Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
103 566€ 82 665€ 221 582€ 157 733€ 71 941€ 57 305€ 91 702€ 60 830€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
179 684 € 157 653 € 297 134 € 225 037 € 126 272 € 110 900 € 143 455 € 105 830 € 155 852 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
103 566€ 82 664€ 221 581€ 157 733€ 71 941€ 57 305€ 91 701€ 60 830€ 92 626€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 000€ 0€ 1 309€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
76 118€ 74 989€ 70 553€ 67 304€ 54 331€ 53 595€ 51 754€ 45 000€ 61 917€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
133 632 € 122 469 € 232 170 € 206 646 € 155 326 € 80 870 € 107 308 € 96 801 € 133 116 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 269€ 18 685€ 19 053€ 14 879€ 13 143€ 10 958€ 12 775€ 14 119€ 12 433€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
20 456€ 16 846€ 125 578€ 98 802€ 61 430€ 19 553€ 39 800€ 22 031€ 51 031€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
69 421 € 66 556 € 68 580 € 71 114 € 55 573 € 39 781 € 43 509 € 47 480 € 55 940 €
16
E.1.
Mzdové náklady
49 641€ 48 695€ 48 360€ 50 107€ 39 438€ 28 551€ 30 778€ 36 224€ 40 244€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 719€ 14 752€ 16 880€ 17 324€ 13 171€ 9 333€ 10 799€ 9 628€ 13 872€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 061€ 3 109€ 3 340€ 3 683€ 2 964€ 1 897€ 1 932€ 1 628€ 1 824€
20
F.
Dane a poplatky
4 421€ 4 440€ 3 612€ 3 614€ 3 592€ 3 513€ 3 632€ 3 568€ 3 414€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 008€ 9 776€ 8 150€ 8 150€ 8 150€ 4 530€ 3 804€ 7 607€ 7 607€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 008€ 9 776€ 8 150€ 8 150€ 8 150€ 4 530€ 3 804€ 7 607€ 7 607€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 322€ 0€ 1 309€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
270€ 145€ 908€ 990€ 618€ 272€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 787€ 6 166€ 5 730€ 9 179€ 12 448€ 1 917€ 3 516€ 1 996€ 1 382€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
46 052 € 35 184 € 64 964 € 18 391 € -29 054 € 30 030 € 36 147 € 9 029 € 22 736 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
62 841 € 47 133 € 76 950 € 44 052 € -2 632 € 26 794 € 39 126 € 24 680 € 29 162 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
82 € 431 € 3 € 241 € 136 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
82 € 431 € 3 € 241 € 136 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
82€ 431€ 3€ 241€ 136€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
183 € 171 € 199 € 353 € 1 016 € 1 259 € 2 067 € 2 618 € 1 239 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
54 € 294 € 946 € 1 197 € 1 922 € 2 060 € 1 058 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
54€ 294€ 946€ 1 197€ 1 922€ 2 060€ 1 058€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
183€ 171€ 145€ 59€ 70€ 62€ 145€ 558€ 181€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-183 € -171 € -199 € -271 € -585 € -1 256 € -2 067 € -2 377 € -1 103 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
45 869 € 35 013 € 64 765 € 18 120 € -29 639 € 28 774 € 34 080 € 6 652 € 21 633 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 561 € 9 059 € 8 081 € 2 342 € 960 € 6 006 € 7 504 € 1 797 € 907 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 561€ 9 059€ 8 081€ 2 342€ 960€ 6 006€ 7 504€ 1 797€ 907€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
35 308 € 25 954 € 56 684 € 15 778 € -30 599 € 22 768 € 26 576 € 4 855 € 20 726 €