Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALBA SR, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.05.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
624 820 € 517 426 € 499 234 € 519 782 € 671 681 € 661 053 € 591 502 € 551 842 € 367 261 € 396 529 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
74 697 € 82 390 € 87 209 € 109 273 € 126 305 € 133 234 € 138 612 € 149 087 € 145 394 € 159 398 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
74 697 € 82 390 € 87 209 € 109 273 € 126 305 € 133 234 € 138 612 € 149 087 € 145 394 € 159 398 €
012
A.II.1
Pozemky
25 891€ 25 891€ 25 891€ 25 891€ 25 891€ 25 891€ 25 891€ 25 891€ 25 891€ 25 891€
013
A.II.2
Stavby
32 801€ 37 303€ 48 109€ 58 915€ 69 721€ 81 635€ 93 552€ 105 469€ 117 386€ 129 435€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
835€ 1 474€ 4 836€ 7 397€ 4 926€ 6 852€ 6 206€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 170€ 17 722€ 8 373€ 17 070€ 25 767€ 13 166€ 12 963€ 17 569€ 2 117€ 4 072€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
158€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 690€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
545 928 € 433 264 € 410 961 € 409 149 € 544 195 € 526 354 € 451 637 € 400 932 € 220 538 € 235 660 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
198 123 € 192 500 € 136 046 € 169 968 € 205 238 € 197 753 € 142 576 € 106 940 € 73 374 € 65 871 €
035
B.I.1
Materiál
155 111€ 147 311€ 108 750€ 128 050€ 165 298€ 130 495€ 116 956€ 82 801€ 58 061€ 54 487€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
16 368€ 14 947€ 11 011€ 9 848€ 7 495€ 11 760€ 7 773€ 8 079€ 8 001€ 5 024€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
26 644€ 30 242€ 16 285€ 32 070€ 32 445€ 55 498€ 17 847€ 16 060€ 7 312€ 6 360€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
177 077 € 91 700 € 78 781 € 130 173 € 270 834 € 168 962 € 165 900 € 208 840 € 54 801 € 44 528 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
175 910 € 90 668 € 78 443 € 124 951 € 261 331 € 168 030 € 165 620 € 208 704 € 54 758 € 44 462 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
175 910€ 90 668€ 78 443€ 124 951€ 261 331€ 168 030€ 165 620€ 208 704€ 54 758€ 44 462€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
189€ 5 072€ 9 411€ 903€ 189€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 167€ 1 032€ 149€ 150€ 92€ 29€ 91€ 136€ 43€ 66€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
170 728 € 149 064 € 196 134 € 109 008 € 68 123 € 159 639 € 143 161 € 85 152 € 92 363 € 125 261 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 513€ 2 153€ 934€ 839€ 792€ 898€ 589€ 1 286€ 736€ 606€
073
B.V.2.
Účty v bankách
169 215€ 146 911€ 195 200€ 108 169€ 67 331€ 158 741€ 142 572€ 83 866€ 91 627€ 124 655€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 195 € 1 772 € 1 064 € 1 360 € 1 181 € 1 465 € 1 253 € 1 823 € 1 329 € 1 471 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 195€ 1 772€ 1 064€ 1 360€ 1 181€ 1 465€ 1 253€ 1 823€ 1 329€ 1 471€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
624 820 € 517 426 € 499 234 € 519 782 € 671 681 € 661 053 € 591 502 € 551 842 € 367 261 € 396 529 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
459 384 € 420 955 € 366 473 € 380 594 € 398 391 € 395 162 € 363 922 € 321 128 € 275 806 € 295 991 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 992 € 2 267 € 2 267 € 2 267 € 2 267 € 2 267 € 2 267 € 5 651 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 992€ 2 267€ 2 267€ 2 267€ 2 267€ 2 267€ 2 267€ 5 651€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
409 325 € 357 567 € 371 688 € 389 484 € 386 256 € 355 016 € 312 223 € 269 167 € 289 352 € 304 713 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
409 325€ 357 567€ 389 484€ 389 484€ 386 256€ 355 016€ 312 223€ 269 167€ 289 352€ 304 713€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-17 796€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
38 428 € 54 482 € -14 121 € -17 796 € 3 229 € 31 240 € 42 793 € 45 322 € -20 185 € -21 012 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
164 450 € 96 471 € 132 761 € 139 188 € 273 290 € 265 891 € 227 580 € 230 714 € 91 455 € 100 538 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 218 € 15 985 € 64 192 € 66 048 € 65 199 € 65 317 € 61 634 € 61 720 € 60 869 € 71 783 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
15 229€ 15 162€ 63 074€ 65 022€ 64 268€ 64 717€ 61 363€ 61 439€ 60 748€ 71 681€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
989€ 823€ 1 118€ 1 026€ 931€ 600€ 271€ 281€ 121€ 102€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
193 € 160 € 120 € 160 € 190 € 200 € 160 € 150 € 65 € 70 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
193€ 160€ 120€ 160€ 190€ 200€ 160€ 150€ 65€ 70€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
134 818 € 72 734 € 63 592 € 66 693 € 201 032 € 192 273 € 160 748 € 165 486 € 28 235 € 25 634 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
84 176 € 23 549 € 27 926 € 43 144 € 129 775 € 147 855 € 113 109 € 117 628 € 10 588 € 12 642 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
84 176€ 23 549€ 27 926€ 43 144€ 129 775€ 147 855€ 113 109€ 117 628€ 10 588€ 12 642€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 540€ 10 042€ 7 610€ 8 741€ 14 260€ 11 751€ 8 819€ 5 820€ 4 701€ 4 623€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 904€ 6 521€ 4 961€ 5 645€ 9 278€ 7 467€ 5 605€ 3 639€ 2 925€ 2 841€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
33 198€ 32 622€ 23 095€ 9 163€ 35 491€ 25 084€ 33 215€ 38 218€ 10 021€ 5 528€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 228€ 116€ 181€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 221 € 7 592 € 4 857 € 6 287 € 6 869 € 8 101 € 5 038 € 3 358 € 2 286 € 3 051 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 982€ 7 002€ 4 347€ 3 607€ 5 879€ 7 111€ 4 238€ 2 703€ 1 957€ 2 687€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 239€ 590€ 510€ 2 680€ 990€ 990€ 800€ 655€ 329€ 364€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
986 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
986€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé