Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 165 532 € 2 630 727 € 3 123 340 € 3 307 584 € 3 499 578 € 2 947 264 € 2 497 193 € 2 263 646 € 2 198 342 € 1 496 609 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 157 647 € 1 284 311 € 1 366 692 € 1 634 506 € 1 797 203 € 1 438 826 € 1 129 359 € 1 003 906 € 1 007 716 € 547 877 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 157 647 € 1 284 311 € 1 366 692 € 1 634 506 € 1 797 203 € 1 438 826 € 1 129 359 € 1 003 906 € 1 007 716 € 547 877 €
012
A.II.1
Pozemky
138 296€ 138 295€ 138 295€ 138 295€ 138 296€ 138 296€ 138 295€ 138 296€ 137 500€ 27 500€
013
A.II.2
Stavby
865 785€ 933 774€ 1 001 763€ 1 159 049€ 1 230 984€ 824 002€ 572 097€ 595 890€ 615 289€ 334 836€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
153 566€ 212 242€ 226 634€ 337 162€ 427 878€ 236 455€ 307 467€ 257 820€ 252 608€ 140 519€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
45€ 240 073€ 111 500€ 11 900€ 2 319€ 45 022€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 993 012 € 1 338 770 € 1 750 185 € 1 662 971 € 1 696 384 € 1 498 123 € 1 362 989 € 1 254 729 € 1 185 067 € 945 252 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 658 875 € 1 172 401 € 1 598 413 € 1 512 588 € 1 509 825 € 1 272 406 € 979 433 € 923 282 € 941 371 € 642 386 €
035
B.I.1
Materiál
989€ 901€ 803€ 815€ 437€ 528€ 1 004€ 307€ 1 071€ 946€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
30 765€ 19 570€ 25 372€ 3 186€ 18 420€ 3 927€ 3 374€ 415€ 836€ 624€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 627 055€ 1 151 864€ 1 572 172€ 1 508 521€ 1 490 902€ 1 267 885€ 974 989€ 922 494€ 939 398€ 640 750€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
127 € 64 € 349 € 132 € 1 208 € 25 195 € 40 631 € 43 395 € 45 964 € 48 470 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
21 389 € 36 513 € 39 832 € 43 152 € 46 471 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 389€ 36 513€ 39 832€ 43 152€ 46 471€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
127€ 64€ 349€ 132€ 1 208€ 3 806€ 4 118€ 3 563€ 2 812€ 1 999€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
316 636 € 145 759 € 140 346 € 134 373 € 154 037 € 181 573 € 126 134 € 180 587 € 193 737 € 205 868 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
299 236 € 136 134 € 123 983 € 108 117 € 109 468 € 153 384 € 94 453 € 161 426 € 120 352 € 129 688 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
299 236€ 136 134€ 123 983€ 108 117€ 109 468€ 153 384€ 94 453€ 161 426€ 120 352€ 129 688€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
6 926€ 4 826€ 876€ 255€ 28 255€ 7 206€ 20 605€ 28 200€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 368€ 4 409€ 15 163€ 14 797€ 3 618€ 4 053€ 3 324€ 5 277€ 30 122€ 6 776€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 106€ 390€ 324€ 11 459€ 40 951€ 23 881€ 102€ 6 678€ 22 658€ 41 204€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 374 € 20 546 € 11 077 € 15 878 € 31 314 € 18 949 € 216 791 € 107 465 € 3 995 € 48 528 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 732€ 6 176€ 5 769€ 15 878€ 9 993€ 3 715€ 578€ 1 204€ 3 609€ 1 621€
073
B.V.2.
