Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COON spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 354 821 € 12 348 930 € 18 803 814 € 13 818 749 € 12 429 192 € 8 246 735 € 7 522 739 € 6 226 961 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
42 828 € 1 508 306 € 13 024 711 € 10 289 092 € 9 366 561 € 6 427 002 € 5 615 144 € 4 587 322 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 160 € 3 000 € 3 840 € 116 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 160€ 3 000€ 3 840€ 116€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
40 668 € 1 505 306 € 13 020 871 € 10 289 092 € 9 366 561 € 6 427 002 € 5 615 144 € 4 587 206 €
012
A.II.1
Pozemky
15 117€ 306 278€ 2 168 546€ 1 684 175€ 1 568 646€ 882 613€ 851 227€ 621 467€
013
A.II.2
Stavby
1 111 104€ 8 151 173€ 5 888 905€ 4 543 875€ 2 659 116€ 2 806 644€ 2 865 104€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
293€ 62 666€ 1 904 698€ 2 100 949€ 2 022 479€ 1 756 245€ 1 491 677€ 1 033 101€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 258€ 25 258€ 796 454€ 615 063€ 1 231 561€ 1 129 028€ 465 596€ 66 934€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
600€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 269 495 € 10 826 312 € 5 770 774 € 3 517 460 € 3 054 173 € 1 812 133 € 1 903 316 € 1 633 899 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
64 € 1 114 304 € 858 568 € 656 832 € 365 928 € 304 155 € 283 871 €
035
B.I.1
Materiál
64€ 25 326€ 15 511€ 28 736€ 19 861€ 40 298€ 24 332€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 088 978€ 843 057€ 628 096€ 346 067€ 263 857€ 259 539€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 897 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
6 897€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 187 937 € 10 519 504 € 3 226 695 € 2 041 351 € 1 960 083 € 983 020 € 1 418 687 € 1 014 473 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
90 847 € 10 135 347 € 3 219 999 € 2 025 775 € 1 942 835 € 979 829 € 1 337 388 € 819 513 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
90 847€ 10 135 347€ 3 219 999€ 2 025 775€ 1 942 835€ 979 829€ 1 337 388€ 819 513€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
41€ 42€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
93 530€ 384 115€ 10 898€ 2 508€ 62 628€ 163 659€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 003 519€ 6 696€ 15 576€ 6 350€ 683€ 18 671€ 31 301€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
81 558 € 299 847 € 1 429 775 € 617 541 € 437 258 € 463 185 € 180 474 € 335 555 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 252€ 289 742€ 1 006 071€ 370 121€ 142 981€ 55 970€ 77 679€ 52 786€
073
B.V.2.
Účty v bankách
80 306€ 10 105€ 423 704€ 247 420€ 294 277€ 407 215€ 102 795€ 282 769€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
42 498 € 14 312 € 8 329 € 12 197 € 8 458 € 7 600 € 4 279 € 5 740 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
734€ 805€ 8 329€ 12 197€ 8 458€ 7 600€ 4 279€ 4 769€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
41 764€ 13 507€ 971€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 354 821 € 12 348 930 € 18 803 814 € 13 818 749 € 12 429 192 € 8 246 735 € 7 522 739 € 6 226 961 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 181 933 € 2 533 713 € 5 253 314 € 4 236 725 € 3 005 137 € 2 020 596 € 1 958 423 € 1 627 404 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-93 360€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
300 000€ 300 000€ 150 000€ 550 417€ 670 418€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 541 € 10 541 € 10 541 € 10 541 € 10 541 € 10 541 € 10 541 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 541€ 10 541€ 10 541€ 10 541€ 10 541€ 10 541€ 10 541€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 286 516 € 3 010 948 € 3 500 070 € 2 594 596 € 1 761 623 € 1 101 459 € 939 805 € 752 135 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 286 516€ 3 010 948€ 3 500 070€ 2 594 596€ 1 761 623€ 1 101 459€ 939 805€ 752 135€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-215 124 € -587 776 € 1 642 703 € 1 231 588 € 832 973 € 658 596 € 451 020 € 197 547 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
172 888 € 9 815 217 € 13 548 629 € 9 581 459 € 9 422 806 € 6 225 076 € 5 563 378 € 4 597 754 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 788 € 3 713 € 142 337 € 549 678 € 431 103 € 475 201 € 485 848 € 288 402 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
280 494 € 284 664 € 153 870 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
280 494€ 284 664€ 153 870€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 788€ 3 713€ 3 363€ 2 662€ 2 068€ 1 568€ 1 146€ 952€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
40 379€ 414 675€ 310 406€ 84 847€ 110 228€ 68 173€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
98 595€ 132 341€ 118 629€ 108 292€ 89 810€ 65 407€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
5 645 600€ 6 822 400€ 5 038 442€ 4 535 832€ 2 406 287€ 1 550 287€ 2 198 287€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
165 723 € 1 513 664 € 3 282 065 € 1 751 601 € 2 031 240 € 1 566 741 € 1 583 122 € 899 850 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
149 563 € 40 302 € 666 812 € 425 268 € 943 559 € 860 773 € 894 048 € 712 298 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
149 563€ 40 302€ 666 812€ 425 268€ 943 559€ 860 773€ 894 048€ 712 298€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 172€ 513 600€ 588 595€ 860 145€ 861 468€ 446 578€ 426 996€ 126 450€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
510€ 1 578€ 43 502€ 32 347€ 27 238€ 21 350€ 16 929€ 9 415€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
341€ 1 143€ 27 041€ 18 542€ 15 119€ 10 804€ 9 044€ 5 682€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
137€ 957 574€ 1 934 342€ 169 212€ 46 656€ 93 480€ 64 242€ 44 037€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-533€ 21 773€ 246 087€ 137 200€ 133 756€ 171 863€ 1 968€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 377 € 11 716 € 27 468 € 13 195 € 15 315 € 10 253 € 5 509 € 4 385 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 377€ 11 716€ 27 468€ 10 495€ 12 815€ 10 253€ 5 509€ 4 385€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 700€ 2 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 640 524€ 3 274 359€ 1 828 543€ 2 409 316€ 1 766 594€ 1 938 612€ 1 206 830€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
400 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 871 € 565 € 1 249 € 1 063 € 938 € 1 803 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 871€ 565€ 1 249€ 1 063€ 938€ 1 803€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé