Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 609 184 € 1 257 616 € 1 232 006 € 1 117 518 € 1 166 051 € 1 218 246 € 1 093 524 € 697 166 € 591 833 € 645 358 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
159 962 € 189 943 € 242 467 € 284 344 € 307 324 € 347 793 € 354 584 € 28 437 € 11 131 € 20 835 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
142 175 € 164 251 € 199 702 € 224 208 € 258 265 € 292 322 € 326 378 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
17 977€ 8 157€ 9 551€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
122 038€ 156 094€ 190 151€ 224 208€ 258 265€ 292 322€ 326 378€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 160€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
17 787 € 25 692 € 42 765 € 60 136 € 49 059 € 55 471 € 28 206 € 21 567 € 11 131 € 20 835 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
990€ 1 340€ 1 689€ 2 039€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 797€ 24 352€ 41 076€ 58 097€ 49 059€ 45 872€ 28 206€ 21 567€ 11 131€ 20 835€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 599€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 870 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 870€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 443 493 € 1 060 397 € 986 620 € 831 060 € 854 745 € 868 402 € 737 117 € 666 782 € 579 005 € 621 865 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
55 € 50 € 2 074 € 4 € 33 €
035
B.I.1
Materiál
55€ 50€ 2 074€ 4€ 33€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
156 110 € 61 899 € 57 158 € 56 217 € 54 505 € 66 324 € 80 340 € 142 951 € 29 478 € 48 496 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
92 921 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
92 921€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 336€ 1 336€ 1 000€ 1 000€ 1 050€ 1 050€ 1 000€ 1 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
61 853€ 60 563€ 56 158€ 55 217€ 53 455€ 65 274€ 79 340€ 141 951€ 29 478€ 48 496€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
678 921 € 674 970 € 600 709 € 499 759 € 438 271 € 496 922 € 474 071 € 400 613 € 432 195 € 437 279 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
678 921 € 674 970 € 600 294 € 467 142 € 437 410 € 479 506 € 467 252 € 400 198 € 401 439 € 436 864 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
678 921€ 674 970€ 600 294€ 467 142€ 437 410€ 479 506€ 467 252€ 400 198€ 401 439€ 436 864€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
415€ 415€ 415€ 415€ 415€ 415€ 415€ 415€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
32 173€ 16 782€ 6 185€ 30 341€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 29€ 446€ 219€ 219€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
608 462 € 323 528 € 328 753 € 275 084 € 361 914 € 305 106 € 180 632 € 123 214 € 117 299 € 136 090 €
072
B.V.1.
Peniaze
816€ 707€ 2 359€ 2 676€ 1 401€ 2 006€ 1 113€ 1 262€ 466€ 745€
073
B.V.2.
Účty v bankách
607 646€ 322 821€ 326 394€ 272 408€ 360 513€ 303 100€ 179 519€ 121 952€ 116 833€ 135 345€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 729 € 7 276 € 2 919 € 2 114 € 3 982 € 2 051 € 1 823 € 1 947 € 1 697 € 2 658 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 729€ 7 276€ 2 919€ 2 114€ 3 982€ 2 051€ 1 823€ 1 947€ 1 697€ 2 658€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 609 184 € 1 257 616 € 1 232 006 € 1 117 518 € 1 166 051 € 1 218 246 € 1 093 524 € 697 166 € 591 833 € 645 358 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
723 485 € 670 299 € 722 202 € 676 474 € 657 516 € 723 332 € 520 680 € 82 753 € 219 630 € 228 651 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 191 € 33 191 € 33 191 € 33 191 € 33 191 € 33 191 € 33 191 € 33 191 € 33 191 € 33 191 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 191€ 33 191€ 33 191€ 33 191€ 33 191€ 33 191€ 33 191€ 33 191€ 33 191€ 33 191€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
52 717€ 52 717€ 52 717€ 52 717€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 519 € 3 519 € 3 519 € 3 518 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 519€ 3 519€ 3 519€ 3 518€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-268 812 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-268 812€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
437 048 € 437 048 € 587 048 € 598 336 € 484 170 € 484 170 € 315 055 € 183 121 € -4 997 € -4 997 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
437 048€ 437 048€ 816 028€ 816 028€ 484 170€ 484 170€ 315 055€ 188 118€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-228 980€ -217 692€ -4 997€ -4 997€ -4 997€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
197 010 € 143 824 € 45 727 € -11 288 € 136 836 € 202 652 € 169 115 € 131 934 € 188 117 € 197 138 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
885 699 € 587 317 € 509 804 € 441 044 € 508 535 € 494 914 € 572 844 € 614 413 € 372 203 € 416 707 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 809 € 9 222 € 14 117 € 18 931 € 1 563 € 1 310 € 151 135 € 230 282 € 1 059 € 15 128 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
15 045 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 045€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
150 000€ 230 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
885€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 995€ 2 099€ 1 876€ 1 758€ 1 563€ 1 310€ 1 135€ 282€ 174€ 83€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 814€ 7 123€ 12 241€ 17 173€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
586 064 € 312 381 € 238 273 € 184 878 € 282 975 € 194 056 € 193 672 € 217 253 € 221 713 € 306 142 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
402 072 € 262 326 € 211 725 € 169 315 € 266 752 € 178 924 € 175 167 € 163 606 € 146 694 € 285 424 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
64 540€ 43 694€ 22 146€ 111 887€ 45 809€ 49 836€ 38 191€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
402 072€ 197 786€ 168 031€ 147 169€ 154 865€ 133 115€ 125 331€ 125 415€ 146 694€ 285 424€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 343€ 1 062€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
143 824€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 57 138€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 935€ 5 629€ 5 628€ 5 896€ 6 423€ 6 205€ 3 496€ 2 751€ 2 057€ 5 625€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 893€ 3 876€ 3 678€ 3 754€ 4 010€ 5 074€ 1 955€ 2 123€ 1 410€ 3 679€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
25 041€ 34 886€ 12 310€ 1 159€ 5 553€ 3 232€ 5 183€ 46 295€ 3 977€ 11 176€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 299€ 5 664€ 4 932€ 4 754€ 237€ 621€ 528€ 1 416€ 10 437€ 238€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
295 826 € 265 714 € 257 414 € 237 235 € 223 997 € 299 548 € 228 037 € 166 878 € 149 431 € 95 437 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 563€ 7 323€ 7 389€ 4 346€ 5 450€ 5 226€ 4 213€ 3 247€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
287 263€ 258 391€ 250 025€ 232 889€ 218 547€ 294 322€ 223 824€ 163 631€ 149 431€ 95 437€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé