Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
01.12.2013
30.11.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 355 865 € 822 411 € 1 475 103 € 1 313 512 € 968 356 € 1 100 234 € 671 052 € 1 287 741 € 1 371 241 € 1 795 458 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 354 869 € 821 333 € 1 474 472 € 1 312 901 € 968 079 € 1 099 939 € 670 763 € 1 286 823 € 1 370 313 € 1 794 433 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 € 39 € 30 839 € 59 504 € 39 € 52 € 115 163 € 29 551 € 57 € 4 595 €
035
B.I.1
Materiál
19€ 39€ 39€ 25€ 39€ 52€ 103€ 51€ 57€ 77€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
30 800€ 59 479€ 115 060€ 29 500€ 4 518€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 740 € 6 426 € 4 821 € 15 941 € 14 058 € 14 292 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 498€ 2 498€ 2 502€ 2 455€ 2 488€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 740€ 3 928€ 2 323€ 13 439€ 11 603€ 11 804€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 335 370 € 806 317 € 1 442 244 € 1 025 953 € 960 956 € 1 035 181 € 532 874 € 1 171 824 € 1 332 217 € 1 752 241 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 227 434 € 763 145 € 1 395 845 € 982 481 € 904 684 € 973 585 € 459 105 € 1 028 909 € 921 061 € 1 341 456 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 227 434€ 763 145€ 1 395 845€ 982 481€ 904 684€ 973 585€ 459 105€ 1 028 909€ 921 061€ 1 341 456€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 646€ 5 843€ 5 793€ 5 742€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
99 290€ 37 329€ 40 606€ 37 730€ 56 272€ 61 596€ 73 769€ 142 915€ 411 156€ 410 785€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
19 480 € 14 977 € 1 389 € 227 444 € 5 344 € 58 280 € 17 905 € 69 507 € 23 981 € 23 305 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 406€ 112€ 417€ 1 682€ 3 243€ 4 119€ 6 536€ 6 792€ 21 279€ 20 543€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14 074€ 14 865€ 972€ 225 762€ 2 101€ 54 161€ 11 369€ 62 715€ 2 702€ 2 762€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
996 € 1 078 € 631 € 611 € 277 € 295 € 289 € 918 € 928 € 1 025 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
996€ 1 078€ 631€ 611€ 277€ 295€ 289€ 918€ 928€ 1 025€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 355 865 € 822 411 € 1 475 103 € 1 313 512 € 968 356 € 1 100 234 € 671 052 € 1 287 741 € 1 371 241 € 1 795 458 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
445 382 € 683 287 € 680 978 € 511 098 € 374 498 € 350 320 € 327 710 € 839 060 € 664 377 € 672 488 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
94 094€ 94 094€ 94 094€ 94 094€ 94 094€ 94 094€ 94 094€ 94 094€ 94 094€ 94 094€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 605 € -1 605 € -1 605 € -1 605 € -1 605 € -1 605 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 605€ -1 605€ -1 605€ -1 605€ -1 605€ -1 605€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
227 918 € 397 797 € 409 702 € 274 705 € 250 527 € 227 919 € 268 603 € 564 586 € 572 696 € 568 903 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
227 918€ 397 797€ 450 387€ 315 390€ 291 212€ 268 603€ 268 603€ 572 696€ 572 696€ 568 903€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-40 685€ -40 685€ -40 685€ -40 684€ -8 110€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
116 067 € 184 093 € 169 879 € 134 996 € 24 179 € 22 609 € -40 685 € 174 682 € -8 111 € 3 793 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
910 483 € 139 124 € 794 125 € 802 414 € 593 858 € 749 914 € 343 342 € 448 681 € 706 864 € 1 122 970 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 422 € 5 071 € 6 312 € 6 406 € 1 473 € 1 258 € 1 013 € 816 € 555 € 580 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 299€ 2 489€ 2 065€ 1 733€ 1 473€ 1 258€ 1 013€ 816€ 555€ 580€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 123€ 2 582€ 4 247€ 4 673€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
870 761 € 120 766 € 476 582 € 767 350 € 460 996 € 727 165 € 331 945 € 437 251 € 306 773 € 689 876 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
858 364 € 112 605 € 456 797 € 736 900 € 310 258 € 423 313 € 326 255 € 397 782 € 301 211 € 661 685 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
858 364€ 112 605€ 456 797€ 736 900€ 310 258€ 423 313€ 326 255€ 397 782€ 301 211€ 661 685€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 341€ 1 084€ 914€ 705€ 143 897€ 297 159€ -1 266€ 453€ 320€ 11 321€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 961€ 3 885€ 4 835€ 4 638€ 3 571€ 3 233€ 3 727€ 5 049€ 2 696€ 9 258€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 273€ 2 861€ 3 521€ 3 338€ 2 715€ 2 771€ 2 665€ 3 690€ 2 014€ 5 430€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
822€ 331€ 10 515€ 21 769€ 555€ 689€ 564€ 30 277€ 532€ 2 182€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
33 300 € 13 287 € 23 322 € 28 658 € 14 756 € 21 491 € 10 384 € 10 614 € 7 120 € 8 125 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 069€ 10 283€ 11 679€ 8 768€ 7 301€ 8 563€ 4 981€ 7 523€ 4 907€ 6 554€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 231€ 3 004€ 11 643€ 19 890€ 7 455€ 12 928€ 5 403€ 3 091€ 2 213€ 1 571€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
287 909€ 116 633€ 392 416€ 424 389€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé