Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 019 157€ 8 020 538€ 3 636 124€ 165 396€ 62 385€ 119 680€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 535 736 € 1 933 061 € 2 384 806 € 2 048 200 € 8 118 349 € 3 691 293 € 570 565 € 146 760 € 88 996 € 88 965 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
89 633€ 193 001€ 167 081€ 54 198€ 6 947 856€ 386 010€ 446 132€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
970 252€ 468 301€ 532 208€ 672 124€ 397 652€ 158 640€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 335 557€ 907 162€ 1 319 868€ 1 240 669€ 701 830€ 3 091 474€ 67 156€ 146 081€ 34 231€ 34 997€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
238€ 678€ 2 039€ 149€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 000€ 500€ 537€ 1 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
137 056€ 363 419€ 363 610€ 81 060€ 71 011€ 55 169€ 57 277€ 142€ 53 265€ 53 968€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 301 315 € 3 335 263 € 4 541 779 € 4 623 749 € 10 391 943 € 5 171 329 € 1 466 883 € 815 318 € 464 267 € 456 513 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
117 668€ 74 654€ 91 214€ 77 041€ 3 439 249€ 86 952€ 119 806€ 47 886€ 16 978€ 575€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 005 740€ 512 130€ 1 028 219€ 1 423 164€ 1 396 014€ 645 621€ 339 965€ 302 038€ 87 329€ 105 103€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 042 469€ 828 658€ 1 085 268€ 1 151 046€ 4 164 536€ 590 361€ 251 220€ 140 675€ 147 308€ 119 463€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 321 803 € 1 042 966 € 1 500 068 € 1 722 779 € 1 139 652 € 809 446 € 608 215 € 205 544 € 96 439 € 105 380 €
16
E.1.
Mzdové náklady
964 749€ 767 263€ 1 080 958€ 1 249 944€ 825 502€ 582 679€ 441 991€ 146 834€ 68 479€ 75 462€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
326 128€ 261 370€ 357 867€ 426 787€ 284 183€ 202 240€ 143 413€ 50 471€ 23 819€ 25 484€
19
E.4.
Sociálne náklady
30 926€ 14 333€ 61 243€ 46 048€ 29 967€ 24 527€ 22 811€ 8 239€ 4 141€ 4 434€
20
F.
Dane a poplatky
10 364€ 9 427€ 10 873€ 5 468€ 6 057€ 10 066€ 5 646€ 7 490€ 2 430€ 14 287€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
755 566€ 757 992€ 777 909€ 189 206€ 162 799€ 142 796€ 117 569€ 98 263€ 102 927€ 101 519€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
755 566€ 757 992€ 777 909€ 189 206€ 162 799€ 142 796€ 117 569€ 98 263€ 102 927€ 101 519€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9€ 520€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
96€ 72 178€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 609€ 37 258€ 48 228€ 55 045€ 83 627€ 2 886 087€ 24 462€ 13 422€ 10 336€ 10 186€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 765 579 € -1 402 202 € -2 156 973 € -2 575 549 € -2 273 594 € -1 480 036 € -896 318 € -668 558 € -375 271 € -367 548 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
229 803 € 153 700 € -183 505 € -684 111 € -952 461 € 2 313 190 € -197 703 € -344 518 € -217 384 € -190 144 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 131 331 € 1 175 851 € 1 161 999 € 715 959 € 347 238 € 65 655 € 52 129 € 46 237 € 32 184 € 13 906 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 131 328 € 1 175 851 € 1 162 002 € 715 959 € 347 241 € 65 655 € 51 994 € 46 237 € 32 184 € 11 669 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 131 328€ 1 175 851€ 1 162 002€ 715 959€ 347 241€ 65 655€ 51 994€ 46 237€ 32 184€ 11 669€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ -3€ -3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
135€ 2 237€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 461 751 € 3 426 394 € 4 327 744 € 3 380 816 € 2 529 718 € 1 929 785 € 1 402 468 € 883 595 € 496 124 € 349 425 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 460 498 € 3 425 000 € 4 326 239 € 3 379 418 € 2 528 398 € 1 928 840 € 1 401 075 € 878 474 € 495 563 € 349 060 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 424 602€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 460 498€ 398€ 4 326 239€ 3 379 418€ 2 528 398€ 1 928 840€ 1 401 075€ 878 474€ 495 563€ 349 060€
52
O.
Kurzové straty
1€ 16€ 21€ 40€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 253€ 1 394€ 1 504€ 1 382€ 1 299€ 945€ 1 353€ 5 121€ 561€ 365€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 330 420 € -2 250 543 € -3 165 745 € -2 664 857 € -2 182 480 € -1 864 130 € -1 350 339 € -837 358 € -463 940 € -335 519 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-4 095 999 € -3 652 745 € -5 322 718 € -5 240 406 € -4 456 074 € -3 344 166 € -2 246 657 € -1 505 916 € -839 211 € -703 067 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 095 999 € -3 652 745 € -5 322 718 € -5 240 406 € -4 456 074 € -3 347 046 € -2 249 537 € -1 506 876 € -839 211 € -703 067 €