Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Matador Truck Tires s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
329 827 000 € 348 910 000 € 308 870 000 € 306 156 000 € 300 079 000 € 333 103 000 € 247 907 775 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
134 473 000 € 117 791 000 € 114 599 000 € 115 720 000 € 127 113 000 € 138 534 000 € 76 397 318 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
58 000 € 77 000 € 93 000 € 2 000 € 12 000 € 78 000 € 13 668 €
005
A.I.2
Software
58 000€ 77 000€ 93 000€ 2 000€ 10 000€ 71 000€ 13 668€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 2 000€ 7 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
134 415 000 € 117 714 000 € 114 506 000 € 115 718 000 € 127 101 000 € 138 456 000 € 76 383 650 €
012
A.II.1
Pozemky
996 886€
013
A.II.2
Stavby
37 567 000€ 31 711 000€ 33 020 000€ 34 243 000€ 33 903 000€ 33 130 000€ 30 414 884€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
73 017 000€ 66 878 000€ 61 119 000€ 65 592 000€ 72 453 000€ 84 703 000€ 31 623 535€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 454 000€ 7 082 000€ 8 303 000€ 10 603 000€ 11 744 000€ 11 528 000€ 9 202 384€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 377 000€ 12 043 000€ 12 064 000€ 5 280 000€ 9 001 000€ 9 095 000€ 3 756 765€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
389 196€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
195 354 000 € 231 119 000 € 194 271 000 € 190 436 000 € 172 966 000 € 194 569 000 € 171 472 476 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
50 679 000 € 51 181 000 € 42 484 000 € 36 590 000 € 41 002 000 € 47 059 000 € 33 021 580 €
032
B.I.1
Materiál
28 734 000€ 24 607 000€ 22 250 000€ 21 630 000€ 27 463 000€ 30 077 000€ 24 977 726€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 876 000€ 3 489 000€ 3 194 000€ 3 766 000€ 2 617 000€ 2 751 000€ 4 280 665€
034
B.I.3
Výrobky
19 069 000€ 23 085 000€ 17 040 000€ 11 194 000€ 10 922 000€ 14 231 000€ 3 763 140€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
49€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 2 143 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 2 143 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
144 653 000 € 179 863 000 € 151 705 000 € 151 685 000 € 131 954 000 € 147 497 000 € 138 443 221 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
814 000€ 1 314 000€ 1 128 000€ 246 000€ 407 000€ 739 000€ 19 229 858€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
93 102 000€ 122 129 000€ 81 418 000€ 101 523 000€ 112 812 000€ 96 637 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
34 820 000€ 39 978 000€ 41 772 000€ 37 314 000€ 7 010 000€ 49 127 000€ 118 147 103€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 12 282 000€ 0€ 2 895 000€ 1 027 432€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15 917 000€ 16 442 000€ 15 105 000€ 12 602 000€ 8 830 000€ 994 000€ 38 828€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
22 000 € 75 000 € 82 000 € 18 000 € 10 000 € 13 000 € 7 675 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 000€ 15 000€ 14 000€ 6 000€ 7 000€ 13 000€ 7 675€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 000€ 60 000€ 68 000€ 12 000€ 3 000€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
37 981 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
18 470€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 511€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
329 827 000 € 348 911 000 € 308 869 000 € 306 154 000 € 300 079 000 € 333 103 000 € 247 907 775 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
189 731 000 € 187 601 000 € 178 468 000 € 201 327 000 € 206 327 000 € 215 496 000 € 153 090 489 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 422 €
069
A.I.1
Základné imanie
82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 422€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
70 537 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
69 707€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
830€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 351 000 € 8 281 000 € 8 281 000 € 8 281 000 € 8 281 000 € 8 281 000 € 6 076 455 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 351 000€ 8 281 000€ 8 281 000€ 8 281 000€ 8 281 000€ 8 281 000€ 6 076 455€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
98 568 000 € 96 508 000 € 87 375 000 € 110 234 000 € 115 234 000 € 124 403 000 € 46 810 560 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
98 568 000€ 96 508 000€ 87 375 000€ 110 234 000€ 115 234 000€ 124 403 000€ 46 810 560€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
17 320 515 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
140 096 000 € 161 310 000 € 130 401 000 € 104 827 000 € 90 966 000 € 114 737 000 € 94 817 286 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
15 611 000 € 16 478 000 € 15 779 000 € 13 748 000 € 8 012 000 € 7 495 000 € 6 283 186 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 079 539€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
12 327 000€ 11 715 000€ 5 372 000€ 5 194 000€ 3 491 000€ 3 239 000€ 1 141 321€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 284 000€ 4 763 000€ 10 407 000€ 8 554 000€ 4 521 000€ 4 256 000€ 4 062 326€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 639 000 € 1 511 000 € 745 000 € 0 € 878 000 € 802 000 € 1 021 030 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
67 665€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
479 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 160 000€ 1 511 000€ 745 000€ 0€ 878 000€ 802 000€ 953 365€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
121 846 000 € 143 321 000 € 113 877 000 € 91 079 000 € 82 076 000 € 106 440 000 € 87 513 070 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
88 123 000€ 104 278 000€ 86 374 000€ 55 358 000€ 51 812 000€ 70 740 000€ 82 858 407€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 692 193€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
24 720 000€ 27 141 000€ 21 508 000€ 28 730 000€ 27 826 000€ 32 538 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 887 000€ 4 686 000€ 4 585 000€ 3 914 000€ 1 368 000€ 1 260 000€ 1 227 497€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 693 000€ 1 514 000€ 1 118 000€ 902 000€ 853 000€ 763 000€ 734 951€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 021 000€ 4 941 000€ 292 000€ 2 006 000€ 217 000€ 1 139 000€ 0€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 402 000€ 761 000€ 0€ 169 000€ 22€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 786 000 € 2 870 000 €