Účty v bankách
13 642€ 14 370€ 5 308€ 21 321€ 15 234€ 216 213€ 106 261€ 386€ 46 907€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 873 € 7 646 € 6 463 € 10 107 € 5 991 € 10 315 € 4 845 € 5 011 € 5 559 € 3 480 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
371€ 168€ 385€ 161€ 404€ 1€ 221€ 130€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 891€ 6 925€ 4 899€ 8 603€ 4 858€ 8 788€ 4 284€ 4 305€ 4 513€ 3 155€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
611€ 553€ 1 179€ 1 343€ 729€ 1 526€ 340€ 576€ 1 046€ 325€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 165 532 € 2 630 727 € 3 123 340 € 3 307 584 € 3 499 578 € 2 947 264 € 2 497 193 € 2 263 646 € 2 198 342 € 1 496 609 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
273 686 € 204 358 € 287 973 € 393 269 € 390 678 € 324 290 € 291 177 € 838 582 € 733 569 € 648 570 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
73 027 € 73 027 € 73 027 € 73 027 € 73 027 € 73 027 € 73 027 € 73 027 € 73 027 € 73 027 €
082
A.I.1
Základné imanie
73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€ 73 027€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
40 496 € 40 496 € 40 497 € 40 497 € 40 496 € 40 497 € 40 497 € 40 497 € 40 497 € 40 497 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
40 496€ 40 496€ 40 497€ 40 497€ 40 496€ 40 497€ 40 497€ 40 497€ 40 497€ 40 497€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
90 835 € 174 449 € 279 745 € 277 154 € 210 766 € 109 115 € 69 288 € 620 044 € 535 046 € 472 066 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
279 745€ 279 745€ 279 745€ 277 154€ 210 766€ 109 115€ 69 288€ 620 044€ 535 046€ 472 066€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-188 910€ -105 296€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
69 328 € -83 614 € -105 296 € 2 591 € 66 389 € 101 651 € 108 365 € 105 014 € 84 999 € 62 980 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 882 118 € 2 408 618 € 2 834 510 € 2 913 579 € 3 108 900 € 2 622 974 € 2 204 864 € 1 424 373 € 1 459 553 € 835 183 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
891 693 € 916 509 € 863 149 € 872 777 € 848 040 € 777 634 € 706 483 € 1 642 € 386 € 53 398 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 324€ 36 648€ 33 558€ 6 426€ 53 374€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 152€ 7 642€ 7 372€ 6 936€ 5 562€ 4 337€ 3 421€ 1 642€ 386€ 24€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
870 510€ 870 510€ 820 510€ 857 460€ 840 464€ 771 263€ 703 062€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 707€ 1 709€ 1 709€ 1 955€ 2 014€ 2 034€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
16 050€ 95 562€ 174 698€ 133 144€ 51 694€ 82 738€ 126 518€ 34 552€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 970 709 € 1 457 821 € 1 901 661 € 1 781 101 € 2 015 770 € 1 631 861 € 1 401 049 € 1 334 156 € 1 229 499 € 714 597 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 829 905 € 1 334 985 € 1 771 382 € 1 676 649 € 1 947 679 € 1 549 609 € 1 295 733 € 1 216 570 € 1 202 512 € 692 644 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 829 905€ 1 334 985€ 1 771 382€ 1 676 649€ 1 947 679€ 1 549 609€ 1 295 733€ 1 216 570€ 1 202 512€ 692 644€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 677€ 28 131€ 25 166€ 28 178€ 22 997€ 19 728€ 25 760€ 21 889€ 14 228€ 12 172€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 130€ 17 255€ 15 196€ 17 495€ 14 171€ 12 170€ 19 672€ 11 865€ 8 666€ 683€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
64 649€ 14 872€ 18 128€ 39 589€ 30 642€ 40 054€ 59 884€ 34 888€ 3 758€ 9 098€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
26 348€ 62 578€ 71 789€ 19 190€ 281€ 10 300€ 48 944€ 335€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 633 € 18 238 € 21 388 € 13 533 € 12 422 € 17 143 € 14 594 € 5 837 € 11 464 € 10 820 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
19 633€ 18 238€ 19 188€ 11 433€ 10 322€ 15 143€ 12 594€ 3 837€ 11 464€ 10 820€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 200€ 2 100€ 2 100€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
83€ 16 050€ 32 262€ 150 606€ 57 970€ 63 192€ 31 044€ 91 686€ 21 816€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
9 728 € 17 751 € 857 € 736 € 1 152 € 691 € 5 220 € 12 856 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 061€ 1 584€ 857€ 736€ 1 152€ 691€ 5 220€ 12 856€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 667€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 667€ 10 500€