Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 241 545 € 1 155 330 € 936 696 € 725 205 € 733 317 € 660 733 € 661 583 € 668 437 € 598 609 € 606 199 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 126 518 € 1 102 712 € 891 688 € 635 865 € 635 327 € 631 315 € 639 465 € 612 628 € 584 309 € 575 470 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 125 933 € 1 102 127 € 891 103 € 635 280 € 634 742 € 631 315 € 639 465 € 612 628 € 584 309 € 575 470 €
012
A.II.1
Pozemky
711 053€ 546 862€ 546 862€ 384 211€ 385 533€ 385 533€ 385 533€ 385 533€ 385 533€ 376 645€
013
A.II.2
Stavby
126 657€ 132 469€ 138 457€ 57 034€ 60 838€ 64 642€ 68 446€ 72 250€ 76 054€ 83 660€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 916€ 10 935€ 12 954€ 3 620€ 7 966€ 12 345€ 16 691€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
279 307€ 411 861€ 169 795€ 179 805€ 169 795€ 168 795€ 168 795€ 154 845€ 122 722€ 115 165€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
23 035€ 10 610€ 10 610€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
585 € 585 € 585 € 585 € 585 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
585€ 585€ 585€ 585€ 585€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
114 387 € 52 237 € 43 457 € 88 865 € 97 555 € 28 557 € 21 322 € 55 809 € 14 064 € 29 893 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
36 € 23 € 9 € 25 € 48 € 61 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
36€ 23€ 9€ 25€ 48€ 61€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 337 € 2 744 € 24 243 € 2 678 € 30 133 € 10 016 € 8 556 € 38 638 € 7 366 € 27 529 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 764 € 266 € 18 843 € 910 € 24 033 € 4 512 € 3 101 € 38 638 € 6 637 € 17 454 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 952€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 764€ 266€ 15 891€ 910€ 24 033€ 4 512€ 3 101€ 38 638€ 6 637€ 17 454€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 194€ 1 890€ 5 400€ 1 114€ 1 464€ 4 773€ 5 455€ 729€ 10 075€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
379€ 588€ 654€ 4 636€ 731€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
108 014 € 49 470 € 19 205 € 86 162 € 67 374 € 18 480 € 12 766 € 17 171 € 6 698 € 2 364 €
072
B.V.1.
Peniaze
404€ 608€ 3 084€ 5 895€ 189€ 45€ 1 447€ 12 144€ 274€ 579€
073
B.V.2.
Účty v bankách
107 610€ 48 862€ 16 121€ 80 267€ 67 185€ 18 435€ 11 319€ 5 027€ 6 424€ 1 785€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
640 € 381 € 1 551 € 475 € 435 € 861 € 796 € 236 € 836 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
640€ 621€ 711€ 603€ 640€ 861€ 796€ 236€ 836€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-240€ 840€ -128€ -205€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 241 545 € 1 155 330 € 936 696 € 725 205 € 733 317 € 660 733 € 661 583 € 668 437 € 598 609 € 606 199 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
358 366 € 316 828 € 281 520 € 255 567 € 198 883 € 183 105 € 213 705 € 190 937 € 164 361 € 34 506 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
137 161€ 137 161€ 137 161€ 137 162€ 137 162€ 137 162€ 137 162€ 137 162€ 137 162€ 12 162€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
172 364 € 137 056 € 111 102 € 54 418 € 38 640 € 69 239 € 46 472 € 19 896 € 15 041 € -5 685 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
237 275€ 201 967€ 176 013€ 119 329€ 103 551€ 103 551€ 80 784€ 54 208€ 49 353€ 28 627€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-64 911€ -64 911€ -64 911€ -64 911€ -64 911€ -34 312€ -34 312€ -34 312€ -34 312€ -34 312€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
41 538 € 35 308 € 25 954 € 56 684 € 15 778 € -30 599 € 22 768 € 26 576 € 4 855 € 20 726 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
878 937 € 836 386 € 655 176 € 469 176 € 534 434 € 475 800 € 447 878 € 477 500 € 434 248 € 571 693 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
350 319 € 350 203 € 350 139 € 350 057 € 349 955 € 349 870 € 349 992 € 349 950 € 367 278 € 497 141 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
349 661€ 349 661€ 349 661€ 349 661€ 349 661€ 349 661€ 349 661€ 349 661€ 366 818€ 496 691€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
658€ 542€ 478€ 396€ 294€ 209€ 331€ 289€ 460€ 450€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
527 144 € 484 430 € 303 857 € 116 733 € 184 141 € 119 492 € 82 560 € 101 581 € 30 369 € 67 752 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
40 934 € 3 493 € 96 169 € 19 289 € 88 965 € 46 967 € 11 584 € 21 450 € 10 105 € 48 928 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
90 813€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
40 934€ 3 493€ 5 356€ 19 289€ 88 965€ 46 967€ 11 584€ 21 450€ 10 105€ 48 928€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
473 498€ 473 498€ 193 498€ 83 498€ 83 498€ 53 498€ 53 498€ 65 498€ 14 848€ 14 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 712€ 3 681€ 3 483€ 3 438€ 3 746€ 81€ 2 114€ 1 838€ 2 193€ 2 209€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 901€ 1 856€ 2 143€ 1 951€ 2 380€ 1 641€ 1 315€ 1 120€ 1 322€ 1 341€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 099€ 1 902€ 8 564€ 8 557€ 1 462€ 8 337€ 202€ 11 675€ 1 901€ 1 074€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 090€ 8 968€ 13 847€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 474 € 1 753 € 1 180 € 2 386 € 338 € 1 466 € 346 € 981 € 1 605 € 6 800 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 474€ 1 753€ 1 180€ 2 386€ 338€ 1 466€ 346€ 981€ 1 605€ 6 800€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 972€ 14 980€ 24 988€ 34 996€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 242 € 2 116 € 462 € 1 828 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
462€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 242€ 2 116€ 1 828€ 0€ 0€