Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 944 953 € 9 987 037 € 9 853 777 € 10 179 471 € 8 111 511 € 7 939 765 € 8 779 902 € 9 396 903 € 7 419 113 € 7 918 302 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 287 079 € 5 135 744 € 4 689 202 € 4 939 752 € 4 889 923 € 4 985 967 € 5 314 130 € 5 412 018 € 4 668 013 € 4 750 798 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 287 € 89 € 1 452 € 3 625 € 5 799 € 3 510 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
270€ 1 350€ 2 430€ 3 510€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
89€ 1 182€ 2 275€ 3 369€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 287€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
895 475 € 818 299 € 724 540 € 4 939 663 € 4 888 471 € 4 982 342 € 5 308 331 € 5 408 508 € 4 668 013 € 4 750 798 €
012
A.II.1
Pozemky
480 417€ 480 417€ 480 417€ 480 417€ 483 909€ 483 909€ 492 033€
013
A.II.2
Stavby
3 276 460€ 3 464 425€ 3 550 497€ 3 804 853€ 3 904 547€ 3 373 776€ 3 596 877€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
894 457€ 818 299€ 681 442€ 1 182 786€ 943 629€ 951 428€ 1 023 061€ 1 019 970€ 810 246€ 661 806€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 018€ 0€ 82€ 82€ 82€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
43 098€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 390 317 € 4 317 445 € 3 964 662 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 390 317€ 4 317 445€ 3 964 662€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 624 396 € 4 839 587 € 5 135 666 € 5 219 676 € 3 178 279 € 2 939 513 € 3 450 478 € 3 967 657 € 2 737 707 € 3 011 778 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 605 422 € 2 740 320 € 3 252 379 € 3 823 525 € 2 785 839 € 2 473 103 € 2 740 242 € 3 096 442 € 2 190 610 € 2 308 226 €
035
B.I.1
Materiál
300 047€ 262 497€ 238 116€ 220 647€ 240 624€ 223 130€ 264 372€ 200 588€ 500 622€ 497 210€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
4 303 355€ 2 472 199€ 2 998 444€ 3 577 515€ 2 524 193€ 2 237 331€ 2 473 422€ 2 894 231€ 1 689 988€ 1 809 148€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 020€ 5 624€ 15 819€ 25 363€ 21 022€ 12 642€ 2 448€ 1 623€ 0€ 1 868€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
50 535 € 528 € 528 € 528 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
50 535€ 528€ 528€ 528€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 173 224 € 1 101 128 € 1 004 319 € 920 394 € 303 986 € 448 572 € 493 395 € 838 423 € 509 133 € 677 920 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
785 175 € 738 161 € 154 070 € 560 626 € 210 931 € 252 511 € 371 528 € 512 943 € 484 967 € 437 936 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
785 175€ 738 161€ 154 070€ 560 626€ 210 931€ 252 511€ 371 528€ 512 943€ 484 967€ 437 936€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
115 141€ 91 085€ 297 207€ 355 077€ 87 145€ 180 899€ 119 443€ 306 668€ 18 055€ 35 685€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
272 908€ 271 882€ 553 042€ 4 691€ 5 910€ 15 162€ 2 424€ 18 812€ 6 111€ 204 299€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 795 215 € 997 611 € 878 440 € 475 229 € 88 454 € 17 838 € 216 841 € 32 792 € 37 964 € 25 632 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 012€ 11 257€ 8 777€ 5 638€ 6 677€ 6 055€ 10 855€ 4 099€ 10 980€ 13 236€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 786 203€ 986 354€ 869 663€ 469 591€ 81 777€ 11 783€ 205 986€ 28 693€ 26 984€ 12 396€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
33 478 € 11 706 € 28 909 € 20 043 € 43 309 € 14 285 € 15 294 € 17 228 € 13 393 € 155 726 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 465€ 10 864€ 11 586€ 7 058€ 16 475€ 14 285€ 15 294€ 16 228€ 13 393€ 7 982€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
