Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.08.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 172 222 € 3 315 991 € 4 166 290 € 6 856 191 € 7 780 514 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 912 990 € 3 148 398 € 3 547 895 € 4 195 864 € 4 741 520 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
20 405 € 65 727 € 166 144 € 295 674 €
005
A.I.2
Software
20 405€ 65 727€ 148 751€ 259 831€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€ 35 556€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 393€ 287€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 912 990 € 3 127 993 € 3 482 168 € 4 029 720 € 4 445 846 €
012
A.II.1
Pozemky
155 245€ 155 245€ 155 245€ 155 245€ 155 245€
013
A.II.2
Stavby
2 604 747€ 2 778 836€ 3 039 273€ 3 329 638€ 3 600 821€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
152 998€ 193 912€ 287 650€ 436 941€ 551 398€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
107 896€ 138 382€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
259 229 € 167 043 € 597 780 € 2 655 211 € 2 953 974 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
110 € 5 734 € 4 046 € 2 114 498 € 2 345 974 €
032
B.I.1
Materiál
110€ 2 712€ 240€ 500 655€ 569 411€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
624€ 159 035€ 278 437€
034
B.I.3
Výrobky
1 450 678€ 1 495 104€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 022€ 3 182€ 4 130€ 3 022€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
187 600 € 73 931 € 239 185 € 300 918 € 237 589 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
187 600€ 72 320€ 239 138€ 193 438€ 232 881€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 611€ 1 483€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
47€ 107 480€ 3 225€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
71 519 € 87 378 € 354 549 € 239 795 € 370 411 €
056
B.IV.1
Peniaze
66€ 351€ 1 787€ 2 265€ 4 233€
057
B.IV.2
Účty v bankách
71 453€ 87 027€ 352 762€ 237 530€ 366 178€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 € 550 € 20 615 € 5 116 € 85 020 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3€ 203€ 20 615€ 5 116€ 9 324€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
347€ 75 696€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 172 222 € 3 315 991 € 4 166 290 € 6 856 191 € 7 780 514 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 024 923 € 2 076 031 € 2 655 337 € 3 565 325 € 5 803 672 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
12 687 626 € 12 687 626 € 12 687 626 € 12 687 626 € 12 661 431 €
069
A.I.1
Základné imanie
12 687 626€ 12 687 626€ 12 687 626€ 12 687 626€ 12 661 431€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
530 330 € 530 330 € 530 330 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
530 330€ 530 330€ 530 330€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-10 590 177 € -10 032 289 € -9 768 019 € -7 388 089 € -7 389 105 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 590 177€ -10 032 289€ -9 768 019€ -7 388 089€ -7 389 105€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-72 526 € -579 306 € -794 600 € -2 264 542 € 1 016 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 069 019 € 1 181 960 € 1 452 947 € 3 232 039 € 1 918 681 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
448 726 € 262 666 € 339 432 € 684 088 € 374 772 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 722€ 5 881€ 134 934€ 99 360€ 70 937€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
191 785€ 191 785€ 204 498€ 584 728€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
252 219€ 65 000€ 303 835€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
39 461 € 45 365 € 62 436 € 198 416 € 242 081 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
38 715€ 44 671€ 59 561€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
746€ 694€ 609€ 337€ 677€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 266€ 198 079€ 241 404€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
580 832 € 873 929 € 1 051 079 € 2 279 535 € 1 301 828 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
229 597€ 515 650€ 495 927€ 1 128 101€ 686 818€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
10 774€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
24 016€ 2 675€ 4 345€ 16 711€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
22 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 745€ 966€ 83 841€ 372 565€ 113 801€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 757€ 55 904€ 129 818€ 291 210€ 74 004€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 834€ 4 367€ 33 717€ 135 914€ 55 034€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
267 883€ 294 367€ 281 431€ 340 971€ 355 460€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
70 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
78 280 € 58 000 € 58 006 € 58 827 € 58 161 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6€ 827€ 161€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
58 000€ 58 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
78 280€ 58 000€ 58 000€