Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠPECIAL IZOTEX Pata s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
490 529 € 611 582 € 512 774 € 469 805 € 463 489 € 424 050 € 316 574 € 344 572 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
138 488 € 158 313 € 158 371 € 167 237 € 140 333 € 152 977 € 123 599 € 232 750 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
138 488 € 158 313 € 158 371 € 167 237 € 140 333 € 152 977 € 123 599 € 232 750 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
102 707€ 103 955€ 105 203€ 106 451€ 107 699€ 108 947€ 110 195€ 219 346€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 781€ 54 358€ 53 168€ 60 786€ 32 634€ 44 030€ 13 404€ 13 404€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
352 041 € 453 269 € 354 403 € 302 568 € 323 156 € 271 073 € 192 975 € 111 822 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
130 496 € 95 005 € 41 706 € 52 924 € 92 372 € 76 375 € 56 368 € 57 776 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
130 200€ 94 709€ 36 770€ 50 088€ 80 235€ 72 330€ 52 971€ 56 093€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 100€ 9 301€ 1 209€ 1 772€ 59€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
296€ 296€ 2 836€ 2 836€ 2 836€ 2 836€ 1 625€ 1 624€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
221 545 € 358 264 € 312 697 € 249 644 € 230 784 € 194 698 € 136 607 € 54 046 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
221 545€ 358 264€ 312 697€ 249 644€ 230 784€ 194 698€ 136 607€ 54 046€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
490 529 € 611 582 € 512 774 € 469 805 € 463 489 € 424 050 € 316 574 € 344 572 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
335 022 € 512 691 € 463 965 € 419 660 € 360 515 € 323 836 € 232 014 € 276 349 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
3 952€ 3 952€ 3 952€ 3 952€ 3 952€ 3 952€ 3 952€ 3 952€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 236€ 1 236€ 1 236€ 1 236€ 1 236€ 1 236€ 1 236€ 1 236€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
277 814€ 447 137€ 407 832€ 348 687€ 307 708€ 214 429€ 260 305€ 253 049€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
45 380 € 53 726 € 44 305 € 59 145 € 40 979 € 97 579 € -40 119 € 11 472 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
155 507 € 98 891 € 48 809 € 50 145 € 102 974 € 100 214 € 84 560 € 68 223 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
23 292€ 30 403€ 16 191€ 17 045€ 22 571€ 27 619€ 15 662€ 15 523€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
105 115 € 66 713 € 30 323 € 32 819 € 79 086 € 72 595 € 68 898 € 52 700 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
92 030€ 59 260€ 23 240€ 25 426€ 71 534€ 56 027€ 60 443€ 25 886€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
628€ 602€ 1 486€ 1 337€ 1 555€ 1 327€ 3 438€ 1 337€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
11 893€ 5 179€ 3 850€ 11 591€ 4 550€ 18 443€ 4 325€ 6 192€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
564€ 1 672€ 1 747€ -5 535€ 1 447€ -3 202€ 692€ 19 285€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
27 100€ 1 775€ 2 295€ 281€ 1 317€