Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
31 656 131€ 26 957 826€ 25 879 031€ 13 577 590€ 9 852 812€ 8 519 755€ 7 079 440€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
31 821 846 € 28 061 171 € 26 085 852 € 13 661 247 € 10 154 373 € 9 359 223 € 7 184 239 € 6 714 778 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
28 824 816€ 25 266 540€ 21 178 770€ 9 582 434€ 7 426 436€ 5 880 926€ 5 410 470€ 6 060 488€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 774 296€ 1 663 593€ 4 691 761€ 3 985 401€ 2 384 551€ 2 583 405€ 1 645 701€ 510 623€
05
III.
Tržby z predaja služieb
57 019€ 27 693€ 8 500€ 9 755€ 41 825€ 55 424€ 23 268€ 78 904€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
50 530€ 143 276€ 80 789€ 7 550€ -131 733€ 638 462€ -433€ -1€
07
V.
Aktivácia
3 087€ 11 136€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
91 823€ 174 078€ 115 450€ 75 165€ 65 937€ 200 132€ 12 815€ 15 376€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 362€ 785 991€ 7 495€ 942€ 367 357€ 874€ 81 282€ 49 388€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
30 502 718 € 27 749 542 € 25 030 361 € 13 037 953 € 9 504 180 € 8 782 622 € 7 145 345 € 6 659 118 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 414 520€ 24 590 745€ 20 927 975€ 9 356 821€ 6 910 843€ 5 821 925€ 5 252 496€ 5 863 509€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 391 486€ 1 287 232€ 2 745 466€ 2 464 220€ 1 207 691€ 2 220 121€ 1 366 620€ 486 182€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 170 119€ 760 058€ 805 023€ 665 100€ 428 605€ 314 789€ 178 444€ 70 827€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
221 372 € 154 143 € 144 496 € 127 587 € 113 883 € 103 823 € 80 374 € 70 878 €
16
E.1.
Mzdové náklady
172 805€ 111 374€ 104 223€ 93 649€ 82 206€ 73 474€ 57 453€ 50 088€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
43 824€ 37 862€ 35 642€ 29 757€ 28 157€ 25 576€ 20 076€ 17 629€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 743€ 4 907€ 4 631€ 4 181€ 3 520€ 4 773€ 2 845€ 3 161€
20
F.
Dane a poplatky
5 830€ 5 665€ 5 509€ 4 995€ 6 667€ 7 384€ 6 957€ 7 002€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
228 589€ 219 630€ 200 677€ 174 120€ 154 946€ 114 667€ 124 768€ 130 866€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
228 589€ 219 630€ 200 677€ 174 120€ 154 946€ 114 667€ 124 768€ 130 866€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 391€ 204 670€ 15 257€ 59 847€ 31 570€ 173 129€ 3 181€ 2 189€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
6 896€ 14 342€ 4 967€ 4 934€ -3€ 1 677€ 36 780€ 3 125€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 515€ 513 057€ 180 991€ 180 329€ 649 978€ 25 107€ 95 725€ 24 540€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 319 128 € 311 629 € 1 055 491 € 623 294 € 650 193 € 576 601 € 38 894 € 55 660 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 730 536 € 463 067 € 1 484 443 € 1 098 999 € 1 173 940 € 801 382 € 292 582 € 229 496 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
70 304 € 24 142 € 27 054 € 1 359 € 85 € 2 447 € 68 237 € 15 820 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
43 € 74 € 78 € 57 € 30 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
43€ 74€ 78€ 57€ 30€
42
XII.
Kurzové zisky
70 304€ 24 142€ 27 054€ 1 316€ 11€ 2 369€ 68 180€ 15 790€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
51 762 € 41 941 € 21 957 € 13 713 € 43 851 € 29 036 € 35 672 € 65 606 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 422 € 8 119 € 2 747 € 4 695 € 6 286 € 2 348 € 4 581 € 48 995 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25 422€ 8 119€ 2 747€ 4 695€ 6 286€ 2 348€ 4 581€ 48 995€
52
O.
Kurzové straty
315€ 267€ 88€ 260€ 16 781€ 2 696€ 11 422€ 228€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
26 025€ 33 555€ 19 122€ 8 758€ 20 784€ 23 992€ 19 669€ 16 383€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
18 542 € -17 799 € 5 097 € -12 354 € -43 766 € -26 589 € 32 565 € -49 786 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 337 670 € 293 830 € 1 060 588 € 610 940 € 606 427 € 550 012 € 71 459 € 5 874 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
255 803 € 92 741 € 259 337 € 163 201 € 194 352 € 121 709 € 29 587 € -5 697 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
282 341€ 98 372€ 253 101€ 159 506€ 191 082€ 121 709€ 30 182€ -4 371€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-26 538€ -5 631€ 6 236€ 3 695€ 3 270€ -595€ -1 326€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 081 867 € 201 089 € 801 251 € 447 739 € 412 075 € 428 303 € 41 872 € 11 571 €