Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OMOSS spol. s r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 985 848 € 4 475 428 € 4 599 810 € 5 023 383 € 4 719 324 € 5 186 252 € 4 818 755 € 5 920 915 € 6 144 148 € 5 461 122 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 425 571 € 2 569 267 € 2 755 845 € 2 907 826 € 2 960 842 € 3 195 297 € 3 385 100 € 3 601 314 € 3 809 132 € 4 047 256 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
605 € 1 611 € 2 616 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
605€ 1 611€ 2 616€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 419 334 € 2 563 030 € 2 749 608 € 2 901 589 € 2 954 605 € 3 189 060 € 3 378 863 € 3 594 472 € 3 801 284 € 4 038 403 €
012
A.II.1
Pozemky
11 167€ 11 167€ 11 167€ 33 084€ 33 084€ 67 597€ 67 597€ 67 597€ 63 771€ 63 771€
013
A.II.2
Stavby
2 372 288€ 2 496 129€ 2 619 969€ 2 766 322€ 2 893 628€ 3 066 531€ 3 199 439€ 3 332 347€ 3 465 256€ 3 598 164€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 399€ 47 254€ 67 122€ 89 198€ 16 316€ 54 268€ 111 163€ 193 864€ 269 927€ 375 804€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 480€ 8 480€ 51 350€ 12 985€ 11 577€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 666€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 237 € 6 237 € 6 237 € 6 237 € 6 237 € 6 237 € 6 237 € 6 237 € 6 237 € 6 237 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
6 237€ 6 237€ 6 237€ 6 237€ 6 237€ 6 237€ 6 237€ 6 237€ 6 237€ 6 237€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 554 541 € 1 901 462 € 1 770 017 € 2 105 863 € 1 751 044 € 1 979 454 € 1 422 122 € 2 309 879 € 2 321 322 € 1 398 003 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
60 327 € 59 727 € 67 979 € 84 193 € 95 673 € 107 713 € 115 339 € 1 045 618 € 938 249 € 112 907 €
035
B.I.1
Materiál
5 868€ 6 450€ 13 462€ 31 648€ 41 302€ 49 443€ 53 889€ 41 048€ 43 585€ 51 423€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
116 810€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
54 459€ 53 277€ 54 517€ 52 545€ 54 371€ 58 270€ 61 450€ 887 760€ 894 664€ 61 484€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
269 733 € 280 563 € 165 420 € 155 515 € 293 141 € 184 316 € 153 948 € 153 948 € 472 219 € 58 949 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
133 963 € 133 963 € 117 605 € 105 322 € 259 228 € 173 948 € 153 948 € 153 948 € 461 758 € 36 232 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
133 963€ 133 963€ 117 605€ 105 322€ 259 228€ 173 948€ 153 948€ 153 948€ 461 758€ 36 232€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
135 770€ 146 600€ 47 815€ 50 193€ 33 913€ 10 368€ 10 461€ 22 717€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 220 688 € 1 554 446 € 1 509 968 € 1 854 164 € 1 286 618 € 1 663 019 € 1 003 756 € 945 561 € 896 079 € 1 207 227 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
781 032 € 983 068 € 875 504 € 918 612 € 637 737 € 834 843 € 332 257 € 557 863 € 623 684 € 807 677 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
781 032€ 983 068€ 875 504€ 918 612€ 637 737€ 834 843€ 332 257€ 557 863€ 623 684€ 807 677€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
82 911€ 170 786€ 28 525€ 442 578€ 139 799€ 141 587€ 200 014€ 9 269€ 103 742€ 359 274€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
317 055€ 398 305€ 531 645€ 429 655€ 504 854€ 666 785€ 420 141€ 367 085€ 164 669€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 546€ 193€ 54 700€ 10 225€ 481€ 6 960€ 27 355€ 7 312€ 1 816€ 37 760€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
36 144€ 2 094€ 19 594€ 53 094€ 3 747€ 12 844€ 23 989€ 4 032€ 2 168€ 2 516€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 793 € 6 726 € 26 650 € 11 991 € 75 612 € 24 406 € 149 079 € 164 752 € 14 775 € 18 920 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 742€ 5 695€ 25 599€ 8 886€ 8 941€ 23 409€ 23 575€ 9 980€ 10 610€ 3 778€
073
B.V.2.
Účty v bankách
51€ 1 031€ 1 051€ 3 105€ 66 671€ 997€ 125 504€ 154 772€ 4 165€ 15 142€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 736 € 4 699 € 73 948 € 9 694 € 7 438 € 11 501 € 11 533 € 9 722 € 13 694 € 15 863 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
753€ 891€ 961€ 2 029€ 3 188€ 2 420€ 5 438€ 2 171€ 6 118€ 5 449€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 983€ 3 808€ 72 987€ 7 665€ 4 250€ 9 081€ 6 095€ 7 551€ 7 576€ 10 414€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 985 848 € 4 475 428 € 4 599 810 € 5 023 383 € 4 719 324 € 5 186 252 € 4 818 755 € 5 920 915 € 6 144 148 € 5 461 122 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
95 386 € 225 790 € 522 898 € 646 866 € 841 857 € 1 024 882 € 1 024 495 € 1 503 089 € 1 288 151 € 582 954 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
544 309 € 544 309 € 544 309 € 544 309 € 544 309 € 172 609 € 172 609 € 172 609 € 172 609 € 172 609 €
082
A.I.1
Základné imanie
544 309€ 544 309€ 544 309€ 544 309€ 544 309€ 172 609€ 172 609€ 172 609€ 172 609€ 172 609€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
470 184€ 470 184€ 470 184€ 470 184€ 470 184€ 470 184€ 470 184€ 470 184€ 470 184€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
17 287 € 17 287 € 17 287 € 17 287 € 17 287 € 17 261 € 17 261 € 17 261 € 17 261 € 17 261 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
17 287€ 17 287€ 17 287€ 17 287€ 17 287€ 17 261€ 17 261€ 17 261€ 17 261€ 17 261€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-6 897 € -6 897 € -6 897 € -6 897 € -6 897 € -6 897 € -6 897 € -6 897 € -6 897 € -6 897 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-6 897€ -6 897€ -6 897€ -6 897€ -6 897€ -6 897€ -6 897€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-6 897€ -6 897€ -6 897€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-801 613 € -501 985 € -378 017 € -288 426 € 10 474 € 371 338 € 849 932 € 634 994 € 399 981 € 281 052 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-105 400€ -105 400€ -105 400€ -105 400€ 10 474€ 371 338€ 849 932€ 634 994€ 399 981€ 281 052€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-696 213€ -396 585€ -272 617€ -183 026€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-127 884 € -297 108 € -123 968 € -89 591 € -193 500 € 387 € -478 594 € 214 938 € 235 013 € 118 929 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 802 603 € 3 105 947 € 2 877 389 € 3 120 557 € 2 565 001 € 2 780 900 € 2 335 027 € 2 865 691 € 3 211 635 € 3 140 558 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
35 556 € 36 401 € 35 646 € 35 631 € 34 456 € 33 176 € 46 522 € 39 315 € 29 222 € 33 141 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
5 460 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 460€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 637€ 7 775€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
35 556€ 36 401€ 35 646€ 35 631€ 34 456€ 33 176€ 31 860€ 30 553€ 29 222€ 27 681€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
8 025€ 987€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
558 € 1 777 € 3 550 € 9 809 € 5 913 € 4 900 € 5 600 € 6 200 € 11 250 € 4 831 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
558€ 1 777€ 3 550€ 9 809€ 5 913€ 4 900€ 5 600€ 6 200€ 11 250€ 4 831€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
95 495€ 190 989€ 286 485€ 47 252€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 866 798 € 2 228 185 € 2 197 701 € 2 726 074 € 2 491 946 € 2 318 933 € 2 059 080 € 2 496 603 € 2 689 180 € 2 318 457 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
549 856 € 934 158 € 887 684 € 1 383 112 € 923 913 € 942 218 € 667 042 € 902 786 € 1 187 450 € 776 496 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
549 856€ 934 158€ 887 684€ 1 383 112€ 923 913€ 942 218€ 667 042€ 902 786€ 1 187 450€ 776 496€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
798€ 12 074€ 157 849€ 54 150€ 65 598€ 256 777€ 103 880€ 224 780€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 257 039€ 1 257 039€ 1 257 039€ 1 257 039€ 1 257 040€ 1 257 040€ 1 257 039€ 1 257 039€ 1 257 039€ 1 257 039€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 849€ 13 166€ 20 825€ 27 205€ 24 906€ 29 246€ 33 024€ 32 676€ 31 036€ 24 408€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 248€ 19 522€ 11 494€ 14 500€ 13 356€ 14 874€ 16 569€ 15 471€ 15 376€ 11 410€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
19 605€ 3 099€ 17 549€ 26 976€ 108 882€ 20 836€ 18 170€ 24 540€ 92 899€ 22 324€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
201€ 1 201€ 2 312€ 5 168€ 6 000€ 569€ 1 638€ 7 314€ 1 500€ 2 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
370 601 € 369 270 € 29 689 € 38 405 € 32 686 € 29 961 € 32 858 € 28 001 € 27 648 € 27 192 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
370 601€ 369 270€ 29 689€ 38 405€ 32 686€ 29 961€ 32 858€ 28 001€ 27 648€ 27 192€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
115 590€ 206 314€ 286 803€ 227 436€ 393 930€ 95 472€ 104 583€ 167 850€ 709 685€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
413 500€ 264 000€ 324 000€ 83 202€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 087 859 € 1 143 691 € 1 199 523 € 1 255 960 € 1 312 466 € 1 380 470 € 1 459 233 € 1 552 135 € 1 644 362 € 1 737 610 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
605€ 1 278€ 913€ 1 368€ 1 022€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 087 859€ 1 143 691€ 1 199 523€ 1 255 355€ 1 311 188€ 1 379 557€ 1 457 865€ 1 551 113€ 1 644 362€ 1 737 610€