Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Autogroup TT, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
25 529 170€ 23 327 214€ 19 176 338€ 21 706 036€ 17 467 813€ 21 006 153€ 18 993 692€ 18 951 297€ 15 573 416€ 13 578 842€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
25 868 326 € 23 675 549 € 19 299 215 € 21 902 659 € 17 616 354 € 21 199 395 € 19 278 326 € 19 257 026 € 16 139 543 € 14 115 076 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
18 866 808€ 15 762 119€ 11 941 978€ 14 444 094€ 10 951 691€ 15 160 909€ 14 319 880€ 14 473 574€ 12 119 131€ 10 121 901€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 595 722€ 4 144 203€ 4 337 922€ 4 425 342€ 4 431 714€ 4 082 313€ 3 570 073€ 3 160 852€ 2 694 835€ 2 697 921€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
10 774€ -23 782€ 493€ 34 349€ 3 230€ 7 583€ 6 455€ 1 854€ -9 340€ -7 488€
07
V.
Aktivácia
233 956€ 156 565€ 122 849€ 162 761€ 145 412€ 186 434€ 147 136€ 192 450€ 236 350€ 228 613€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 066 640€ 3 420 892€ 2 762 814€ 2 725 498€ 1 916 563€ 1 613 370€ 1 103 739€ 1 316 871€ 1 000 690€ 1 005 679€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
94 426€ 215 552€ 133 159€ 110 615€ 167 744€ 148 786€ 131 043€ 111 425€ 97 877€ 68 450€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 995 246 € 22 590 318 € 18 810 010 € 21 588 593 € 16 754 247 € 20 505 050 € 18 602 251 € 18 515 904 € 15 699 489 € 13 759 484 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 227 905€ 14 392 067€ 10 972 890€ 13 302 346€ 10 164 615€ 14 156 945€ 13 295 446€ 13 472 624€ 11 200 020€ 9 392 174€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 445 239€ 2 158 442€ 2 118 245€ 2 345 274€ 2 301 211€ 2 177 531€ 1 985 153€ 1 667 708€ 1 422 487€ 1 406 003€
13
C.
Opravné položky k zásobám
3 416€ -4 587€ -15 275€ 8 542€ -6 947€ 12 245€ 1 823€ -2 399€ -1 991€ -3 377€
14
D.
Služby
737 521€ 584 327€ 609 709€ 762 499€ 613 194€ 609 964€ 588 511€ 528 482€ 671 640€ 637 580€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 208 715 € 1 932 664 € 1 953 351 € 2 153 986 € 1 911 728 € 1 750 764 € 1 430 547 € 1 209 146 € 1 122 909 € 1 064 998 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 586 531€ 1 394 220€ 1 431 070€ 1 563 727€ 1 388 430€ 1 272 962€ 1 053 021€ 888 416€ 822 841€ 779 731€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
552 806€ 488 328€ 470 891€ 530 861€ 476 762€ 436 167€ 346 935€ 295 084€ 270 306€ 256 695€
19
E.4.
Sociálne náklady
69 378€ 50 116€ 51 390€ 59 398€ 46 536€ 41 635€ 30 591€ 25 646€ 29 762€ 28 572€
20
F.
Dane a poplatky
38 188€ 40 642€ 43 188€ 33 310€ 17 109€ 14 506€ 14 042€ 14 057€ 13 624€ 14 150€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
698 676€ 745 060€ 831 963€ 597 100€ 509 292€ 424 537€ 425 878€ 482 296€ 425 834€ 417 458€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
697 156€ 745 060€ 831 963€ 597 100€ 509 292€ 424 537€ 425 878€ 482 296€ 425 834€ 417 458€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 520€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 527 461€ 2 590 950€ 2 185 095€ 2 206 886€ 1 178 433€ 1 293 351€ 809 083€ 1 072 019€ 765 511€ 772 608€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 254€ 6 125€ -6 565€ 8 631€ 1 805€ 1 268€ 1 683€ 6 462€ 7 095€ 2 588€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
104 871€ 144 628€ 117 409€ 170 019€ 63 807€ 63 939€ 50 085€ 65 509€ 72 360€ 55 302€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
873 080 € 1 085 231 € 489 205 € 314 066 € 862 107 € 694 345 € 676 075 € 741 122 € 440 054 € 355 592 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 293 179 € 2 908 856 € 2 717 673 € 2 647 885 € 2 459 974 € 2 480 554 € 2 172 611 € 2 162 315 € 1 748 820 € 1 608 567 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 8 € 480 € 497 € 101 € 785 € 755 € 723 € 990 € 537 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
465 € 487 € 101 € 775 € 754 € 723 € 990 € 528 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
775€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
465€ 487€ 101€ 754€ 723€ 990€ 528€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 8€ 15€ 10€ 10€ 1€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
101 723 € 68 974 € 110 824 € 62 840 € 82 273 € 82 321 € 97 071 € 106 959 € 131 271 € 149 383 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
84 977 € 52 365 € 70 408 € 48 733 € 65 120 € 74 036 € 90 104 € 99 799 € 123 553 € 142 638 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 665€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
84 977€ 52 365€ 70 408€ 48 733€ 60 455€ 74 036€ 90 104€ 99 799€ 123 553€ 142 638€
52
O.
Kurzové straty
474€ 40€ 341€ 343€ 74€ 311€ 381€ 276€ 436€ 115€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 272€ 16 569€ 40 075€ 13 764€ 17 079€ 7 974€ 6 586€ 6 884€ 7 282€ 6 630€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-101 720 € -68 966 € -110 344 € -62 343 € -82 172 € -81 536 € -96 316 € -106 236 € -130 281 € -148 846 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
771 360 € 1 016 265 € 378 861 € 251 723 € 779 935 € 612 809 € 579 759 € 634 886 € 309 773 € 206 746 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
179 743 € 256 531 € 100 334 € 78 096 € 177 654 € 144 231 € 137 733 € 168 087 € 55 544 € 46 203 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
171 629€ 256 915€ 84 314€ 99 512€ 179 958€ 145 894€ 139 464€ 136 559€ 2 881€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
8 114€ -384€ 16 020€ -21 416€ -2 304€ -1 663€ -1 731€ 31 528€ 52 663€ 46 200€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
591 617 € 759 734 € 278 527 € 173 627 € 602 281 € 468 578 € 442 026 € 466 799 € 254 229 € 160 543 €