Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
64 206 260 € 47 257 737 € 82 160 466 € 77 042 605 € 66 230 587 € 59 284 137 € 52 140 147 € 24 149 519 € 16 662 161 € 6 948 762 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
41 733 836 € 19 034 501 € 23 823 766 € 24 306 097 € 5 323 344 € 4 416 956 € 1 873 668 € 938 167 € 1 417 427 € 443 354 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
954 941 € 275 588 € 41 508 € 270 897 € 193 288 € 48 057 € 59 093 € 79 810 € 54 602 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
15 413€ 18 799€ 35 942€ 67 245€ 69 205€ 36 599€ 35 135€ 23 437€ 5 644€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 736€ 5 566€ 96 110€ 23 613€ 11 458€ 23 958€ 36 458€ 48 958€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
937 792€ 256 789€ 107 542€ 100 470€ 19 915€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
102 653 € 3 153 € 440 823 € 5 048 431 € 4 219 652 € 1 821 595 € 875 058 € 843 601 € 384 736 €
012
A.II.1
Pozemky
74 384€ 74 384€ 27 791€
013
A.II.2
Stavby
136 722€ 2 232 065€ 2 119 675€ 813 930€ 95 321€ 57 326€ 588€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
102 653€ 3 153€ 288 047€ 1 365 128€ 1 405 849€ 562 670€ 649 320€ 677 610€ 384 148€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
200 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 054€ 1 289 547€ 415 577€ 413 037€ 126 250€ 104 498€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
87 307€ 4 167€ 4 167€ 4 167€ 4 167€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
40 676 242 € 18 755 760 € 23 823 766 € 23 823 766 € 4 016 € 4 016 € 4 016 € 4 016 € 494 016 € 4 016 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
40 676 242€ 18 755 760€ 23 823 766€ 23 823 766€ 4 016€ 4 016€ 4 016€ 4 016€ 4 016€ 4 016€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
490 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
22 426 359 € 27 985 905 € 55 000 971 € 49 680 203 € 58 253 662 € 52 012 362 € 49 991 378 € 23 177 648 € 14 985 730 € 6 457 143 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 408 083 € 2 154 400 € 10 798 261 € 9 166 487 € 27 579 449 € 23 919 241 € 28 468 251 € 12 012 407 € 7 607 519 € 3 353 685 €
035
B.I.1
Materiál
1 018 841€ 1 296 579€ 539 688€ 2 901 482€ 13 765 634€ 8 987 418€ 7 968 341€ 3 071 898€ 1 421 724€ 242 916€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 822 886€ 3 217 811€ 3 664 542€ 5 280 062€ 1 907 726€ 441 485€ 2 155€
037
B.I.3
Výrobky
64 422€ 1 280 644€ 2 500 383€ 4 534 721€ 1 944 259€ 626 171€ 30 779€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
176 880€ 101 177€ 953 673€ 3 387 069€ 3 016 955€ 3 979 957€ 5 403 919€ 2 501 503€ 3 215 729€ 2 693 019€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
212 362€ 756 644€ 9 304 900€ 990 628€ 6 298 405€ 4 786 941€ 5 281 208€ 2 587 021€ 1 902 410€ 384 816€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
35 660 € 35 589 € 35 589 € 88 290 € 218 601 € 520 650 € 717 068 € 765 274 € 32 336 € 101 889 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
78 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
78€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
35 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
92 872€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
35 660€ 35 589€ 35 589€ 88 290€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
218 601€ 520 650€ 717 068€ 730 274€ 32 336€ 8 939€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 196 141 € 25 782 632 € 44 145 344 € 40 369 508 € 29 857 572 € 23 040 859 € 19 092 122 € 9 524 219 € 6 992 275 € 2 927 032 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 047 288 € 3 380 546 € 10 302 659 € 6 659 621 € 23 992 464 € 20 280 178 € 15 488 321 € 8 357 481 € 6 230 815 € 2 786 548 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
183 723€ 703 155€ 2 192 048€ 1 100 748€ 6 630 952€ 7 169 754€ 6 421 200€ 4 026 315€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
879 497€ 127 038€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 863 565€ 2 677 391€ 8 110 611€ 5 558 873€ 17 361 512€ 12 230 927€ 8 940 083€ 4 331 166€ 6 230 815€ 2 786 548€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
14 148 371€ 22 399 745€ 33 609 051€ 32 718 685€ 4 227 483€ 1 746 885€ 1 711 068€ 631 189€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
478 533€ 129 164€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 004 027€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
482€ 2 448€ 200 420€ 883 615€ 441 943€ 557 026€ 99 774€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-107€ 33 214€ 107 587€ 191 655€ 535 263€ 1 892 733€ 535 549€ 75 270€ 40 710€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 786 475 € 13 284 € 21 777 € 55 918 € 598 040 € 4 531 612 € 1 713 937 € 875 748 € 353 600 € 74 537 €
072
B.V.1.
