Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločenský dom - plus s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 001 998 € 732 912 € 743 265 € 736 144 € 701 085 € 648 017 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
580 854 € 610 122 € 650 885 € 560 418 € 604 794 € 500 316 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
452 923 € 482 191 € 522 954 € 560 418 € 604 794 € 500 316 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
445 257€ 464 590€ 483 922€ 503 253€ 522 585€ 490 063€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 166€ 15 101€ 36 532€ 54 665€ 79 709€ 7 753€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
127 931 € 127 931 € 127 931 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
127 931€ 127 931€ 127 931€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
421 144 € 122 790 € 92 380 € 175 726 € 96 291 € 147 701 €
015
B.I.
Zásoby
299 403€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
45 388 € 28 886 € 27 868 € 30 628 € 39 187 € 39 373 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
34 116€ 27 709€ 26 261€ 29 224€ 38 323€ 38 755€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
9 958€ 178€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 314€ 1 177€ 1 607€ 1 404€ 864€ 440€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
76 353 € 93 904 € 64 512 € 145 098 € 57 104 € 108 328 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
76 353€ 93 904€ 64 512€ 145 098€ 57 104€ 108 328€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 001 998 € 732 912 € 743 265 € 736 144 € 701 085 € 648 017 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
252 698 € 323 158 € 301 726 € 255 626 € 219 376 € 175 604 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
497 911 € 497 911 € 497 911 € 497 911 € 497 911 € 497 911 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
497 911€ 497 911€ 497 911€ 497 911€ 497 911€ 497 911€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
10 390€ 9 319€ 7 014€ 5 201€ 3 013€ 1 514€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-185 144€ -205 503€ -249 299€ -283 737€ -325 319€ -353 802€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-70 459 € 21 431 € 46 100 € 36 251 € 43 771 € 29 981 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
749 300 € 409 754 € 441 539 € 480 518 € 481 709 € 472 413 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
-157€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
667 969 € 408 123 € 437 920 € 478 020 € 478 887 € 471 130 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
14 735€ 80 609€ 27 108€ 34 203€ 32 838€ 28 307€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
7 035€ 14 356€ 9 291€ 6 980€ 6 740€ 4 938€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
956€ 6 445€ 12 389€ 7 471€ 8 338€ 6 654€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
645 243€ 306 713€ 389 132€ 429 366€ 430 971€ 431 231€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 488€ 1 631€ 3 619€ 2 498€ 2 822€ 1 283€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
80 000€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci