Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
38 003 061 € 37 961 111 € 38 742 471 € 35 795 502 € 27 227 063 € 24 432 653 € 19 585 956 € 16 185 969 € 11 075 773 € 8 932 396 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 775 357 € 27 712 384 € 28 277 708 € 2 092 362 € 2 981 744 € 20 112 992 € 18 461 286 € 14 979 578 € 10 152 874 € 8 482 683 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 774 € 19 354 € 22 697 € 29 510 € 10 226 € 15 354 € 14 969 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
16 774€ 19 354€ 22 697€ 29 510€ 10 226€ 15 354€ 14 969€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
11 868 076 € 12 597 888 € 13 346 781 € 1 287 122 € 1 322 367 € 16 726 138 € 15 074 817 € 11 608 078 € 6 781 374 € 5 111 183 €
012
A.II.1
Pozemky
81 890€ 81 891€ 81 890€ 81 890€ 36 869€ 36 869€ 36 869€ 36 869€ 36 869€ 36 869€
013
A.II.2
Stavby
11 388 458€ 12 007 508€ 12 648 574€ 728 871€ 809 895€ 890 919€ 972 380€ 1 054 123€ 1 136 575€ 1 216 163€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
222 153€ 332 914€ 446 497€ 306 541€ 263 162€ 256 413€ 196 564€ 106 032€ 64 032€ 87 892€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ -24 493€ -918€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 755€ 5 755€ 15 329 496€ 13 681 056€ 10 199 531€ 5 331 457€ 3 557 818€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
167 420€ 167 420€ 167 420€ 167 420€ 212 441€ 212 441€ 212 441€ 212 441€ 212 441€ 212 441€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
15 890 507 € 15 095 142 € 14 908 230 € 775 730 € 1 649 151 € 3 371 500 € 3 371 500 € 3 371 500 € 3 371 500 € 3 371 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
554 918€ 775 730€ 1 649 151€ 3 371 500€ 3 371 500€ 3 371 500€ 3 371 500€ 3 371 500€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
15 890 507€ 15 095 142€ 14 353 312€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 185 098 € 10 176 246 € 10 293 704 € 33 647 228 € 24 204 669 € 4 306 812 € 1 134 442 € 1 206 391 € 919 244 € 447 191 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 742 163 € 9 729 818 € 9 739 276 € 20 943 797 € 14 898 430 € 26 439 €
035
B.I.1
Materiál
28 407€ 22 269€ 30 986€ 60 695€ 21 611€ 14 642€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 713 756€ 9 707 549€ 9 708 290€ 20 883 102€ 14 876 819€ 11 797€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
281 198 € 402 188 € 538 561 € 12 549 794 € 9 239 952 € 4 158 662 € 1 093 497 € 1 119 615 € 908 697 € 442 799 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
105 642 € 134 555 € 268 511 € 568 205 € 2 266 716 € 1 716 387 € 258 530 € 151 183 € 256 961 € 103 635 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
105 642€ 134 555€ 268 511€ 568 205€ 2 266 716€ 1 716 387€ 258 530€ 151 183€ 256 961€ 103 635€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
161 119€ 176 367€ 216 384€ 216 384€ 216 384€ 158 929€ 93 819€ 54 850€ 19 300€ 5 800€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 437€ 25 664€ 53 666€ 102 971€ 50 558€ 91 087€ 73 614€ 308 881€ 194 881€ 37 613€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
65 602€ 11 662 234€ 6 706 294€ 2 192 259€ 667 534€ 604 701€ 437 555€ 295 751€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
161 737 € 44 240 € 15 867 € 153 637 € 66 287 € 121 711 € 40 945 € 86 776 € 10 547 € 4 392 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 159€ 13 612€ 339€ 45 702€ 8 299€ 12 981€ 15 403€ 7 857€ 3 304€ 2 550€
073
B.V.2.
Účty v bankách
150 578€ 30 628€ 15 528€ 107 935€ 57 988€ 108 730€ 25 542€ 78 919€ 7 243€ 1 842€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
42 606 € 72 481 € 171 059 € 55 912 € 40 650 € 12 849 € -9 772 € 3 655 € 2 522 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 515€ 36 930€ 19 398€ 28 106€ 13 850€ 15 311€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
-9 772€ 3 655€ 2 522€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
40 091€ 35 551€ 151 661€ 27 806€ -2 462€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
26 800€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
38 003 061 € 37 961 111 € 38 742 471 € 35 795 502 € 27 227 063 € 24 432 653 € 19 585 956 € 16 185 969 € 11 075 773 € 8 932 396 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-31 230 937 € -27 134 938 € -22 927 240 € -17 383 711 € -11 269 884 € -5 091 462 € -1 744 416 € 505 121 € 2 012 957 € 2 852 169 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 606 741€ 1 606 741€ 1 606 741€ 1 606 741€ 1 606 741€ 1 606 741€ 1 606 741€ 1 606 741€ 1 606 741€ 1 606 741€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 665 € 664 € 665 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 665€ 664€ 665€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-3 371 500 € -3 371 500 € -2 816 582 € -2 595 770 € -1 722 349 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-3 371 500€ -3 371 500€ -2 816 582€ -2 595 770€ -1 722 349€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-25 377 483 € -21 724 738 € -16 401 986 € -11 161 580 € -6 705 507 € -3 358 461 € -1 108 924 € 397 952 € 1 238 123 € 1 941 191 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-5 826 631€ -2 173 886€ 3 148 866€ 3 148 866€ 3 148 866€ 3 148 866€ 3 148 866€ 3 148 866€ 3 148 865€ 3 148 866€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-19 550 852€ -19 550 852€ -19 550 852€ -14 310 446€ -9 854 373€ -6 507 327€ -4 257 790€ -2 750 914€ -1 910 742€ -1 207 675€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-4 095 999 € -3 652 745 € -5 322 718 € -5 240 406 € -4 456 074 € -3 347 046 € -2 249 537 € -1 506 876 € -839 211 € -703 067 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
68 880 649 € 64 674 726 € 61 195 723 € 52 652 559 € 37 917 628 € 28 892 131 € 20 645 722 € 14 943 533 € 8 325 718 € 5 286 640 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
67 598 145 € 63 785 735 € 60 121 668 € 51 690 180 € 36 970 071 € 28 297 992 € 19 894 244 € 14 039 484 € 7 687 009 € 5 092 724 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
79 795 € 81 024 € 81 024 € 81 024 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
79 795€ 81 024€ 81 024€ 81 024€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
67 491 168€ 51 574 975€ 13 770 393€ 28 120 106€ 19 829 501€ 13 958 773€ 7 602 178€ 5 000 878€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
63 682 670€ 60 003 298€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
25 953€ 22 041€ 19 926€ 15 398€ 8 987€ 4 683€ 1 374€ -313€ -5€ -15€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
81 024€ 81 024€ 98 444€ 99 807€ 23 190 691€ 173 203€ -16 426€ 3 812€ 10 837€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 39 426€ 25 831€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 236 712 € 784 599 € 1 018 110 € 897 104 € 902 091 € 524 372 € 694 321 € 893 767 € 636 277 € 192 101 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
779 940 € 572 087 € 831 712 € 657 149 € 699 707 € 394 775 € 579 026 € 798 686 € 568 165 € 124 592 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
779 940€ 572 087€ 831 712€ 657 149€ 699 707€ 394 775€ 579 026€ 798 686€ 568 165€ 124 592€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
51 073€ 51 073€ 51 073€ 51 073€ 59 073€ 59 073€ 59 073€ 59 073€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
64 230€ 44 240€ 36 605€ 97 614€ 61 698€ 42 007€ 30 937€ 21 468€ 4 921€ 4 746€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
326 816€ 152 588€ 57 922€ 58 943€ 37 570€ 25 117€ 19 159€ 11 775€ 3 140€ 3 072€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
55 331€ 8 080€ 40 798€ 16 985€ 9 496€ 8 391€ 6 126€ 2 765€ 978€ 618€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 395€ 7 604€ 15 340€ 42 547€ 3 009€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
45 792 € 104 392 € 55 945 € 65 275 € 45 466 € 30 341 € 31 326 € 10 282 € 2 432 € 1 815 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
31 326€ 10 282€ 2 432€ 1 815€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
45 792€ 104 392€ 55 945€ 65 275€ 45 466€ 30 341€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
353 349 € 421 323 € 473 988 € 526 654 € 579 319 € 631 984 € 684 650 € 737 315 € 737 098 € 793 587 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-217€ 3 607€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
353 349€ 421 323€ 473 988€ 526 654€ 579 319€ 631 984€ 684 650€ 737 315€ 737 315€ 789 980€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé