Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 372 148 € 3 301 295 € 2 858 388 € 3 009 123 € 3 231 827 € 2 388 775 € 1 767 751 € 1 517 511 € 1 304 631 € 1 056 604 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 011 187 € 622 147 € 645 416 € 507 849 € 257 720 € 255 133 € 288 379 € 151 573 € 125 346 € 121 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
611 187 € 431 147 € 478 416 € 497 849 € 247 720 € 245 133 € 288 379 € 151 573 € 125 346 € 121 679 €
012
A.II.1
Pozemky
143 475€
013
A.II.2
Stavby
222 030€ 228 155€ 234 280€ 240 405€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
245 682€ 202 992€ 244 136€ 257 444€ 247 720€ 245 133€ 258 484€ 151 573€ 125 346€ 121 679€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
29 895€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
400 000 € 191 000 € 167 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
400 000€ 191 000€ 167 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 334 265 € 2 654 468 € 2 185 833 € 2 479 559 € 2 942 460 € 2 118 279 € 1 466 361 € 1 357 909 € 1 174 167 € 928 294 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
284 041 € 173 379 € 119 666 € 87 564 € 62 017 € 1 215 € 1 620 €
035
B.I.1
Materiál
284 041€ 173 379€ 119 666€ 87 564€ 62 017€ 1 215€ 1 620€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 072 921 € 757 865 € 494 898 € 358 389 € 203 620 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 071 995 € 757 130 € 494 898 € 358 389 € 203 620 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 071 995€ 757 130€ 494 898€ 358 389€ 203 620€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
926€ 735€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 850 866 € 2 033 172 € 1 571 846 € 2 015 346 € 2 542 245 € 2 108 736 € 1 432 157 € 1 347 453 € 1 168 540 € 924 510 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 498 833 € 1 869 052 € 1 389 149 € 1 761 782 € 2 207 150 € 1 902 812 € 1 295 069 € 1 317 814 € 1 119 222 € 889 259 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 498 833€ 1 869 052€ 1 389 149€ 1 761 782€ 2 207 150€ 1 902 812€ 1 295 069€ 1 317 814€ 1 119 222€ 889 259€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
302 070€ 147 198€ 164 775€ 236 642€ 318 173€ 186 002€ 120 166€ 12 717€ 35 246€ 25 929€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
49 963€ 16 922€ 17 922€ 16 922€ 16 922€ 19 922€ 16 922€ 16 922€ 14 072€ 9 322€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
126 437 € -309 948 € -577 € 18 260 € 134 578 € 8 328 € 32 584 € 10 456 € 5 627 € 3 784 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 860€ 3 623€ 5 294€ 4 542€ 2 400€ 8 328€ 3 356€ 11 356€ 5 627€ 3 784€
073
B.V.2.
Účty v bankách
124 577€ -313 571€ -5 871€ 13 718€ 132 178€ 29 228€ -900€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
26 696 € 24 680 € 27 139 € 21 715 € 31 647 € 15 363 € 13 011 € 8 029 € 5 118 € 6 631 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 696€ 24 680€ 27 139€ 21 715€ 19 665€ 15 363€ 13 011€ 8 029€ 5 118€ 6 631€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 982€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 372 148 € 3 301 295 € 2 858 388 € 3 009 123 € 3 231 827 € 2 388 775 € 1 767 751 € 1 517 511 € 1 304 631 € 1 056 604 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 343 972 € 1 063 135 € 961 315 € 899 303 € 710 738 € 539 553 € 490 332 € -4 261 € 81 030 € 106 544 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
527 623€ 527 623€ 527 623€ 527 623€ 527 623€ 527 623€ 527 622€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 663 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 663€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
529 930 € 426 389 € 364 376 € 175 813 € -42 634 € -107 688 € -71 234 € 18 528 € 41 201 € 54 926 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
897 014€ 793 473€ 731 460€ 542 897€ 324 450€ 259 396€ 295 850€ 355 520€ 378 193€ 391 918€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-367 084€ -367 084€ -367 084€ -367 084€ -367 084€ -367 084€ -367 084€ -336 992€ -336 992€ -336 992€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
279 116 € 101 820 € 62 013 € 188 564 € 218 446 € 112 315 € 26 641 € -30 092 € 32 526 € 44 316 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 028 176 € 2 238 160 € 1 897 073 € 2 109 820 € 2 521 089 € 1 849 222 € 1 277 419 € 1 521 772 € 1 223 601 € 950 060 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
98 508 € 113 229 € 119 831 € 83 236 € 112 452 € 122 161 € 169 054 € 14 978 € 12 294 € 32 145 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
20 193 € 20 193 € 117 211 € 80 897 € 110 407 € 120 423 € 167 482 € 13 643 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
20 193€ 20 193€ 117 211€ 80 897€ 110 407€ 120 423€ 167 482€ 13 643€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
75 187€ 90 101€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 128€ 2 935€ 2 620€ 2 339€ 2 045€ 1 738€ 1 572€ 1 335€ 1 064€ 830€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 230€ 31 315€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 800 572 € 1 995 835 € 1 628 146 € 1 760 982 € 2 249 065 € 1 517 173 € 945 693 € 1 288 133 € 908 530 € 739 338 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 464 472 € 929 170 € 548 605 € 760 669 € 1 422 462 € 1 040 104 € 630 073 € 742 658 € 556 573 € 461 317 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 464 472€ 929 170€ 548 605€ 760 669€ 1 422 462€ 1 040 104€ 630 073€ 742 658€ 556 573€ 461 317€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 117 584€ 1 058 711€ 1 070 182€ 989 176€ 780 462€ 462 331€ 303 076€ 520 204€ 330 557€ 264 702€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 105€ 1 431€ 1 839€ 2 708€ 3 696€ 1 320€ 2 785€ 2 678€ 3 077€ 2 281€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 193€ 2 112€ 2 135€ 2 783€ 3 459€ 1 274€ 2 318€ 2 273€ 2 582€ 1 426€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
66 466€ 1 700€ 1 762€ 1 576€ 33 671€ 9 872€ 5 102€ 18 398€ 11 506€ 3 050€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
145 752€ 2 711€ 3 623€ 4 070€ 5 315€ 2 272€ 2 339€ 1 922€ 4 235€ 6 562€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 096 € 1 096 € 1 096 € 1 096 € 1 096 € 1 096 € 1 096 € 1 096 € 1 096 € 1 096 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 096€ 1 096€ 1 096€ 1 096€ 1 096€ 1 096€ 1 096€ 1 096€ 1 096€ 1 096€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
136 506€ 47 216€ 55 989€ 140 105€ 15 905€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
128 000€ 128 000€ 148 000€ 128 000€ 158 476€ 161 576€ 161 576€ 161 576€ 161 576€ 161 576€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé