785€ 279 736€ 236 815€ 254 373€ 240 136€ 238 783€ 260 325€ 199 216€ 88 013€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 395€ 1 259€ 947€ 866€ 1 590€ 2 911€ 2 567€ 2 913€ 2 746€ 3 199€ 4 175€ 4 337€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
353 894€ 360 629€ 306 272€ 287 592€ 237 016€ 238 619€ 300 130€ 214 355€ 235 020€ 173 270€ 190 656€ 146 313€ 151 746€ 126 741€ 163 005€
166
15.
Daň z príjmov (341)
441€ 567€ 886€ 866€ 0€ 122 222€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
118 857€ 115 139€ 96 020€ 91 615€ 73 735€ 76 771€ 94 875€ 63 556€ 75 713€ 49 819€ 66 309€ 47 279€ 73 929€ 47 933€ 41 614€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
635€ 1 668€ 127€ 248€ 544€ 198€ 1 131€ 3 032€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
3 035€ 25 587€ 331 775€ 29 420€ 29 420€ 0€ 298 877€ 0€ 396 316€ 28 491€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
82 563 669€ 72 707 832€ 61 351 996€ 53 580 813€ 50 204 977€ 44 469 140€ 37 066 636€ 39 664 131€ 37 082 649€ 38 778 593€ 42 010 669€ 37 334 055€ 26 416 671€ 19 819 285€ 7 333 194€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
47 624 160€ 47 388 323€ 51 532 486€ 49 676 650€ 46 580 813€ 41 204 977€ 34 449 859€ 36 380 682€ 34 959 740€ 37 082 649€ 35 793 133€ 28 796 483€ 21 013 849€ 14 853 475€ 2 520 075€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
4 264 163€ 4 144 163€ 4 144 163€ 3 904 163€ 3 624 163€ 3 264 163€ 2 616 777€ 3 283 449€ 2 122 909€ 1 695 944€ 1 404 417€ 3 724 454€ 589 704€ 152 692€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
28 975 346€ 21 175 346€ 0€ 4 813 118€ 4 813 118€ 4 813 118€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
1 700 000€ 5 675 346€ 4 813 118€ 0€ 0€ 0€ 4 813 118€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
51 394 585€ 41 084 265€ 36 057 004€ 36 142 475€ 23 645 652€ 16 358 215€ 16 310 229€ 16 051 011€ 15 525 196€ 15 049 230€ 13 655 506€ 10 784 760€ 2 648 034€ 659 877€ 672 130€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 6 971€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
51 394 585€ 41 084 265€ 36 057 004€ 36 142 475€ 23 645 652€ 16 358 215€ 16 310 229€ 16 051 011€ 15 525 196€ 15 049 230€ 13 655 506€ 10 784 760€ 2 648 034€ 659 877€ 665 159€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€