19 013€ 842€ 17 323€ 12 985€ 26 834€ 1 000€ 0€ 147 744€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 944 953 € 9 987 037 € 9 853 777 € 10 179 471 € 8 111 511 € 7 939 765 € 8 779 902 € 9 396 903 € 7 419 113 € 7 918 302 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 329 473 € 4 539 647 € 3 689 046 € 2 207 491 € 1 393 556 € 845 882 € 591 153 € 1 006 014 € 1 086 277 € 1 130 348 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
879 744€ 879 744€ 879 744€ 879 744€ 879 744€ 879 744€ 879 744€ 879 744€ 879 744€ 879 744€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
336 268 € 278 699 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
336 268€ 278 699€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 344 684 € 2 746 618 € 1 269 720 € 477 292 € -70 382 € -325 104 € -250 963 € 168 350 € 213 651 € 236 154 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 790 440€ 3 192 374€ 1 715 476€ 923 048€ 375 374€ 120 652€ 120 652€ 330 652€ 332 322€ 332 762€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-445 756€ -445 756€ -445 756€ -445 756€ -445 756€ -445 756€ -371 615€ -162 302€ -118 671€ -96 608€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
732 257 € 598 066 € 1 503 062 € 813 935 € 547 674 € 254 722 € -74 141 € -78 593 € -43 631 € -22 063 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 615 480 € 5 447 390 € 6 164 473 € 7 971 980 € 6 717 955 € 7 093 883 € 8 188 749 € 8 390 889 € 6 332 836 € 6 787 049 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
382 709 € 457 091 € 517 433 € 1 348 930 € 1 664 535 € 1 909 639 € 2 142 695 € 2 303 172 € 2 749 638 € 2 461 181 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
64 775€ 85 769€ 144 355€ 1 197 021€ 1 489 162€ 1 633 495€ 1 926 834€ 2 201 666€ 2 673 021€ 2 307 531€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
40 500€ 42 894€ 39 738€ 41 570€ 43 317€ 44 997€ 39 638€ 34 677€ 30 340€ 26 102€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
870€ 2 530€ 70 050€ 89 593€ 190 915€ 140 331€ 20 090€ 75 954€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
34 468€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
277 434€ 327 558€ 330 810€ 40 289€ 42 463€ 40 232€ 35 892€ 32 361€ 26 187€ 51 594€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
14 513€ 61 150€ 122 794€ 145 445€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 570 316 € 4 336 907 € 5 617 348 € 6 559 096 € 4 944 233 € 4 424 084 € 4 981 525 € 5 133 026 € 3 165 366 € 3 494 250 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 281 379 € 4 117 491 € 4 638 907 € 5 579 352 € 4 386 126 € 1 393 593 € 1 919 849 € 1 466 662 € 2 952 970 € 2 895 792 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 436€ 5 085€ 115 189€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 275 943€ 4 112 406€ 4 523 718€ 5 579 352€ 4 386 126€ 1 393 593€ 1 919 849€ 1 466 662€ 2 952 970€ 2 895 792€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10€ 25 002€ 4 739€ 7 126€ 35 459€ 49 813€ 61 028€ 65 779€ 90 034€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
52 113€ 48 771€ 46 522€ 69 020€ 58 913€ 64 018€ 67 470€ 61 375€ 60 094€ 48 452€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
65 323€ 76 445€ 59 595€ 49 664€ 45 966€ 44 344€ 40 532€ 40 037€ 39 352€ 31 474€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
97 218€ 8 415€ 769 757€ 166 263€ 112 339€ 77 799€ 14 970€ 12 632€ 16 914€ 20 985€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
74 273€ 85 785€ 77 565€ 690 058€ 333 763€ 2 808 871€ 2 888 891€ 3 491 292€ 30 257€ 407 513€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
662 455 € 653 392 € 29 692 € 49 441 € 48 037 € 59 220 € 64 174 € 61 554 € 63 601 € 54 256 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
38 385€ 29 822€ 25 192€ 44 941€ 43 537€ 54 720€ 59 674€ 57 054€ 63 601€ 54 256€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
624 070€ 623 570€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
14 513€ 46 637€ 639 790€ 727 561€ 597 692€ 354 231€ 677 362€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
150 000€ 150 000€ 0€ 100 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
258 € 0 € 0 € 905 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
258€ 0€ 905€