Peniaze
811€ 386€ 360€ 7 308€ 24 402€ 14 987€ 15 824€ 11 527€ 10 504€ 15 908€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 785 664€ 12 898€ 21 417€ 48 610€ 573 638€ 4 516 625€ 1 698 113€ 864 221€ 343 096€ 58 629€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
46 065 € 237 331 € 3 335 729 € 3 056 305 € 2 653 581 € 2 854 819 € 275 101 € 33 704 € 259 004 € 48 265 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 182€ 302€ 584 213€ 13 537€ 371 435€ 510 103€ 251 250€ 30 943€ 12 358€ 34 245€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
43 883€ 237 029€ 2 751 516€ 3 042 768€ 2 282 146€ 2 344 716€ 23 851€ 2 761€ 246 646€ 14 020€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
64 206 260 € 47 257 737 € 82 160 466 € 77 042 605 € 66 230 587 € 59 284 137 € 52 140 147 € 24 149 519 € 16 662 161 € 6 948 762 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
48 639 427 € 26 263 197 € 27 424 240 € 28 474 777 € 16 111 108 € 13 251 364 € 6 543 012 € 369 257 € -2 110 750 € 1 233 492 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
179 249 € 179 249 € 179 249 € 179 249 € 179 249 € 179 249 € 179 249 € 179 249 € 179 249 € 179 249 €
082
A.I.1
Základné imanie
179 249€ 179 249€ 179 249€ 179 249€ 179 249€ 179 249€ 179 249€ 179 249€ 179 249€ 179 249€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
17 930 € 17 930 € 17 930 € 17 930 € 17 930 € 17 930 € 17 930 € 17 930 € 17 930 € 17 930 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
17 930€ 17 930€ 17 930€ 17 930€ 17 930€ 17 930€ 17 930€ 17 930€ 17 930€ 17 930€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
19 660 242 € -2 260 240 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
19 660 242€ -2 260 240€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
26 826 259 € 25 727 061 € 26 864 596 € 14 413 929 € 7 019 055 € 2 545 833 € 172 078 € -2 307 928 € 1 036 313 € 1 113 118 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 864 597€ 26 864 596€ 26 864 596€ 14 413 929€ 7 019 055€ 2 545 833€ 172 078€ 1 113 118€ 1 113 118€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-38 338€ -1 137 535€ -2 307 928€ -76 805€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
455 747 € 1 099 197 € -1 137 535 € 12 363 669 € 7 394 874 € 9 008 352 € 4 673 755 € 2 480 006 € -3 344 242 € -76 805 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 546 001 € 20 994 540 € 54 736 226 € 48 567 493 € 49 683 932 € 45 981 823 € 45 561 467 € 23 746 036 € 18 735 339 € 5 685 337 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
664 213 € 1 557 876 € 1 912 986 € 2 516 014 € 447 825 € 517 584 € 104 392 € 181 519 € 364 685 € 163 772 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
99 393 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
99 393€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
88 424€ 5 378€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
350€ 1 086€ 937€ 100€ 5 247€ 13 147€ 20 635€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
576€ 227€ 76€ 7 289€ 21 295€ 24 084€ 24 548€ 22 005€ 12 625€ 4 191€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
35 587€ 425 444€ 492 563€ 79 744€ 154 267€ 250 489€ 133 568€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
663 637€ 1 557 649€ 1 912 910€ 2 373 395€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
26 295 € 53 361 € 12 066 € 12 066 € 53 660 € 59 291 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
26 295€ 53 361€ 12 066€ 12 066€ 53 660€ 59 291€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
79 732€ 2 996 023€ 1 893 771€ 986 281€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 644 366 € 7 177 782 € 35 968 536 € 18 319 163 € 22 578 992 € 27 853 899 € 34 729 056 € 18 667 057 € 14 909 444 € 3 647 595 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 330 637 € 6 392 502 € 21 188 663 € 11 693 863 € 15 410 668 € 20 067 321 € 28 910 639 € 14 655 384 € 11 992 756 € 3 119 994 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 011 780€ 2 584 330€ 3 525 718€ 4 326 323€ 2 712 794€ 4 019 960€ 13 520 958€ 5 736 972€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
402 489€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
318 857€ 3 808 172€ 17 662 945€ 7 367 540€ 12 697 874€ 15 644 872€ 15 389 681€ 8 918 412€ 11 992 756€ 3 119 994€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 757 769€ 316 587€ 14 699 034€ 6 376 926€ 6 354 286€ 5 876 061€ 3 073 059€ 2 632 812€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 068 126€ 84 819€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 016€ 4 016€ 4 016€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
12 164€ 10 045€ 295€ 117 511€ 344 902€ 382 087€ 374 623€ 314 824€ 294 035€ 95 055€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
32 382€ 59 447€ 77 875€ 81 150€ 238 822€ 258 788€ 252 991€ 202 224€ 191 246€ 63 407€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
501 533€ 394 551€ 69€ 18 510€ 64 675€ 1 125 578€ 1 633 489€ 746 765€ 41 144€ 220 600€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 881€ 4 650€ 2 600€ 31 203€ 165 639€ 144 064€ 484 255€ 111 032€ 318 121€ 59 704€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
238 441 € 529 520 € 168 182 € 231 238 € 420 028 € 742 119 € 450 519 € 304 610 € 211 930 € 53 565 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 283€ 65 085€ 210 413€ 229 654€ 213 544€ 206 271€ 201 930€ 47 273€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
238 441€ 524 237€ 168 182€ 166 153€ 209 615€ 512 465€ 236 975€ 98 339€ 10 000€ 6 292€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 998 981€ 11 649 630€ 16 686 522€ 24 478 760€ 24 289 955€ 15 869 874€ 10 265 434€ 4 539 190€ 3 189 989€ 1 820 405€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
20 832 € 335 € 435 547 € 50 950 € 35 668 € 34 226 € 37 572 € 29 933 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
20 832€ 435 128€ 50 950€ 35 668€ 34 226€ 37 572€ 29 933€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
335€ 419€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé